Wywóz szamba to usługa sformalizowana. Czy istnieją sankcje za robienie tego nielegalnie?

Jeśli nieruchomość nie ma kanalizacji to jej posiadacze zmuszeni są do budowy szamba. Mimo, że istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się wywozem nieczystości, niektórzy wolą oszczędzić i robią to samemu. Niezgodnie z prawem. Co za to grozi?


O czym przeczytasz?

Szambo, co to takiego?

Szambo to podziemny zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładnie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy dom powinien być podłączony do lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej, mieć szambo albo mieć własną oczyszczalnię ścieków.

Szambo musi być gromadzone w bezodpływowych zbiornikach i regularnie opróżniane.

Umowa z firmą

Właściciel nieruchomości, jak wskazuje ustawa, musi mieć podpisaną umowę z firmą na opróżnianie szamba, która posiada uprawnienia odnośnie wypompowywania szamba oraz transportowania nieczystości płynnych.

Poza tym użytkownik zbiornika musi również posiadać rachunki za wywóz nieczystości płynnych.

Wywóz ścieków musi być potwierdzony pisemnie, aby w razie potrzeby można było przedstawić stosowny dokument potwierdzający wywóz szamba.

Kto może sprawdzić czy obowiązek został zachowany?

Kompetencja ta należy do urzędu gminy, dla którego mogą zostać przeprowadzone kontrole. Ponadto gmina musi prowadzić ewidencję gospodarstw domowych, które nie korzystają z sieci wodno-kanalizacyjnej.

W ewidencji wyszczególnia się gospodarstwa domowe z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, jak i gospodarstwa ze zbiornikami asenizacyjnymi.

Wskazuje na to art. 3 ust. 3 ustawy gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Jak często szambo musi być wywożone?

To, że właściciel nieruchomości ma obowiązek opróżniania szamba jest oczywiste i nie trzeba nawet do tego przepisów, niemniej, w ustawie nie jest określone jak często powinno to następować.

W zasadzie trudno jednoznacznie określić jak często powinien nastąpić wywóz, albowiem wszystko zależy, jak duże jest szambo i ile wody codziennie zużywa dane gospodarstwo domowe. Z całą stanowczością, nie można jednak zaoszczędzić na wydatkach na szambo, ponieważ musi być ono opróżniane regularnie.

W przeciwnym razie mogłoby istnieć ryzyko jego przepełnienia, co  nie tylko może skończyć się przykrym zapachem, ale też skażeniem środowiska.

Należy zaznaczyć, że kiedyś nie było dobrego sposobu na sprawdzenia poziomu szamba i często właściciele nieco ryzykowali, bo nie chcieli przepłacać. Na szczęście dzisiejsza technologia przyszła z pomocą i obecnie, dobrym sposobem na kontrolę stanu szamba, jest zamontowanie czujnika, który poinformuje nas, kiedy ilość odpadów osiągnęła określony poziome.

Koszty wywozu szamba

Mogłoby się wydawać, że koszt szamba to jedynie jego zakup a później montaż. Niestety, nie są to wydatki, które po montażu się kończą, albowiem konieczne jest systematyczne opróżnianie zbiornika, którym zajmują się profesjonale firmy.

Opłata naliczana jest na ogół za metr sześcienny wypompowanych nieczystości i w ubiegłym roku wahała się od 150 do 350 zł za usługę. Zlecenie zazwyczaj należy powtarzać co dwa tygodnie, aby nie doszło do przepełnienia zbiornika.

Kary za brak rachunków

Teoria teorią, a jak to w życiu różnie bywa. Niejednokrotnie właściciele gospodarstw domowych mimo, że maja taką szansą nie chcą podłączać się do sieci kanalizacyjnej. Czemu? Otóż, chyba podstawowym argumentem jest oszczędność. To samo dotyczy wywozu nieczystości.

W związku z tym, że nieczystości stanowią realne zagrożenie dla środowiska, regulacje prawne ściśle określają prawa i obowiązki właścicieli szamb. W nieczystościach zawarte są nie tylko substancje chemiczne, ale także chorobotwórcze bakterie.

Dlatego też chcąc uniknąć albo przynajmniej ograniczyć nielegalny wywóz nieczystości, ustawodawca wprowadził kary. Jak już wspomniałem, prawo nakłada na właścicieli szamb obowiązek podpisania umowy z firmą asenizacyjną i przechowywanie rachunków.

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy z firmą asenizacyjną na wywóz szamba lub za brak rachunków grozi mandat karny w wysokości 500 zł.

Jeżeli sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego, można otrzymać karę grzywny do 5000 zł.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jako alternatywa. Jak to jest od strony formalnej?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi pożyteczne i ekologiczne urządzenie do domów położonych w gminach o rozproszonej zabudowie, w których poprowadzenie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej jawi się jako technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Podstawowa zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków polega na przeprowadzaniu wewnątrz instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych, rozkładających ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne, które można odprowadzać do gruntu, rowu melioracyjnego lub rzeki bez narażania ich na skażenie.

Kwestie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

Przepisy o zgłoszeniu oczyszczalni ścieków coraz bardziej liberalne

Wprowadzone nowelizacją z dnia 19 września 2020 r. przepisy prawa budowlanego dotyczące możliwości przeprowadzania robót budowlanych w oparciu o zgłoszenie umożliwiają budowę oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.

Przy czym, ustawodawca nie ogranicza zastosowania tego przepisu tylko do określonych kategorii oczyszczalni ścieków (np. przydomowych oczyszczalni ścieków), wskazując, iż możliwość przeprowadzania robót budowlanych dotyczy wszystkich oczyszczalni, których wydajność nie przekracza 7,50 m3 na dobę.

Nie ma przy tym znaczenia jaki jest cel funkcjonowania danej oczyszczalni ścieków, a zatem czy służy ona oczyszczaniu ścieków z gospodarstwa domowego, czy też z obiektów innego rodzaju (np. szkoła, siedziba spółki, dom wielorodzinny).

W konsekwencji należy uznać, że przepisy dotyczące przeprowadzenia robót budowlanych w oparciu o zgłoszenie znajdą zastosowanie do wszystkich rodzajów oczyszczalni ścieków, których wydajność nie przekracza 7,50 m3 na dobę.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat przydomowej oczyszczalni ścieków.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement