Ryczałt podatkowy może obniżyć podatki przedsiębiorców

Podatek zryczałtowany stał się obecnie alternatywą dla podatku liniowego. Zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy mają niskie koszty, bo prowadzą firmę w domu czy samozatrudnionych


O czym przeczytasz?

Przedsiębiorca w pracy

Pod koniec  ubiegłego roku została zmieniona ustawa o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. W efekcie więcej osób prowadzących działalność gospodarczą może skorzystać z tego rozwiązania, poza tym zostały obniżone stawki podatkowe.

Czym jest podatek zryczałtowany?

Podatek zryczałtowany jest jedną z uproszczonych metod rozliczania się z fiskusem. Jest on tak skonstruowany, że przedsiębiorca płaci daninę w określonej stawce wyłącznie od przychodów. To oznacza, że – poza nielicznymi wyjątkami – nie może pomniejszych swoich zobowiązań o koszty, związane z prowadzoną działalnością. A więc jest to rozwiązanie korzystne dla samozatrudnionych czy dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w domu i nie ponoszą dużych wydatków związanych ze swoją firmą.

O ile sama metoda wyliczania podatku jest prosta, bo po polega po prostu na pomnożeniu uzyskanego w danym miesiącu przychodu przez stawkę, to nieco trudniejsze jest ustalenie samej stawki. Tych bowiem jest kilka – możliwe jest opodatkowanie stawką 17 proc., 15 proc., 10 proc., 8,5 proc. i 12,5 proc. (wyższa stawka dotyczy przychodów o wartości przekraczającej 100 tys. zł), 5,5 proc., 3 proc. i 2 proc.

O tym, jaką stawkę powinien zapłacić przedsiębiorca, decyduje to, jaką działalność wykonuje. Przepisy są tak skonstruowane, że odpowiednia stawka przypisana jest do konkretnej działalności lub do grupy działalności i czasem do ustalenia tego, jaki podatek powinien zapłacić przedsiębiorca, konieczne jest przypomnienie sobie kodu z Polskiej Klasyfikacji Działalności, który wpisaliśmy sobie w momencie rejestracji firmy i jej zgłoszenia do CEIDG.

Przypomnienie: Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami, za przychód uznają tylko kwoty netto, uzyskane od kontrahentów, a więc te, która zostają po odliczeniu podatku VAT.

Kto nie może skorzystać?

Do niedawna lista przedsiębiorców, którzy nie mogli skorzystać z rozliczenia się podatkiem zryczałtowanym, była dłuższa. Obecnie są na niej tylko cztery rodzaje działalności. A więc z rozliczenia z wykorzystaniem podatku zryczałtowanego nie mogą skorzystać

- przedsiębiorcy prowadzący apteki,

- przedsiębiorcy prowadzący działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych (czyli właściciele kantorów),

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

- przedsiębiorcy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Aptekarka w pracy

Są także inne przyczyny, które uniemożliwiają skorzystanie z rozliczenia podatkiem zryczałtowanym. Takiej możliwości nie mają ci, którzy w roku poprzedzającym dokonali następujących zmian:

- przekształcili samodzielnie prowadzoną działalność na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

- przekształcili działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem w działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

- przekształcili działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego z małżonków w działalność prowadzoną przez drugiego z małżonków.

Ten zakaz obowiązuje tylko wtedy, jeśli przed zmianami jedno z małżonków rozliczało się na zasadach ogólnych lub robiło to każe z nich. To ograniczenie w możliwości zastosowania ryczałtu obowiązuje tylko w pierwszym roku po zmianie, bo w kolejnych już można przejść na podatek zryczałtowany.

Kolejną przyczyną, która uniemożliwia skorzystanie z podatku zryczałtowanego, jest sytuacja, w której przedsiębiorca rozpoczynający działalność lub prowadzący już biznes współpracuje z byłym lub obecnym pracodawcą. Przy czym dotyczy to wyłącznie takiej działalności, zarówno handlowej, jak i usługowej, którą wcześniej przedsiębiorca wykonywał albo nadal wykonuje jako osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę czy spółdzielczego stosunku pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Ostatnia kwestia, która może uniemożliwić skorzystanie z rozliczenia się ryczałtem, jest wielkość przychodów. Z tej metody nie mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 2 mln euro, czyli 9,226 mln zł. To ograniczenie bierze się stąd, że podatek zryczałtowany przeznaczony jest dla małych podatników.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Jeśli ktoś prowadzi działalność w innych branżach niż apteki, handel częściami zamiennymi, wymiana walut czy produkcja towarów akcyzowych i jeśli nie dokonywał zmian, związanych z jej własnością, wreszcie jeśli nie kooperuje z byłym pracodawcą, może wybrać rozliczenie podatkiem zryczałtowanym.

A więc bez problemu mogą z tego rozwiązania korzystać przedstawiciele wolnych zawodów, prowadzący działalność na własnych rachunek, osoby zajmujące się księgowością czy programowaniem, prowadzący działalność gastronomiczną czy prowadzący pensjonat albo wynajmujący mieszkania i wszyscy inni. Tak naprawdę zmiany w ustawie sprawiły, że z ryczałtu mogą skorzystać wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, którzy uznają, że takie rozwiązanie jest dla nich bardziej korzystne niż inne metody rozliczania się z fiskusem. Największe korzyści mogą uzyskać ci, którzy na przykład prowadzą działalność gospodarczą w domu.

Kobieta pracująca w domu

Słabe strony ryczałtu

Największą wadą rozliczania się z użyciem podatku od dochodów zryczałtowanych jest brak kosztów. O ile w przypadku podatku dochodowego, zarówno tego na zasadach ogólnych, jak i liniowego można dzięki firmowym kosztom zmniejszyć dochód do opodatkowania, to przy ryczałcie nie ma takiej kategorii. Nieważne, ile wydajemy na firmę i ile inwestujemy, podatek zawsze będzie liczony od przychodu.

Oczywiście, jak w przypadku każdego podatku, są wyjątki. A więc wysokość przychodu można pomniejszyć o:

- składki na ubezpieczenie społeczne podatnika, opłaconych w danym roku podatkowym

- stratę z lat ubiegłych na takich samych zasadach jak w przypadku podatku dochodowego

- wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

- wydatki na cele rehabilitacyjne

- wydatki na internet (ale nie więcej niż 760 zł w danych roku)

- darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego i cele kultu religijnego

- wydatki na termomodernizację

Dodatkowo ryczałt obniżany jest o składkę zdrowotną, opłacaną przez podatnika.

Przy ryczałcie nie można stosować innych ulg, nie ma kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczenia się z małżonkiem czy ulg na dzieci. Warto pamiętać jednak, że z ulg nie można korzystać także przy podatku liniowym, toteż przy wyborze jednej z tych dwóch metod podatkowych należy brać pod uwagę koszty firmy.

Przykład

Dwóch przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą, która w ramach podatku zryczałtowanego byłaby objęta stawką 17 proc. Jeden z przedsiębiorców ma minimalne koszty – łącznie może odliczyć 500 zł miesięcznie plus wydatki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz laptop, który kupił za 4 tys. zł. Drugi zaś ma znacznie wyższe koszty, sięgające 4 tys. zł miesięcznie, wydatki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz – podobnie jak poprzedni – laptop o wartości 4 tys. zł. Obaj jednak uzyskują przychody w wysokości 9500 miesięcznie, co daje przychód roczny w wysokości 114 tys. zł. Załóżmy jednak, że od tej działalności każdy z nich może zapłacić albo podatek liniowy ze stawką 19 proc., albo zryczałtowany ze stawką 15 proc.

Gdyby obaj przedsiębiorcy rozliczali się przy użyciu podatku zryczałtowanego, każdy zapłaciłby nieco ponad 15,1 tys. zł podatku zryczałtowanego w całym roku, co po odliczeniu składek zdrowotnych daje nieco 10,8 tys. zł samego ryczałtu.

Jednak przy rozliczeniu się podatkiem liniowym pierwszy przedsiębiorca, z niewielkimi kosztami, musiałby zapłacić ponad 17,3 tys. zł podatku, podczas gdy drugi – zaledwie 9,3 tys. zł. A więc ryczałt jest opłacalny dla pierwszego przedsiębiorcy, podczas gdy drugi powinien pozostać przy tej metodzie obliczania podatku, która pozwala mu uwzględnić koszty.

Zalety ryczałtu

Największą zaletą ryczałtu są przede wszystkim niższe stawki. Nawet stawka 17 proc. może wielu przedsiębiorcom przynieść niewielkie oszczędności na podatkach, ale wielu prowadzących działalność mogłoby skorzystać ze stawek niższych. Każdy z prowadzących działalność gospodarczą powinien sprawdzić, jaka stawka ryczałtu jest przypisana do jego branży i policzyć, czy przypadkiem nie jest to korzystniejszy podatek niż liniowy czy płacony na zasadach ogólnych.

Dużą zaletą jest prostota. Jak już wspomnieliśmy, podatek liczy się w ten sposób, że od przychodu odejmuje się składki na ubezpieczenie społeczne i następnie mnoży się ten przychód przez stawkę. Od uzyskanej kwoty odejmuje się zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne i już mamy wysokość podatku.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować