Zakończenie budowy domu. Odbiór techniczny

Ostatnim etapem poprzedzającym wprowadzenie się do nowo wybudowanego domu jest odbiór techniczny domu. W jaki sposób przebiega ta procedura? Prześwietlamy obecnie obowiązujące regulacje.


O czym przeczytasz?

Zakończenie etapu budowy domu undefined odbiundefinedr domu

W prawie budowlanym wyrundefinedżnia się dwie procedury związane z etapem zakończenia budowy domu. Informację o tym, ktundefinedra procedura znajduje zastosowanie, można odnaleźć w treści decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do procedur tych zalicza się:

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

Obie te procedury są do siebie dość zbliżone. Co więcej, inwestor może zdecydować, że zamiast zawiadamiać nadzundefinedr budowlany o zakończeniu budowy, woli uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Swojej decyzji nie musi uzasadniać undefined jeśli woli skorzystać z tej drugiej procedury, jest do tego w pełni uprawniony.

Tutaj przeczytasz jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Domy jednorodzinne wymagają najczęściej tylko zgłoszenia zakończenia budowy. Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jeśli organ ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji undefined inwestor może rozpocząć użytkowanie budynku.

W tym miejscu dowiesz się kim jest inwestor w procesie budowlanym.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu undefined wymagane dokumenty

Inwestor występujący do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, musi zgromadzić wszystkie wymagane ustawą dokumenty.

W tym miejscu przeczytasz o ostatnich zmianach w procesie budowlanym.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (lub też wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie) inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy (ktundefinedry zawiera szczegundefinedłowy opis jak wyglądały etapy budowy domu oraz wpis zamykający budowę);
 2. projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian (jeśli takie istotne zmiany zostały wprowadzone w czasie budowy);
 3. oświadczenie kierownika budowy:
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenundefinedw przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 4. protokoły badań i sprawdzeń:
  1. przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o ktundefinedrych mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane (tj. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności),
  2. o ktundefinedrych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;
 5. decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o ile dotyczy;
 6. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 7. potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;
 8. zaświadczenie wundefinedjta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunkundefinedw z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile jest wymagane.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat dziennika budowy.

Szambo, ujęcie wody czy świadectwo energetyczne

Ponadto do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu inwestor powinien także załączyć atest higieniczny szamba (wystawiony przez jego producenta). W sytuacji gdy inwestor korzysta z własnego ujęcia wody pitnej - wymagane jest rundefinedwnież zaświadczenie o przydatności wody do spożycia wydane przez SANEPID.

W niektundefinedrych przypadkach konieczne będzie także załączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej, czyli tzw. certyfikatu energetycznego. Certyfikat ten wskazuje na zachowanie budynku ze względu na zużycie energii, wskazuje źrundefineddła energii i to, na co jest zużywana. Jest to szczegundefinedlnie istotne w przypadku domundefinedw budowanych w systemie energooszczędnym.

W tym miejscu dowiesz się czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Koszty zawiadomienia o zakończeniu budowy domu

Koszty zawiadomienia o zakończeniu budowy domu mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych, dlatego warto wziąć je pod uwagę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Urzędy oraz inspektoraty nie pobierają od klientundefinedw żadnych opłat. Koszty generują natomiast związane z uzyskiwaniem odpowiednich potwierdzeń oraz poświadczeń od dedykowanych tym zadaniom specjalistundefinedw.

Kiedy odbiundefinedr domu jest na ukończeniu, warto mieć przygotowane odpowiednie środki na ten cel.

W tym miejscu dowiesz się o użytkowaniu domu przed zawiadomieniem o zakończeniu.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu a pozwolenie na użytkowanie

Niektundefinedre budynki wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oficjalne pozwolenie na użytkowanie budynku będzie niezbędne:

 1. w przypadku nowych obiektundefinedw użyteczności publicznej lub budynkundefinedw wielorodzinnych,
 2. jeśli budynek ma być użytkowany przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych (tzw. odbiundefinedr częściowy),
 3. jeśli nadzundefinedr budowlany nałoży na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Jeśli przy odbiorze domu tylko część budynku jest gotowa do zamieszkania, Inspektor Nadzoru Budowlanego określa czas na sfinalizowanie końcowego etapu budowy. Warunkiem jest zapewnienie odprowadzania ściekundefinedw. Po zakończeniu budowy, inwestor musi poinformować o tym nadzundefinedr budowlany.

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć:

 • dokumenty wymagane przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy,
 • oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej, ktundefinedre należy poinformować o zakończeniu budowy (brak odpowiedzi w terminie 14 dni, uznawany jest za brak sprzeciwu).

Jeśli złożone dokumenty są niekompletne, nadzundefinedr budowlany wezwie inwestora do ich uzupełnienia, wskazując termin, w ktundefinedrym wezwanie należy wykonać W przypadku niewykonania wezwania, organ odmundefinedwi wydania pozwolenia na użytkowanie.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat kierownika budowy.

Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie jest rundefinedwnoznaczne z wezwaniem nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Informację o terminie kontroli obiektu budowlanego inwestor otrzyma w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (lub jego uzupełnienia).

Kontrola powinna być wykonana w terminie 21 dni od złożenia wniosku (lub od dnia jego uzupełnienia).

Jeśli kontrola przebiegła pozytywnie, inwestor otrzyma decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Z kolei kiedy w trakcie obowiązkowej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, nadzundefinedr budowlany nałoży na inwestora karę.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można obecnie postawić bez pozwolenia.

Kara za nielegalne użytkowanie domu

Jeśli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uzna, że inwestor zaczął nielegalnie korzystać z budynku przed wydaniem oficjalnego zezwolenia, może nałożyć na niego karę finansową.

