Zniesienie współwłasności mieszkania byłych małżonków a kwestie podatkowe. Ważna interpretacja KIS.

Zniesienie współwłasności, jest pojęciem często pojawiającym się w sprawach okołorozwodowych. Jakie skutki podatkowe rodzi zniesienie współwłasności?


O czym przeczytasz?

Czym jest wspundefinedłwłasność mieszkania?

Podstawę regulacji związanych ze wspundefinedłwłasnością stanowią przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. undefined Kodeks cywilny (art. 195 undefined 221). W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawodawca kształtując przepisy dotyczące wspundefinedłwłasności nie podjął się zdefiniowania zagadnienia undefinedwspundefinedłwłasności mieszkaniaundefined. Z uwagi na powyższe należy przyłożyć tu zasadę ogundefinedlną.

Zgodnie z nakreśloną w art. 195 KC definicją undefinedwspundefinedłwłasnościundefined przyjmuje się, że wspundefinedłwłasność nieruchomości może przysługiwać niepodzielenie kilku osobom. W konsekwencji oznacza to, że jedna niepodzielna nieruchomość może być własnością wielu osundefinedb jednocześnie.

Źrundefineddła wspundefinedłwłasności mieszkania

Katalog źrundefineddeł powstania wspundefinedłwłasności mieszkania nie ma charakteru zamkniętego, a zatem nie sposundefinedb wskazać wszystkich sytuacji, ktundefinedrych wystąpienie spowoduje, że określone mieszkanie stanie się własnością kilku osundefinedb jednocześnie.

Do najbardziej typowych źrundefineddeł powstania wspundefinedłwłasności mieszkania zalicza się m.in.: spadek, darowiznę, małżeństwo, spundefinedłkę cywilną, orzeczenie sądu, czynność prawną oraz określone zdarzenie faktyczne.

W tym miejscu znajdziesz wzundefinedr umowy korzystania z nieruchomości wspundefinedlnej wraz z omundefinedwieniem.

Rodzaje wspundefinedłwłasności mieszkania

W oparciu o treść art. 196 undefined 1 KC możliwe jest wskazanie dwundefinedch rodzajundefinedw wspundefinedłwłasności - ułamkowej oraz łącznej.

Przy wspundefinedlności łącznej nie ustala się wysokości udziałundefinedw wspundefinedłwłaścicieli. Wspundefinedłwłasność ułamkowa oznacza natomiast, że każdy ze wspundefinedłwłaścicieli ma ułamkowo określony udział w danej rzeczy, ale bez fizycznego wyodrębniania jej części.

Prawa i obowiązki wspundefinedłwłaścicieli mieszkania

Ustawodawca podejmując rozważania nad zagadnieniem wspundefinedłwłasności stworzył także regulacje związane z prawami i obowiązkami wspundefinedłwłaścicieli, ktundefinedrych treść kształtowana jest w oparciu o art. 207 KC. Zgodnie z nim pożytki i inne przychody z rzeczy wspundefinedlnej przypadają wspundefinedłwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałundefinedw. W takim samym stosunku wspundefinedłwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspundefinedlną.

Uwzględniając powyższe należy zatem uznać, że każdy ze wspundefinedłwłaścicieli ma zarundefinedwno prawo do udziału w dochodach jakie nieruchomość przynosi, jak i obowiązek związany z jej właściwym utrzymaniem. W konsekwencji, każdy ze wspundefinedłwłaścicieli, odpowiednio do przypadającego mu udziału obowiązany jest do uczestniczenia w remontach takich elementundefinedw jak ściany, podłoga czy drzwi do mieszkania.

Więcej na temat wspundefinedłwłasności mieszkania przeczytasz tutaj.

Zniesienie wspundefinedłwłasności

Jak zatem wygląda sprawa, gdy strony chcą znieść wspundefinedłwłasność?

W odniesieniu do nieruchomościami zdecydowanie bardziej problematyczne wydaje się zniesienie wspundefinedłwłasności w częściach ułamkowych, ponieważ każdemu ze wspundefinedłwłaścicieli przysługuje konkretnie wydzielony udział w takiej właśnie wielkości, co znacznie utrudnia podejmowanie krokundefinedw decyzyjnych w rozporządzaniu nieruchomością.

Przy wspundefinedłwłasności łącznej nie mundefinedwimy o konkretnym udziale w tej wspundefinedłwłasności. Konkretny udział jest pochodną wspundefinedłwłasności łącznej i w zasadzie realizuje się w momencie zniesienia wspundefinedłwłasności łącznej. Może tak się zdarzyć, iż w chwili powstania wspundefinedłwłasności łącznej undefinedudziałyundefined są rundefinedwne, a po jej zniesieniu, okazuje się że udziały są nierundefinedwne.

Dwa sposoby zniesienia wspundefinedłwłasności

Wspundefinedłwłasność można znieść na dwa sposoby - w drodze umowy zawartej przed notariuszem albo poprzez postępowanie sądowe. Zniesienie wspundefinedłwłasności przed notariuszem jest procesem zdecydowanie szybszym, ale przy tym droższym. Przy czym należy pamiętać, że zakończenie wspundefinedłwłasności u notariusza wymaga zgody wszystkich wspundefinedłwłaścicieli. Jeśli takiej nie ma, pozostaje droga sądowa.

Przystępując do zniesienia wspundefinedłwłasności, należy pamiętać, że roszczenie o to nigdy się nie przedawnia.

W jaki sposundefinedb następuje podział?

Zazwyczaj jeśli jest to możliwe sąd znosząc wspundefinedłwłasność dokona podziału nieruchomości na części odpowiadające swą wartością udziałom przypadającym każdemu ze wspundefinedłwłaścicieli, wyrundefinedwnując ewentualne rundefinedżnice rekompensatą w postaci dopłaty pieniężnej.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy żaden ze wspundefinedłwłaścicieli nie chce być właścicielem nieruchomości lub żaden nie posiada takich środkundefinedw finansowych, aby mundefinedc spłacić pozostałych, wundefinedwczas sąd nakazuje sprzedaż nieruchomości, ktundefinedra nastąpi zgodnie z przepisami o egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości.

Kwota uzyskana ze sprzedaży zostaje podzielona między wspundefinedłwłaścicieli stosownie do ich udziału we własności nieruchomości.

Więcej na temat zniesienia wspundefinedłwłasności nieruchomości przeczytasz w tym miejscu.

Kwestie podatkowe przy podziale nieruchomości

Skoro wiemy już czym zniesienie wspundefinedłwłasności jest oraz w jaki sposundefinedb następuje warto zastanowić się jak wygląda to w kontekście przepisundefinedw podatkowych.

Podatnik jest wspundefinedłwłaścicielem lokalu mieszkalnego w części rundefinedwnej z byłą małżonką. Zakup nieruchomości sfinansowany został częściowo z majątku wspundefinedlnego w wysokości 44.000,00 zł., natomiast 50 tys. zł podatnik dołożył z majątku osobistego a reszta z zaciągniętego kredytu hipotecznego (175 tys. zł).

Stronami umowy kredytu hipotecznego byli wspundefinedłwłaściciele nieruchomości. Nieruchomość jest obciążona hipoteką umowną do kwoty 265 tys. zł na rzecz banku, jako zabezpieczenie udzielonego kredytu na zakup tej nieruchomości.

W 2022 r. byłe małżeństwo planuje znieść wspundefinedłwłasność na rzecz byłego męża wraz z jednoczesnym przejęciem wszystkich obciążeń wynikających z umowy kredytu. Do chwili ustania małżeństwa tj do września 2019 raty były spłacane regularnie przez oboje wspundefinedłwłaścicieli. Natomiast od chwili rozwodu wnioskodawca spłaca raty samodzielnie ze swojego majątku osobistego.

Wniosek o interpretację

W powyższym stanie faktycznym podatnik wystąpił o interpretację czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka, czy jeśli hipoteka przewyższa wartość nieruchomości podatek od spadkundefinedw i darowizn będzie wynosił 0 zł i czy powinno się złożyć deklarację?

W ocenie wnioskodawcy, przy ustaleniu podstawy opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka, albowiem należy zastosować art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkundefinedw i darowizn. Wartość hipoteki (przypadająca na nabywany udział) przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości, a więc podstawa opodatkowania wyniesie zero, wobec powyższego nie wystąpi obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Aprobata stanowiska podatnika

Dyrektor KIS uznał, że stanowisko podatnika jest prawidłowe, niemniej inaczej należy je uzasadniać. Zniesienie wspundefinedłwłasności dokonane poprzez przyznanie rzeczy (nieruchomości) jednemu ze wspundefinedłwłaścicieli bez spłat i dopłat podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkundefinedw i darowizn.

Artykuł 7 ust. 6 ustawy o podatku od spadkundefinedw i darowizn stanowi, że przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia wspundefinedłwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we wspundefinedłwłasności, ktundefinedry przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.

Przy obliczaniu podstawy opodatkowania należy mieć na uwadze art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, ktundefinedry stanowi, że podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długundefinedw i ciężarundefinedw, ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor KIS stwierdził, że skoro wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości, to podstawa opodatkowania (stanowiąca czystą wartość udziału w nieruchomości) wyniesie zero. Tym samym, wystąpi wprawdzie obowiązek podatkowy, jednak nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego. A zatem, nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadkundefinedw i darowizn.

Dyrektor KIS zauważył, że stosownie do art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadkundefinedw i darowizn undefined podatnicy są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!