Regulamin

Polityka prywatności obraz

REGULAMIN SERWISU MIESZKANIE.PL

1. DEFINICJE

1. Polityka prywatności – polityka prywatności Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu oraz określająca zasady korzystania z plików cookies, dostępna pod adresem: https://mieszkanie.pl/polityka-prywatnosci;

2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem https://mieszkanie.pl/, wraz ze wszystkimi podstronami;

4. Usługodawca – Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851380, NIP: 7010995330, REGON: 386885568;

5. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu, szczegółowo określone w Regulaminie;

6. Użytkownik – (i) pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, (ii) osoba prawna lub (iii) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki świadczenia Usług, w tym minimalne wymagania techniczne niezbędne prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, tryb postępowania reklamacyjnego oraz odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług.

2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w Serwisie, za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie głównej Serwisu.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

5. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

6. Informacje na temat zasad przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu zawiera Polityka Prywatności.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internetu, dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.

Mieszkanie.pl zaleca korzystanie z najnowszego oficjalnego wydania (wersji) przeglądarki internetowej, spośród Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari.

4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:

(a) przeglądanie treści i materiałów udostępnionych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;

(b) analizy prawnej umów i dokumentów;

(c) udostępnienie Użytkownikom ofert towarów i usług oferowanych przez podmioty trzecie, w szczególności usługi wyceny nieruchomości.

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Świadczenie określonych Usług może następować odpłatnie. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenia poszczególnych Usług określa aktualny cennik dostępny w Serwisie lub karta Usługi (podstrona Serwisu na której opisane zostały warunki handlowe Usługi).

4. Dostępność Usług oraz ich zakres może zmieniać się w czasie. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności określonych Usług.

5. TREŚCI I MATERIAŁY PUBLIKOWANE PRZEZ USŁUGODAWCĘ W SERWISIE

1. Treści i materiały udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowią w szczególności (i) oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ani oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), ani (ii) jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Użytkownika jako inwestora.

2. Wszystkie informacje zawarte w treściach i materiałach publikowane przez Usługodawcę w Serwisie są prezentowane w dobrej wierze i w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym i zostały przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą autorów według stanu na dzień ich publikacji w Serwisie, jednakże Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń, ani nie daje żadnych zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, odnośnie aktualności, prawdziwości i kompletności informacji zawartych w treściach i materiałach publikowanych przez Usługodawcę w Serwisie.

6. POZOSTAŁE USŁUGI

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy Usługi analizy prawnej umów i dokumentów.

2. Szczegółowe warunki handlowe określa karta Usługi i/lub cennik Serwisu.

3. Zamówienie Usługi następuje za pomocą formularza dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zlecenia Użytkownika, przy czym warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi może być uiszczenie z góry należnej opłaty. Usługodawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

4. W przypadku, gdy zlecający jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, Usługodawca przystąpi do realizacji Usługi po upływie okresu na skorzystanie przez takiego Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy, chyba że taki Użytkownik wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.

5. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca może udostępniać Użytkownikom informacje o ofercie towarów i usług oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą, w szczególności usługi wyceny nieruchomości. Usługodawca nie oferuje takich towarów i usług, a jedynie udostępnia informacje o ofercie podmiotów trzecich. Zakup towaru lub usługi następuje po przekierowaniu do strony internetowej danego podmiotu trzeciego. Usługodawca nie jest odbiorcą oświadczenia woli Użytkownika a ani danego podmiotu trzeciego, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Użytkownikiem a danym podmiotem trzecim. Stroną umowy lub innych czynności prawnych związanych z przyjęciem oferty danego podmiotu trzeciego oraz zawarciem i realizacją zawartych umów zawartych są wyłącznie Użytkownik oraz dany podmiot trzeci. W rezultacie Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie nienależyte bądź wykonanie przez dany podmiot trzeci lub innego zobowiązania wobec Użytkownika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy.

6. Usługodawca dokłada starań, aby informacje o ofercie towarów i usług oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą publikowane w Serwisie były kompletne i aktualne, jednak nie może tego zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność danego towaru lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o ofercie towarów i usług oferowanych przez podmioty trzecie współpracujących z Usługodawcą publikowanych w Serwisie, przebieg kontaktów między Użytkownikiem a danym podmiotem oraz za szkody związane z niemożnością zawarcia umowy w odniesieniu do przedmiotu takiej informacji.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną, w sposób wskazany w pkt. 11 ust. 5 poniżej, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

2. Usługodawca niezwłocznie prześle na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu, będąc poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie zobowiązany do poniesienia kosztów spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą wykonania w pełni Usługi przez Usługodawcę.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zawartość Serwisu, w tym opublikowane w nim treści niezależnie od formy, a także wybór i układ stron oraz innych elementów Serwisu stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, podlegające ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści i materiałów publikowanych w Serwisie przez Usługodawcę lub innych Użytkowników w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody Usługodawcy, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem Usług wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie.

2. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zakazane jest:

(a) dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

(b) korzystanie przez użytkownika z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Serwisu, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszanie integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem usług;

(c) wykorzystanie treści i materiałów publikowanych w Serwisie przez Usługodawcę lub innych Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich dalsze odpłatne udostępnianie.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z niniejszym Regulaminem korzystaniem Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług przez Użytkownika.

2. Dostęp do Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem jest zapewniony na zasadzie „tak, jak jest”, a Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do jego poprawnego funkcjonowania.

3. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis jest kompletny i nie zawiera błędów lub nieścisłości ani nie gwarantuje, że wszelkie błędy lub nieścisłości w Serwisie zostaną niezwłocznie usunięte.

4. Serwis oraz świadczone za jego pośrednictwem Usługi nie zostały stworzone w celu spełnienia indywidualnych potrzeb i wymagań danego Użytkownika, wobec czego Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia indywidualnych celów zamierzonych przez Użytkownika, jednakże Usługodawca dołoży starań, aby zwiększać komfort użytkownika związany z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.

5. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu w każdym czasie i miejscu wybranym przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerywania dostępu do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług w celu prowadzenia prac związanych z utrzymaniem i rozwojem Serwisu lub w przypadku błędów lub awarii Serwisu. Ponadto dostęp do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług może zostać przerwany w wyniku działania osób trzecich, za których Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. operatorów telekomunikacyjnych) lub w wyniku działania siły wyższej. W rezultacie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami w dostępie do Serwisu opisanymi powyżej. Usługodawca dołoży starań, aby w miarę istniejących możliwości poinformować użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – w tym za utratę korzyści – wynikające z podejmowania decyzji, w tym decyzji inwestycyjnych, w oparciu o treści i materiały publikowane w Serwisie.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.

8. W przypadku Użytkowników będących osobą prawną, jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona, na każde roszczenie z osobna oraz na wszystkie roszczenia łącznie, do łącznej wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez takiego Użytkownika na rzecz Usługodawcy za daną Usługę, z którą związane jest roszczenie.

9. W przypadku Użytkowników będących konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona, na każde roszczenie z osobna oraz na wszystkie roszczenia łącznie, do 6-krotności wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez takiego Użytkownika na rzecz Usługodawcy za daną Usługę, z którą związane jest roszczenie. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w niniejszym ustępie jest wyłączone w przypadku szkód wyrządzonych przez Usługodawcę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

11. WSPARCIE UŻYTKOWNIKA. REKLAMACJE

1. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z Serwisem, w szczególności w przypadku problemów z korzystaniem z Serwisu, w tym wszelkich błędów, błędów lub przerw, a także wszelkich zapytań lub reklamacji związanych z Serwisem, skontaktuj się z Usługodawcą w sposób określony w ust. 5 poniżej.

2. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem.

3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

4. Reklamacja powinna zawierać:

(a) oznaczenie Użytkownika,

(b) dane kontaktowe Użytkownika,

(c) przedmiot reklamacji, oraz

(d) okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Reklamację można złożyć:

(a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mieszkanie.pl ,

(b) na adres korespondencyjny Usługodawcy: Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

8. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/. W szczególności użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozpatrywania sporów dotyczących zobowiązań umownych poprzez platformę internetową ODR (Online Dispute Resolution), dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych poniżej:

(a) zmiana sposobu świadczenia usług związana z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;

(b) zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;

(c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

(d) (d) zmiana przepisów obowiązującego prawa lub realizacja obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji mająca wpływ na prowadzenie działalności przez Usługodawcę;

(e) konieczność aktualizacji danych usługodawcy wskazanych w Regulaminie.

2. O ile Usługodawca nie wskaże inaczej zmiany w Regulaminie wchodzą w życie od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wejściu życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny za pośrednictwem odnośnika znajdującego się na stronie głównej Serwisu.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał:

(a) w przypadku Użytkowników będących osobą prawną, jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy – polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy;

(b) w przypadku Użytkowników będących konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego – polski sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

Data wejścia w życie: 01 lutego 2021 r.