Zmiany w prawie w zakresie budowy przyłączy

Najnowsza nowelizacja prawa budowlanego dotyczy przyłączy, które są wymagane dla obiektu budowlanego. Czy to pomoże przy dotychczas pojawiających się problemów interpretacyjnych, a w konsekwencji przyczyni się do przyspieszenia procesów budowlanych?


O czym przeczytasz?

Czym są przyłącza?

W oparciu o treść przepisundefinedw prawa budowlanego, urządzeniem budowlanym określa się urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym między innymi przyłącza.

Jak wskazuje się w orzecznictwie sądundefinedw administracyjnych, szeroko rozpatrującym kwestie przyłączy, przyłącze jest tylko elementem, ktundefinedry spaja dwie odrębne całości, czyli instalację zewnętrzną, jaką stanowi słup jako konstrukcja wsporcza anten i urządzeń oraz instalację wewnętrzną w budynku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt: II OSK 1418/17).

Budowa przyłącza undefined pozwolenie czy zgłoszenie?

Przepisy prawa budowlanego zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. W przypadku budowy przyłączy, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji.

Nowelizacja ustawy miała na celu skrundefinedcenie czasu potrzebnego na realizację budowy oraz usprawnienie relacji między inwestorem a przedsiębiorstwami sieciowymi.

Inwestor może zdecydować się na budowę:

  • na podstawie zgłoszenia,
  • bez zgłoszenia.

Decydując się na budowę przyłączy na podstawie zgłoszenia, koniecznym jest jego dokonanie u właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, sposundefinedb i zakres wykonywania robundefinedt budowlanych wraz z wyznaczonym terminem rozpoczęcia prac budowlanych. Zgłoszenia budowy można dokonać w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

A jednak zgłoszenie

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki undefined w zależności od potrzeb,
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robundefinedt budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia w drodze decyzji może wnieść sprzeciw. Do wykonywania robundefinedt budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniundefinedsł sprzeciwu w tym terminie.

Ważne! W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robundefinedt budowlanych przed upływem trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robundefinedt może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Obecne regulacje pozwalają inwestorowi na wybudowanie przyłączy rundefinedwnież bez zgłoszenia. Inwestor, ktundefinedry wybierze taką procedurę, zobowiązany jest do wykonania planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jeśli chodzi natomiast o wykonanie przyłączy zależnie od ich rodzaju stosowane będą rundefinedżne przesłanki prawne undefined Prawa energetycznego lub ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekundefinedw.

W tym miejscu przeczytasz, co można wybudować bez pozwolenia na budowę oraz bez zgłoszenia

Od 10 sierpnia 2022 r. duże zmiany

Mimo względnie klarownych regulacji, przepisy dotyczące budowy przyłączy były rundefinedżnie interpretowane przez sądy. Tak na przykład Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. (sygn. akt II SA/Ol 35/17) w kontekście przyłączy stwierdza: undefinednie do przyjęcia byłby wniosek, że brak w projekcie budowlanym takich urządzeń uniemożliwiłby jego zatwierdzenie i udzielenie pozwolenia na budowęundefined.

Naczelny Sąd Administracyjny zaś wskazał w wyroku z dnia 18 lutego 2013 r. (sygn. akt II OSK 896/12), że undefinedprzepis art. 33 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane (undefined.) zawiera zasadę, iż pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Od zasady tej są jednak wyjątki, o czym świadczy dalsza część tego przepisu. Za wyjątki należy też uznać sposundefinedb realizacji przyłączy, regulowany przepisem art. 29a Prawa budowlanego dodanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy undefined Prawo budowlane i zmianie niektundefinedrych ustaw (undefined).

Celem tego nowego przepisu było ułatwienie realizacji procesu inwestycyjnego i zwolnienie z reglamentacji administracyjno-prawnej wykonywania wszystkich wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 20 przyłączyundefined.

Z drugiej strony Wojewundefineddzki Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 7 września 2016 r. (sygn. akt II SA/Kr 755/16) podnosi, że undefinedprzepis art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane (undefined.) odnosi się do budowy przyłączy stanowiących odrębne obiekty budowlane, a nie urządzenia techniczne. W przypadku projektowania inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę, dla ktundefinedrej prawidłowego funkcjonowania konieczne jest wykonanie przyłączy, winny one być objęte wnioskiem o pozwolenie na budowęundefined (wyrok Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 493/16).

Tak więc liczba rozbieżnych wyrokundefinedw jest bardzo duża, a w konsekwencji koniecznym było podjęcie czynności mających na celu wyeliminowanie dalszych problemundefinedw interpretacyjnych. Jak wskazują jednak twundefinedrcy projektu nowelizacji, dodawany ust. 1a w art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane nie oznacza, że przyłącza mogą być realizowane bez żadnych wymogundefinedw, bowiem aby wybudować poza pozwoleniem na budowę przyłącze, konieczne powinno być albo dokonanie zgłoszenia (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23), albo sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art. 29a).

Ponadto w stosunku do obiektu, ktundefinedry powinien być zaopatrzony w przyłącza, będzie pozostawiony obowiązek zapewnienia realizacji tych przyłączy na etapie oddania do użytkowania; nawet bowiem jeżeli przyłącza nie były przedmiotem pozwolenia na budowę budynku, na etapie oddania do użytkowania będą musiały być przedmiotem protokołu badań i sprawdzeń (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a).

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!