Nowe stawki w podatku zryczałtowanym. Sprawdź, z jakiej stawki może skorzystać twój biznes

Z początkiem roku spadły stawki podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. Wielu przedsiębiorców ma szansę na niższy podatek od swojego biznesu


O czym przeczytasz?

Rozliczenie podatkowe

Zmiany w zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych objęły także stawki tego podatku. Wiele z nich spadło, a część rodzajów działalności gospodarczej została przypisana do niższego podatku niż poprzednio. To zwiększa szansę na zredukowanie podatku, płaconego przez przedsiębiorców prowadzących małe firmy.

Rodzaj działalności decyduje o podatku

W zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od tego, jaki rodzaj działalności przedsiębiorca wykonuje. Dlatego żeby ustalić „swoją” stawkę, trzeba się dokładnie przyjrzeć temu, co jest zapisane w ustawie, i porównać z rodzajem działalności, jaki wpisaliśmy do zgłoszenia firmy do CEIDG. Bowiem to, jaki kod z Polskiej Klasyfikacji Działalności wybraliśmy, może decydować o wysokości stawki.

Wielu przedsiębiorców tak dawno rejestrowało swoją firmę, że może już nawet nie pamiętać, jakie kody znalazły się w zgłoszeniu. Na szczęście można to łatwo sprawdzić przez wyszukiwarkę działalności w CEIDG.

Ważne! Zasada, że rodzaj działalności, z której przedsiębiorca uzyskuje przychody, decyduje o wysokości stawki podatku, ma duże znaczenie. Jeśli bowiem firma działa w więcej niż jednej branży albo zajmuje się sprzedażą towarów i jednocześnie oferuje związane z nimi usługi, wówczas do rozliczenia przy użyciu podatku zryczałtowanego trzeba będzie użyć więcej niż jednej stawki. Do przychodów z jednego źródła oblicza się podatek według jednej stawki, a od przychodów z drugiego – innej stawki. A dopiero zsumowana wartość stanowi podatek do zapłacenia.

Działalności objęte stawką 17 proc.

Stawka 17 proc. została przypisana do działalności wykonywanej przez przedstawicieli wolnych zawodów. A więc zryczałtowany 17 proc. podatek od przychodu trzeba zapłacić od przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Ważne! O osobistym wykonywaniu wolnego zawodu można mówić, jeśli odbywa się to bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. I musi to obejmować pracę osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. A więc ktoś, kto jest zatrudniony w swoim zawodzie np. na umowę o dzieło, nie może skorzystać z podatku zryczałtowanego.

Stawka 15 proc.

Z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym ze stawką 15 proc. mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zajmują się świadczeniem usług:

- reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

- pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

- pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),

- magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

- licencyjnych związanych z: – nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0), – nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0), – nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0), – nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0), – nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0), – nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

- związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

- związanych z wydawaniem: – pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, – pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), – pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), – oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

- związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

- przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

- finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),

- prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

- w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- fotograficznych (PKWiU 74.2),

- tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),

- przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),

- detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,

- obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

- w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),

- związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)

Stawka 10 proc.

Tą stawką objęty jest tylko jeden rodzaj działalności - świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1.

Stawka 8,5 proc. z progresją

Zawarcie umowy

Ważne! Część działalności objętych jest zryczałtowanym podatkiem progresywnym, na podobnej zasadzie jak w przypadku standardowego podatku dochodowego. W efekcie stawka 8,5 proc. obowiązuje do przychodów o wartości 100 tys. zł, a nadwyżka ponad ten limit objęta jest stawka 12,5 proc.

Stawką 8,5 proc., która po przekroczeniu przez uzyskiwane z tego źródła przychody poziomu 100 tys. zł podskakuje do 12,5 proc., objęte są działalności, związane z szeroko pojętym wynajmem, a więc:

- świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

- świadczenie usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

- wykonywanie usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

- wynajem i dzierżawa: – samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), – pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), – środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), – środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), – pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), – kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), – motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), – własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

- świadczenie usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Z rozliczenia się z fiskusem z wykorzystaniem zryczałtowanego podatku ze stawką 8,5 proc. z progresją mogą skorzystać także osoby, które uzyskują przychody z najmu prywatnego, a więc nieprowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

Stawka 8,5 proc. bez progresji

Stawka 8,5 proc., ale już bez progresji, obejmuje przychodu uzyskane z działalności usługowej, w tym:

- przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5

- przychody ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

- przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

- przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

- przychody z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

- przychody z prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Stawka 5,5 proc.

Ta stawka obowiązuje przedsiębiorców, którzy uzyskują wpływy:

- z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

- z prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

- z odpłatnego zbycia: - świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086), - świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a, - świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086.

Stawka 3 proc.

Restauracja

3-proc. podatek zapłacą przedsiębiorcy, którzy zajmują się:

- działalnością gastronomiczną, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

- działalnością usługową w zakresie handlu,

- świadczeniem usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

- działalnością rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów.

Tą stawką, niezależnie od rodzaju działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę, objęte są także:

- przychody z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących: – środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, – składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł, – składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

- przychody z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

- przychody z odsetek, inwestycji, zwróconych wierzytelności itd.

Stawka 2 proc.

Ta stawka zarezerwowana jest dla rolników, którzy uzyskują przychody ze sprzedaży wytworzonych w swoich gospodarstwach produktów roślinnych i zwierzęcych (poza tymi wytworzonymi w ramach działów specjalnych produkcji rolnej i poza produktami akcyzowymi). Kluczowe do objęcia sprzedaży produktów rolniczych jest, aby zostały wytworzone samodzielnie przez rolnika, bez zatrudniania innych osób, i żeby pochodziły z własnej uprawy czy hodowli, a więc produkty obce spoza gospodarstwa nie mogą przekraczać 50 proc. surowca użytego przy wytwarzaniu towaru.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować