Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Nowo wprowadzone przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła.


O czym przeczytasz?

Kwestie wstępne

Obserwowany wzrost cen energii oraz nośnikundefinedw energii na rynku krajowym i zagranicznym w 2022 r. jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynnikundefinedw, głundefinedwnie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz w mniejszym stopniu ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19.

Działania rozpoczęte przez Federację Rosyjską wpłynęły negatywnie na wysokość i nieprzewidywalność cen gazu i innych surowcundefinedw. Dodatkowo ożywienie gospodarcze skutkujące zwiększeniem się popytu na wszystkie paliwa wywołało presję na ich ceny. Trwająca przebudowa źrundefineddeł i kierunkundefinedw dostaw węglowodorundefinedw i paliw powoduje dodatkową presję wynikającą z kosztundefinedw dostosowania się przedsiębiorcundefinedw do nowej sytuacji, rosnące koszty uprawnień do emisji oraz koszty importu paliw z nowych kierunkundefinedw.

Ceny energii nie pozostają jednocześnie bez negatywnego wpływu na inflację pogłębianą przez trwający kryzys paliwowy, na ktundefinedry nakładają się skutki wychodzenia z pandemii COVID-19. Sytuacja ta ma wpływ nie tylko na sektor energetyczny i ciepłowniczy, ale także bezpośrednio na wszystkich obywateli oraz instytucje użyteczności publicznej, skutkując koniecznością pokrywania wyższych wydatkundefinedw na surowce do produkcji ciepła, zazwyczaj na początku okresu grzewczego.

Mając na uwadze obecną sytuację, w dniu 17 września 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o szczegundefinedlnych rozwiązaniach w zakresie niektundefinedrych źrundefineddeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztundefinedw podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła.

Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku. Z kolei dodatek obejmujący wszystkie rodzaje paliw będzie przysługiwał instytucjom użyteczności publicznej, ktundefinedre nie mają dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej.

Program undefinedCiepło z rekompensatąundefined

W oparciu o wprowadzone przepisy zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztundefinedw podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, m.in. szpitali i szkundefinedł. Chodzi o pokrycie części kosztundefinedw ponoszonych przez odbiorcundefinedw ciepła wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych, przez tzw. rekompensaty.

Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej nie zapłacą za ciepło i podgrzanie wody więcej niż 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z użyciem gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z użyciem pozostałych źrundefineddeł. Tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost rachunkundefinedw za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o ok. 1012 zł, w przypadku gdy źrundefineddłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł, jeśli źrundefineddło ciepła zasilane jest gazem ziemnym (prognoza kosztundefinedw 4-osobowego gospodarstwa domowego w mieszkaniu 70 m2 w skali roku).

Jeśli w systemie ciepłowniczym występują źrundefineddła ciepła, ktundefinedre wykorzystują jednocześnie rundefinedżne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źrundefineddła.

Program undefinedCiepło z rekompensatąundefined będzie obowiązywał w sezonie grzewczym, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

undefinedCiepło z rekompensatąundefined undefined dodatek dla gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe, ktundefinedrych głundefinedwne źrundefineddło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  1. 3000 zł undefined jeśli głundefinedwnym źrundefineddłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  2. 1000 zł undefined jeśli głundefinedwnym źrundefineddłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  3. 500 zł undefined jeżeli głundefinedwnym źrundefineddłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  4. 2000 zł undefined gdy głundefinedwnym źrundefineddłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ważne! Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źrundefineddła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkundefinedw.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Wsparcie dla podmiotundefinedw wrażliwych, ktundefinedre nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej

Dodatek dla podmiotundefinedw wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źrundefineddło ciepła. Wsparcie będzie przysługiwało jednostkom, ktundefinedre ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

Chodzi m.in. o szpitale, przychodnie, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury. Wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu kosztundefinedw związanych z zaopatrzeniem w ciepło.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źrundefineddła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkundefinedw.

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. do właściwej dla siedziby gminy. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!