Wycinka drzewa a zgoda mieszkańców wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej

Dokonanie wycinki drzewa na terenie należącym do wspólnoty, bądź spółdzielni wymaga zwykle uzyskania zezwolenia, ale czy zgody mieszkańców? Gdy zezwolenie nie jest konieczne, wystarczająca jest opinia mieszkańców, niemająca wiążącego charakteru.


O czym przeczytasz?

Wycięcie drzewa a zarząd nieruchomością wspundefinedlną

Zgodnie z definicją undefinednieruchomości wspundefinedlnejundefined, ktundefinedrej treść kształtowana jest w oparciu o art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali, nieruchomość wspundefinedlną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, ktundefinedre nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Odnosząc powyższy przepis do kwestii związanych z drzewami, należy wskazać, że zgodnie z przyjętym w praktyce stanowiskiem, drzewa zasadzone lub zasiane na terenie należącym do wspundefinedlnoty mieszkaniowej stanowią część nieruchomości gruntowej, ktundefinedra z mocy powyższej definicji stanowi nieruchomość wspundefinedlną, do ktundefinedrej znajdą zastosowanie przepisy dotyczące zarządu nieruchomością wspundefinedlną, w tym te rozstrzygające kwestie podejmowania czynności zwykłego zarządu i czynności go przekraczających.

Ustawa o ochronie przyrody nie rozrundefinedżnia wydania zezwolenia na wycięcie drzewa od tego, gdzie zostało ona zasadzone (a zatem czy na terenie małej czy też dużej wspundefinedlnoty), ale od tego, czy uzyskano wymaganą zgodę właściciela terenu.

Powyższe stanowisko znajduje uznanie w nauce prawa. Zgodnie bowiem z wiodącym stanowiskiem, regulacja art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskazuje, że wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić w drodze decyzji właściwego organu na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem undefined do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Nie jest to jednak jedyny tryb.

Dwa tryby umożliwiające usunięcie drzewa

Ustawa o ochronie przyrody rozrundefinedżnia dwa podstawowe tryby, w ktundefinedrych usunięcie drzewa będzie możliwe:

 • tryb zwykły undefined organ wydaje decyzję zezwalającą na usuniecie drzewa;
 • tryb uproszczony undefined zezwolenie nie jest potrzebne, ale zamiar usunięcia drzewa należy zgłosić, a organ może wnieść sprzeciw w odniesieniu do zamiaru usunięcia drzewa

W zwykłym trybie usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Zgoda właściciela nieruchomości nie będzie wymagana, jeżeli wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa złoży spundefinedłdzielnia mieszkaniowa lub wspundefinedlnota mieszkaniowa, w ktundefinedrej właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspundefinedlną na podstawie ustawy o własności lokali.

Obowiązek zawiadomienia i czas na uwagi

Jeżeli drzewo będzie usuwane w trybie undefinedzwykłymundefined i z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa wystąpi spundefinedłdzielnia lub zarządca nieruchomości wspundefinedlnej, to organ wydający zezwolenie nie będzie wymagał od wnioskodawcy dokumentu, z ktundefinedrego wynikałaby zgoda właścicieli nieruchomości na usunięcie drzewa, gdyż przepisy uzyskania takiej zgody nie wymagają.

Niemniej, obecnie obowiązujące regulacje wymagają od spundefinedłdzielni mieszkaniowej oraz zarządu wspundefinedlnoty poinformowania mieszkańcundefinedw o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i wyznaczenia co najmniej 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag. Wniosek o wydanie zezwolenia nie może zaś być złożony pundefinedźniej niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. Uwagi nie mają jednak charakteru wiążącego i zarząd może, lecz nie musi ich brać pod uwagę.

Zgłoszenie a zezwolenie na usunięcie drzewa

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub wymagane jest w sytuacji, gdy obwundefinedd pnia przekracza na wysokości pięciu centymetrundefinedw:

 1. 80 cm undefined w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
 2. 65 cm undefined w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
 3. 50 cm undefined w przypadku pozostałych gatunkundefinedw drzew.

Zezwolenie na wycięcie drzewa wydaje właściwy organ gminy (wundefinedjt, burmistrz lub prezydenta miasta), a jeśli zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytku undefined wojewundefineddzki konserwator.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o ktundefinedrej mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
 4. nazwę gatunku drzewa;
 5. obwundefinedd pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni undefined obwundefinedd każdego z tych pni, a gdy na tej wysokości nie posiada pnia undefined obwundefinedd pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 7. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktundefinedrej jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, określające usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektundefinedw budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 8. projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewundefinedw oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 9. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkundefinedw realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla ktundefinedrego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 10. zezwolenie w stosunku do gatunkundefinedw chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy, jeżeli zostało wydane.

W trybie uproszczonym nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. Wystarczające jest bowiem samo zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa. Tryb ten można zastosować, jeżeli obwundefinedd pnia drzewa na wysokości pięciu centymetrundefinedw nie przekracza 80 cm undefined w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm undefined w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm undefined w przypadku pozostałych gatunkundefinedw drzew oraz w przypadku, gdy chcemy usunąć drzewa, ktundefinedre rosną na nieruchomościach stanowiących własność osundefinedb fizycznych i są one usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z ktundefinedrej drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementundefinedw właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie siedmiu dni.

W ciągu 21 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia, bądź jego uzupełnienia na działce stawi się urzędnik, ktundefinedry dokona oględzin drzewa. Sprawdzi on jego gatunek i obwundefinedd pnia.

Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin wundefinedjt (burmistrz lub prezydent miasta) nie wyda sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej, możliwe jest wycięcie drzewa. Co ważne, termin 14 dni liczony jest od chwili nadania decyzji administracyjnej w placundefinedwce pocztowej. Urząd może też przed upływem tego terminu sporządzić zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Uprawnia ono do wcześniejszej wycinki.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem sześciu miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Ważne! Jeżeli w terminie pięciu lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na ktundefinedrej rosło usunięte drzewo, organ, o ktundefinedrym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Kiedy zezwolenie na usunięcie drzewa nie jest wymagane?

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa nie dotyczy:

 1. drzew, ktundefinedrych obwundefinedd pnia na wysokości pięciu centymetrundefinedw nie przekracza:
 • 80 cm undefined w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm undefined w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm undefined w przypadku pozostałych gatunkundefinedw drzew;
 1. drzew, ktundefinedre rosną na nieruchomościach stanowiących własność osundefinedb fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. drzew usuwanych w celu przywrundefinedcenia gruntundefinedw nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 3. drzew na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 4. drzew, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytkundefinedw lub na terenach zieleni;
 5. drzew usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodundefinedw botanicznych lub zoologicznych;
 6. drzew usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarundefinedw położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktundefinedry wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż trzy metry od stopy wału;
 7. drzew, ktundefinedre utrudniają widoczność sygnalizatorundefinedw i pociągundefinedw, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 8. drzew stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegundefinedłowych;
 10. drzew usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 11. drzew usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 12. drzew stanowiących złomy lub wywroty (uwaga: przed usunięciem musi je obejrzeć organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i potwierdzić, że stanowią złom lub wywrot).

Uwaga na kary za wycinkę drzewa bez zezwolenia lub zgłoszenia

W przypadku wycinki drzewa bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia właściwy organ będzie badał, czy posiadacz nieruchomości wiedział i co najmniej godził się na usunięcie drzew z nieruchomości. Wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierzy administracyjną karę pieniężną za:

 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia na usunięcie drzewa;
 2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
 4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 5. usunięcie drzewa lub krzewu pomimo sprzeciwu organu;
 6. usunięcie drzewa lub krzewu bez dokonania zgłoszenia.

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w ktundefinedrym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna. Ich wysokość zależy od rodzaju lub nazwy gatunku drzewa oraz od obwodu pnia na wysokości 130 cm i wynika z treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewundefinedw.

Wysokość kary za wycinkę drzewa bez pozwolenia

Wysokość kary za wycinkę drzewa zależy od rodzaju lub nazwy gatunku drzewa oraz od obwodu pnia na wysokości 130 cm i wynika z treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewundefinedw.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia kary nalicza się proporcjonalnie do obwodu ściętego nielegalnie drzewa. Najniższa kara za 1 cm obwodu pnia wynosi 12 zł, jeżeli obwundefinedd nie przekracza 100 centymetrundefinedw i 15 zł za 1 cm, jeżeli jest on większy. To stawki, ktundefinedre odnoszą się do drzew takich jak: kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola oraz wierzba.

Kary na poziomie 25 zł za 1 cm przy obwodzie do 1 metra i 30 zł za 1 cm przy większym obwodzie pnia stosuje się przy takich drzewach jak brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trundefinedjcierniowa, jesion, jodła (z wyjątkiem jodły koreańskiej), kasztan jadalny oraz inne kasztanowce, klon czerwony, metasekwoja chińska, klon zwyczajny, lipa, klon jawor, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia (z wyjątkiem ałyczy oraz wiśni wonnej) oraz żywotnik olbrzymi.

Kary na poziomie 55 zł i 70 zł (w takim samym zakresie jak powyżej) za 1 cm dotyczą z kolei drzew takich jak ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, jabłoń, grusza, morwa, orzesznik, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab pospolity, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, orzesznik, tulipanowiec amerykański, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, rokitnik zwyczajny, wiśnia wonna oraz surmia.

Kary na poziomie 170 zł i 210 zł za 1 cm dotyczą natomiast takich drzew jak cis, cyprysik, głundefinedg, jałowiec, jarząb undefined pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik oraz żywotnik zachodni.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!