Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości

Istnienie księgi wieczystej dla nieruchomości zapewnia bezpieczeństwo w obrocie prawnym, szczególnie potencjalnemu nabywcy. Ponadto wprowadza domniemanie zgodności ze stanem prawnym. Jak założyć księgę wieczystą? Poradnik krok po kroku.


O czym przeczytasz?

Czym jest księga wieczysta?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się dla nieruchomości, a także dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Stanowią przez to pewien uszeregowany i publiczny zbiundefinedr praw i ograniczeń dla danej nieruchomości.

Najważniejszym celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest zapewnienie jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. To ważne z uwagi na doniosłość przedmiotu obracanego, ale i jego cenę.

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym, ktundefinedry przedstawia stan prawny nieruchomości. Jego definicja jest zawarta w ustawie o informatyzacji działalności podmiotundefinedw realizujących zadania publiczne. Według tego przepisu rejestrem publicznym jest rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisundefinedw ustawowych.

W tym miejscu przeczytasz o stanie prawnym nieruchomości

Księga wieczysta online undefined wyszukiwarka

Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe, a konkretnie ich wydziały ksiąg wieczystych. Sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste wspundefinedłpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Do niedawna księgi wieczyste były prowadzone w formie papierowej. Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w specjalnym systemie informatycznym, ktundefinedry jest jawny.

Więcej na temat tego, czym jest księga wieczysta i jak należy ją czytać, znajdziesz w tym miejscu

Dla jakich nieruchomości zakładane są księgi wieczyste?

Księga wieczysta może być założona dla:

 1. nieruchomości gruntowej,
 2. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste,
 3. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość,
 4. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość,
 5. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość,
 6. budynku stanowiącego odrębną nieruchomość,
 7. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
 8. własnościowego spundefinedłdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 9. spundefinedłdzielczego prawa do lokalu użytkowego,
 10. prawa do domu jednorodzinnego w spundefinedłdzielni mieszkaniowej.

Dla nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i dla położonych na tych nieruchomościach budynkach oraz innych urządzeń, ktundefinedre stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, prowadzi się wspundefinedlną księgę wieczystą.

W przypadku nieruchomości lokalowych posadowionych w budynku, księgę wieczystą prowadzi się dla gruntu, na ktundefinedrym został posadowiony budynek oraz dla każdego wydzielonego w budynku lokalu.

Księgę wieczystą można także założyć i prowadzić dla prawa, jakim jest spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, ale pod warunkiem, że grunt, na ktundefinedrym spundefinedłdzielnia wybudowała bloki mieszkalne i w ktundefinedrym znajduje się dany lokal, jest jej własnością bądź grunt jest w użytkowaniu wieczystym spundefinedłdzielni.

Działy księgi wieczystej

Dane wpisywane do ksiąg wieczystych dzieli się według działundefinedw, ktundefinedre przedstawiają się następująco:

 1. dział I księgi wieczystej undefinedOundefined undefined undefinedOznaczenie nieruchomościundefined undefined w dziale tym znajdują się szczegundefinedłowe dane o położeniu nieruchomości (adresie administracyjnym), jej powierzchni. Dane te pochodzą z dokumentu, jakim jest wypis i wyrys z rejestru gruntundefinedw;
 2. dział I księgi wieczystej undefinedSpundefined undefined undefinedSpis praw związanych z własnościąundefined undefined najczęściej wprowadzane są tutaj informacje o własności, wspundefinedłwłasności, użytkowniku wieczystym, a także udział w nieruchomości wspundefinedlnej, służebność gruntowa. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spundefinedłdzielczego określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spundefinedłdzielnię mieszkaniową;
 3. dział II księgi wieczystej undefined oznaczenia właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego. Znajdziemy tutaj rundefinedwnież informację odnośnie sposobu nabycia prawa przez osobę, ktundefinedra jest wpisana jako właściciel, użytkownik wieczysty;
 4. dział III księgi wieczystej undefined undefinedPrawa, roszczenia i ograniczeniaundefined przeznaczony jest na wpisy dotyczące wszelkich ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;
 5. dział IV księgi wieczystej undefined w tym dziale wpisuje się dokładne określenie hipoteki z podaniem jej waluty i wysokości kwoty, jak rundefinedwnież dane wierzyciela hipotecznego.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o założenie księgi wieczystej przysługuje:

 1. właścicielowi nieruchomości,
 2. osobie, ktundefinedrej przysługuje spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobie, ktundefinedrej przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do danej nieruchomości,
 4. wierzycielowi (jeśli przysługuje mu prawo, ktundefinedre ma być wpisane do księgi wieczystej),
 5. państwowej jednostce organizacyjnej, ktundefinedrej przysługuje użytkowanie wieczyste na danej nieruchomości,
 6. państwowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ktundefinedrej przysługuje prawo użytkowania dla danej nieruchomości.