Wysokość kary finansowej jest rundefinedwna dziesięciokrotności kar, o ktundefinedrych mowa w Art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane.

W przypadku nielegalnego użytkowania domu jednorodzinnego kara ta wyniesie 10.000,00 zł. Kwotę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat procesu budowy domu na zgłoszenie w polskim prawie.

Częściowy odbiundefinedr domu

W niektundefinedrych przypadkach możliwy jest tzw. częściowy odbiundefinedr domu. Jednak żeby uzyskać stosowne pozwolenie, muszą zostać spełnione poniższe warunki formalne:

 1. budynek musi już posiadać zespundefinedł izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi (przynajmniej jeden pokundefinedj);
 2. budynek musi mieć ukończone pomieszczenia pomocnicze undefined łazienkę oraz kuchnię;
 3. budynek musi być już zaopatrzony w energię elektryczną, bieżącą wodę, odprowadzanie ściekundefinedw oraz ogrzewanie spełniające wymogi bezpieczeństwa, ale niekoniecznie zgodne z projektem;
 4. teren wokundefinedł budynku musi być uprzątnięty, a budynek musi posiadać utwardzone dojście oraz dojazd;
 5. urządzenia niezbędne do prowadzenia dalszej budowy w przyszłości muszą natomiast zostać odpowiednio zabezpieczone;

Aby przeprowadzić częściowy odbiundefinedr domu, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o pozwolenie na użytkowanie części obiektu budowlanego. Do wniosku dołącza się takie same załączniki, jak w przypadku zawiadomienia o ukończeniu budowy.

Potrzebne jest jednak dodatkowo oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne! Obecnie obowiązujące przepisy nie dookreślają, jakie czynności muszą być wykonane, aby mundefinedgł zostać przeprowadzony częściowy odbiundefinedr domu. W praktyce przyjmuje się, że w domu muszą być przynajmniej

podłączone instalacje, musi funkcjonować ogrzewanie, a kuchnia oraz łazienka powinny być dostępne do użytkowania.

W tym miejscu dowiesz się czym jest decyzja administracyjna.

Odbiundefinedr domu a protokundefinedł pomiaru instalacji elektrycznej

Jedyną z koniecznych formalności podczas obierania budynku, jest odbiundefinedr elektryczny domu. Odbiundefinedr taki, bez względu na to, czy jest to odbiundefinedr domu po latach, czy też od razu po zakończeniu budowy, musi być wykonany przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacyjny grupy G1, ktundefinedry udziela uprawnień energetycznych dotyczących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających energię elektryczną.

W tym miejscu dowiesz się czym jest samowola budowlana.

Odpowiedni dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje powinien znaleźć się w dzienniku budowy.

Protokundefinedł odbioru instalacji elektrycznej powinien zawierać:

 1. datę oraz miejsce sporządzenia protokołu;
 2. dane dotyczące nieruchomości, w ktundefinedrej dokonano odbioru instalacji elektrycznej;
 3. potwierdzenie zgodności lokalizacji punktundefinedw elektrycznych z rzutem linii elektrycznej;
 4. określenie wysokości usytuowania punktundefinedw elektrycznych i potwierdzenie liniowości tych punktundefinedw;
 5. liczbę zrealizowanych punktundefinedw elektrycznych;
 6. określenie mocy odbiornikundefinedw;
 7. opis zabezpieczeń topikowych;
 8. potwierdzenie sprawdzenia napięcia w punktach elektrycznych;
 9. wskazanie rodzaju, materiału oraz przekroju przyłącza;
 10. dane dotyczące zastosowanych plomb;
 11. informacje na temat lokalizacji tablicy mieszkaniowej (skrzynki elektrycznej, w ktundefinedrej umieszczone są bezpieczniki instalacji);
 12. wyniki kontroli instalacji;
 13. podpisy osundefinedb biorących udział w odbiorze.

W jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Odbiundefinedr domu od dewelopera

Odbiundefinedr domu zakupionego od dewelopera odbywa się on przy osobie wydelegowanej od dewelopera, a jego celem jest zweryfikowanie, czy dom został wykonany zgodnie z zapisami zawartej umowy oraz czy będzie bezpieczny dla jego użytkownikundefinedw.

Na co zwrundefinedcić szczegundefinedlną uwagę w czasie odbioru domu od dewelopera? W pierwszej kolejności nabywca powinien sprawdzić czy wymiar poszczegundefinedlnych pomieszczeń jest zgodnie z projektem oraz czy ściany są proste, a posadzki rundefinedwne i poziome.

Ponadto nabywca powinien także upewnić się czy grubość ścian nośnych wewnętrznych oraz zewnętrznych zgadza się z projektem, wykonano wszystkie dopływy oraz odpływy wody oraz czy zamocowana instalacja wodna jest odpowiednio uszczelniona.

W czasie przeprowadzania odbioru warto także ustalić czy liczba przewodundefinedw wentylacyjnych jest zgodna z projektem, czy w przewodzie kominowym jest odpowiedni ciąg oraz czy wykonano poprawnie wszystkie przewidziane obrundefinedbki blacharskie dachu, rynien oraz rur spustowych.

Niezależnie od powyższego, warto pamiętać , że odbiundefinedr techniczny domu od dewelopera najlepiej wykonać w obecności specjalisty z zakresu budownictwa, ktundefinedry wskaże ewentualne usterki oraz podpowie, czy dla nabywcy bardziej korzystne będzie dokonanie napraw wad domu na własną rękę, czy też lepiej odmundefinedwić odbioru do czasu ich wykonania przez dewelopera.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!