Zmiana sposobu użytkowania domu letniskowego, rekreacyjnego na mieszkalny. Czy to jest możliwe?

Masz dom letniskowy, który powstał w celach rekreacyjnych. Postanawiasz zmienić jego przeznaczenia na całoroczny dom mieszkalny. Wymaga to jednak specjalnej procedury i złożenia odpowiednich dokumentów. Co dokładnie trzeba zrobić?


O czym przeczytasz?

Sprawdź rundefinedwnież: Polski Ład. Dom do 70 m2 tylko na zgłoszenie?

Czym jest domek letniskowy?

Na początku warto wyjaśnić czym jest dom letniskowy oraz czym rundefinedżni się od standardowego domu mieszkalnego. Warunki decydujące o charakterze domu letniskowego wynikają z rundefinedżnych przepisundefinedw określających tego typu zabudowę.

Prawo budowlane, z uwagi na sposundefinedb korzystania z niego, tj. wykorzystywanie do celundefinedw mieszkalnych sezonowo, należy traktować go jako budynek rekreacji indywidualnej, przeznaczony do określonego czasowo wypoczynku osundefinedb.

Uwzględniając powyższe mianem domku letniskowego nazywana jest nieruchomość, ktundefinedrej celem postawienia nie będzie zamieszkanie stałe, a sezonowe, czasowe, okazjonalne, letnie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, nieruchomości, o ktundefinedre chodzi - są to wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku.

W tymi miejscu przeczytasz więcej o tym, czym jest i jak zacząć proces budowania domu letniskowego.

To, czy można cokolwiek postawić na działce zależy przede wszystkim od treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a w sytuacji, gdy go brak undefined od decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

A w jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Zabudowa letniskowa

Zatem przepisy prawa budowlanego wyrundefinedżnią pewne specyficzne cechy jak warunkują zaliczenie, nieruchomości do zabudowy letniskowej.

Do najważniejszych z nich należą:

 • odległość budynku od granicy działki undefined budynek powinien stać w określonej odległości od granicy działki tj. 4 m w przypadku ściany z oknami i drzwiami lub 3 m dla ściany bez okien i drzwi;
 • wielkość budynku undefined dom musi być parterowy o metrażu do 70 m2 (jednak brak precyzyjności w kwestii określenia parterowy i wolnostojący, a to może rodzić kolejne kwestie sporne, bowiem czy poddasze użytkowe będzie liczone jako kolejna kondygnacja czy nie undefined tutaj trzeba posiłkować się odrębnymi przepisami);
 • wysokość domu undefined budynek nie musi mieć minimalnej wysokości pomieszczeń jako w przypadku domu całorocznego przewidzianego jako budynek do stałego przebywania ludzi, jednak minimalna wysokość to przynajmniej 2,2 m;
 • rodzaj działki undefined w planie zagospodarowania przestrzennego działka, musi być przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • media undefined działka, na ktundefinedrej stoi domek letniskowy nie musi być uzbrojona, ponadto, działka nie musi posiadać samodzielnego dostępu do wody, jeśli poza działką jest ogundefinedlnodostępne źrundefineddło wody;
 • przeznaczenie undefined obiekt przeznaczony jest na pobyt czasowy, okresowy, sezonowy;
 • stan techniczny undefined dom nie wymaga regularnej okresowej kontroli stanu technicznego oraz instalacji oraz nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego;

Pojęcia "parterowegoundefined i undefinedwolno stojącegoundefined domu letniskowego w orzecznictwie

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2015 r., utrwalone w języku polskim oraz w budownictwie potoczne rozumienie słowa undefinedparterundefined tłumaczyć trzeba jako pierwszą kondygnację nadziemną, stanowiącą poziom, na ktundefinedrym znajduje się głundefinedwne wejście do budynku. Natomiast ostatnie piętro położone bezpośrednio pod dachem spadzistym jest określane jako poddasze.

Odnosząc się natomiast do kwestii związanych z uznaniem domu letniskowego za wolnostojący, należy wskazać, w ślad za treścią uzasadnienia wyroku Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Gl 1420/13), gdzię undefinedw Sąd wskazał: przez pojęcie undefinedwolno stojący"undefined rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, fizyczne oddzielenie od innych obiektundefinedw budowlanych.

Budynek wolnostojący to zatem budynek, ktundefinedry nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swej konstrukcji jakichkolwiek elementundefinedw innego obiektu budowlanego.

Dom letniskowy nie wymaga pozwolenia na budowę

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa wolno stojących parterowych budynkundefinedw rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 lub powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementundefinedw konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wspornikundefinedw do 2 m, przy czym liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zatem, aby możliwa była budowa domu letniskowego jedynie w oparciu o dokonane wcześniej zgłoszenie, konieczne jest spełnienie ściśle wskazanych przez ustawodawcę przesłanek, tj.:

 • budynek letniskowy musi zostać zakwalifikowany jako obiekt wolnostojący i parterowy (z nieużytkowym poddaszem);
 • powierzchnia budynku letniskowego nie może być większa niż 35m2 lub 70 m2 (patrz wyżej);
 • liczba budynkundefinedw letniskowych na każde 500 m2 działki nie może być większa niż jeden.

Tylko spełnienie wszystkich ww. przesłanek umożliwi budowę domku letniskowego w oparciu o zgłoszenie. W innych przypadkach, m.in. gdy powierzchnia budynku będzie większa niż 70 m2, konieczne będzie uprzednie uzyskanie pozwolenia na budowę.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można postawić bez pozwolenia.

Tutaj natomiast przeczytasz wszystko na temat procedury budowy domu bez pozwolenia.

Jak wygląda procedura przekształcenia domu letniskowego na mieszkalny? Czy da się to zrobić?

Już wiesz jakie warunki formalne zabudowy charakteryzują domek letniskowy. Przeznaczenie undefined zgodnie z nazwą undefined wydaje się oczywiste, ale w trakcie użytkowania niemal każdemu właścicielowi takiego przybytku nasuwa się pytanie undefined czy jeśli mogę przekształcić taką nieruchomość w dom mieszkalny? Czy wystarczy, że po prostu zamieszka tam na stałe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość przekształcenia domu letniskowego w całoroczny dom mieszkalny, jednak nie może to być undefinedsamowolkaundefined.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wyrundefinedżnikiem domu mieszkalnego nie jest materiał, z ktundefinedrego został zbudowany, wielkość ani parametry techniczne, ale sposundefinedb użytkowania. Ubiegając się o zmianę statusu, trzeba zatem udowodnić, że budynek jest wykorzystywany całorocznie i służy celom mieszkaniowym.

Potwierdzeniem tej funkcji może być fakt zameldowania mieszkańcundefinedw, rachunki za opał, media i wywundefinedz śmieci. Najważniejsze jest stałe użytkowanie domu.

Zgłoszenie zmiany użytkowania

Zmiana następuje na wniosek właściciela. Zgłoszenia należy dokonać w wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa powiatowego i nie podlega ono opłacie skarbowej. Jeśli po upływie 30 dni od dnia doręczenia starostwo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, to zgłoszenie zostało zaakceptowane.

Organ administracji publicznej po zgłoszeniu oceni, czy zamierzony sposundefinedb użytkowania domu wybudowanego jako letniskowy prowadzi do zmiany warunkundefinedw, o ktundefinedrych mowa w art. 71 ust.1 Prawo budowlane, czyli bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, higieniczno-sanitarnego, a także wielkości i układu obciążeń.

Treść zgłoszenia

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i planowany sposundefinedb użytkowania, załączając następujące dokumenty:

 • projekt zawierający opis i szkic określający lokalizację obiektu względem sąsiednich nieruchomości;
 • krundefinedtki opis techniczny budynku tj. rodzaj i charakterystyka obiektu, dane techniczne dotyczące konstrukcji, możliwych obciążeń;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 • zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni lub decyzją o warunkach zabudowy na danym;
 • informacja w formie rysunku bądź opisu, czy działka ma dostęp do drogi.

Ważne!

Należy pamiętać, że zmiana przeznaczenia budynku wiąże się z pundefinedźniejszymi wymogami dotyczącymi regularnych kontroli stanu technicznego budynku i innymi obowiązkami wynikającymi z posiadania domu jednorodzinnego całorocznego.

Sprzeciw organu administracji

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

 1. wymaga wykonania robundefinedt budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 2. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktundefinedw prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. może spowodować niedopuszczalne:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytkundefinedw,
  3. pogorszenie warunkundefinedw zdrowotno-sanitarnych,
  4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenundefinedw sąsiednich.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robundefinedt budowlanych:

 1. objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę undefined rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. objętych obowiązkiem zgłoszenia undefined stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zgłoszenia budowy.

Jeśli nie będzie uwag ze strony organu, wundefinedwczas możemy uznać, że nasz dom został przekształcony z letniskowego na całoroczny dom mieszkalny.

A jak wygląda zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego?

Znane z Prawa budowlanego inwestycje, ktundefinedre aby mogły powstać nie wymagają wydania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia to nie tylko domki letniskowa, ale także m.in. budynki gospodarcze.

Pomimo, że prawo zwalnia właściciela działki z obowiązku uzyskania zgody na budowę, pozostawiając obowiązek zgłoszenia budowy, to nie jest to zwolnienie bezwarunkowe. Aby mundefinedc postawić budynek gospodarczy w trybie zgłoszenia, muszą zostać spełnione warunki takie jak powierzchnia budynku, rodzaj budynku undefined musi być parterowy, budowa nie może być planowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytkundefinedw oraz rozpiętość konstrukcji budynku nie może być większa niż 4,8 m.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat działki siedliskowej.

Więcej na temat gruntundefinedw rolnych i statusu rolnika przeczytasz w tym miejscu.

Tutaj możesz się dowiedzieć jak odrolnić działkę.

Czy można zmienić użytkowanie budynku gospodarczego?

O tym, że budynek gospodarczy może zostać przekształcony wskazują przepisy prawa budowlanego, a dokładnie art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposundefinedb użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zgłoszenia dokonuje się w starostwie powiatowym (urzędzie miejskim miasta a prawach powiatu).

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat pozwolenia na użytkowanie budynku.

Wniosek o zmianę użytkowania

Do wniosku o zmianę użytkowania należy załączyć:

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektundefinedw budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w ktundefinedrej zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, rundefinedwnież danymi technologicznymi;
 • oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wundefinedjta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeśli urząd nie ma zastrzeżeń, kompletny wniosek podlega procedurze tzw. milczącej zgody.

Oznacza ona, że do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia organowi kompletnego zgłoszenia, nie wniesie on sprzeciwu w drodze decyzji.

W tym miejscu przeczytasz czy istnieją sankcje za użytkowanie budynku bez zgody.

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny

Skoro wiemy już, że po spełnieniu pewnych warunkundefinedw możliwe jest przekształcenie budynku gospodarczego, to jak wygląda sprawa w przypadku przekształcenia na budynek mieszkalny?

Pierwsze pytanie czy przekształcenie budynku będzie polegać na samym remoncie czy też na przebudowie?

Przebudowa to roboty budowlane, w wyniku ktundefinedrych zmianie ulegają parametry użytkowe lub techniczne budynku, ale przy zachowaniu jego dotychczasowych parametrundefinedw, takich jak kubatura, wysokość czy powierzchnia zabudowy.

Dlatego, w zależności od planowanych prac adaptacyjnych, może okazać się, że przekształcenie budynku gospodarczego w mieszkalny będzie w rzeczywistości będzie wiązało się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.

Więcej na temat przekształcenia budynku gospodarczego w mieszkalny znajdziesz w tym miejscu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!