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Założenie księgi wieczystej polega na złożeniu w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości undefinedWniosku o założenie księgi wieczystejundefined (KW-ZAL) wraz z ewentualnymi załącznikami. Stosowny dokument można otrzymać w sądzie lub pobrać ze stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek o założenie księgi wieczystej musi zawierać:

 1. oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości;
 2. wymienienie wszystkich uprawnionych, na ktundefinedrych rzecz ma być wpisana własność oraz wskazanie ich adresundefinedw;
 3. powołanie tytułu własności nieruchomości;
 4. wyszczegundefinedlnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

Do wniosku dołącza się dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości. Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku. Przy czym obowiązek dołączenia dokumentundefinedw stwierdzających nabycie własności nieruchomości nie dotyczy osundefinedb, ktundefinedrych prawa zostały ujawnione w zbiorze dokumentundefinedw.

Ważne! Jeżeli nieruchomość była już wpisana do dotychczasowej księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku wskazuje się numer tej księgi. Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiundefinedr dokumentundefinedw, we wniosku wskazuje się numer tego zbioru. Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentundefinedw, wniosek zawiera odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

W tym miejscu dowiesz się, czy można dopisać małżonka do księgi wieczystej

Dodatkowe załączniki do wniosku o założenie księgi wieczystej

Do wniosku o założenie księgi wieczystej KW-ZAL należy dołączyć, według potrzeb, następujące załączniki:

 1. formularz undefinedKW-ZADundefined undefined Żądanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli w zakładanej księdze wieczystej:
  • ma być ujawniony budynek i/lub urządzenie (dotyczy tylko księgi zakładanej dla nieruchomości gruntowej),
  • ma być ujawnionych więcej niż dwundefinedch wspundefinedłwłaścicieli lub wspundefinedłuprawnionych lub ma być ujawniony więcej niż jeden właściciel i jeden użytkownik wieczysty,
  • mają zostać ujawnione prawa (inne niż własność, użytkowanie wieczyste, spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu) roszczenia, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, hipoteki;
 1. formularz undefinedKW-OZNundefined undefined wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość obejmuje kilka bądź kilkanaście działek ewidencyjnych;
 2. formularz undefinedKW-PPundefined undefined undefinedPełnomocnik/przedstawiciel ustawowyundefined undefined wypełnia się w przypadku, gdy wniosek o założenie księgi wieczystej składany jest przez pełnomocnika bądź przedstawiciela ustawowego, do wniosku należy dołączyć ponadto pełnomocnictwo;
 3. formularz undefinedKW-WU undefined undefinedWnioskodawca/uczestnik postępowaniaundefined undefined wypełnia się w przypadku, gdy na formularzu głundefinedwnym (KW-ZAL lub KW-WPIS) w sekcji undefinedDane wnioskodawcy/ uczestnika postępowaniaundefined brakuje miejsca na zamieszczenie danych wszystkich wnioskodawcundefinedw lub uczestnikundefinedw postępowania.

Koszt założenia księgi wieczystej

Koszty założenia księgi wieczystej określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Od wniosku o założenie księgi wieczystej pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł.

Do wyżej wymienionej opłaty należy doliczyć kwotę 200 zł, ktundefinedra stanowi opłatę stałą od wniosku o wpis prawa własności. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobierana jest część opłaty stałej proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł.

W tym miejscu znajdziesz informacje o przypadkach spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez KW

Dlaczego założenie księgi wieczystej jest tak ważne?

Odpowiedzą na pytanie jest przede wszystkim kwestia funkcjonowania zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Rękojmia ta ma za zadanie przede wszystkim wzmacniać znaczenie ksiąg wieczystych, służyć ochronie praw osundefinedb, ktundefinedre dokonują czynności prawnych mających za przedmiot własność lub inne prawo rzeczowe na nieruchomości oraz gwarantować przejrzystość w obrocie nieruchomościami.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza, że kupując nieruchomość od osoby, ktundefinedra jest właścicielem wpisanym w księdze wieczystej, mimo że w rzeczywistości nią nie jest (o czym nie wiedzieliśmy w trakcie nabywania nieruchomości), jesteśmy pod pewną ochroną tej rękojmi.

Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)undefined.

Uwaga, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa jednak przeciwko:

 1. prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu;
 2. prawu dożywocia;
 3. służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej;
 4. służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia;
 5. służebnościom przesyłu.

Ponadto istnienie księgi wieczystej powoduje powstanie domniemania zgodności ze stanem prawnym polegającego na tym, że przyjmuje się, iż stan zapisany w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością.

Istotnym argumentem przemawiającym za założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości jest także zapewnienie bezpiecznego obrotu nieruchomościami, albowiem obrundefinedt nieruchomościami z założoną księgą wieczystą określającą stan prawny nieruchomości nie tylko eliminuje jakiekolwiek matactwa, ale przede wszystkim gwarantuje uczciwe i zgodne z prawem przeprowadzenie transakcji zbycia undefined nabycia nieruchomości.

___

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!