Chaos w interpretacji nowych przepisów prawa budowlanego dotyczących fotowoltaiki.

Nowa ustawa nie wyjaśnia przede wszystkim na czym ma polegać dokonanie uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.


O czym przeczytasz?

Zmiany w prawie w budowlanym

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe obowiązki dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW. Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochronę instalacji fotowoltaicznych przed skutkami pożaru.

Art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego wprowadził obowiązek:

  • uzgodnienia projektu urządzeń fotowoltaicznych pod względem ochrony przeciwpożarowej
  • zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej(PSP) o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i informacji o planowanym przystąpieniu do jej użytkowania

Montaż instalacji o mocy elektrycznej powyżej 6,5 kW - nowe obowiązki

Osoba, która chce założyć instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 6,5 kW musi sporządzić projekt, następnie uzgodnić go z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w dalszej kolejności zgłosić o zainstalowaniu fotowoltaiki  do Państwowej Straży Pożarnej (Komendant miejski lub powiatowy).

Pozwolenie na budowę

 Zgodnie z nowym art. 29 Prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu:

  • urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW
  • do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne! dla instalacji fotowoltaicznych o mocy wyższej niż 50 kW, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a także obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Chaos oraz wątpliwości w interpretacji przepisów

Na chaos w interpretacji przepisów ma wpływ ustanowienie granicy uzgadniania z przepisami przeciwpożarowymi i zgłaszania instalacji do Państwowej Straży Pożarnej, powyżej mocy 6,5 kW. Na podstawie tej samej ustawy w przypadku mocy do 50 kW mamy nadal do czynienia z mikroinstalacją, która nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Nowe przepisy prawa budowlanego wprowadzają wiele wątpliwości

  • Ustawa nie wyjaśnia na czym ma polegać dokonanie uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Brakuje również wytycznych jakie kryteria powinna spełniać instalacja, by mogła zostać zaakceptowana przez rzeczoznawcę.
  • Ustawa nie wskazuje także wzorca systemu zabezpieczeń.
  • Nowelizacja nie wprowadziła żadnych zasad zgłaszania instalacji do Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa pozwoliła na całkowitą dowolność zawiadamiającym co może przyczynić się do trudności weryfikacji zgłoszenia przez organ.
  • Kolejna nieścisłość to brak wytycznych dotyczących ochrony mikroinstalacji o mocy poniżej 6,5 kW.

Nowe przepisy mogą sprawiać wiele kłopotów osobom, które zamierzają zainstalować  instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kW, ponieważ wiąże się to dla nich nie tylko z nieścisłościami w zakresie interpretacji zapisów, jak  również z dodatkowymi formalnościami.

Bezpieczeństwo

Każda instalacja fotowoltaiczna bez względu na swoją moc  powinna zostać zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej ze względów na bezpieczeństwo. Obowiązek zgłoszenia projektu instalacji znacznie ułatwi straży w razie pożaru prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, ponieważ strażacy będą mieli dostęp do informacji o rozmieszczeniu np. przewodów.

 

Ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie instalacji fotowoltaicznych, gdyż zamiarem jego było wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Czy w pełni się to udało? Czas pokaże.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować