Wypalanie traw. Warto znać przepisy, żeby mieć świadomość konsekwencji.

Wypalanie traw to zjawisko występujące od lat. Kiedyś przyjmowano, że jest efektywnym sposobem na odnowienie gleby. Nie dość, że jest to mit, to jeszcze prawodawcy od lat chcąc temu zapobiec wprowadzają do systemu prawnego coraz surowsze kary.


O czym przeczytasz?

Wypalanie traw – podstawowe kwestie

Wypalanie traw jest najczęściej związane z chęcią usunięcia zbędnej trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego.

Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.

Pomimo prowadzonych od wielu lat – przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Straż Pożarną i inne instytucje –  kampanii informacyjnych na temat zagrożenia, jakie stwarza wypalanie traw dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także jak niszcząco wpływa środowisko naturalne, wciąż można spotkać się z tego rodzaju działaniami.

Wypalanie traw – niepokojące statystyki

Działania polegające na wypalaniu traw szkodzą zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt, a nadto powodują śmierć organizmów żyjących w wierzchnich warstwach gleby. Jak wynika z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w 2020 r. odnotowano łącznie ponad 128 tysięcy pożarów, wśród których ponad 41 tysięcy stanowiły pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Mimo licznych ostrzeżeń osoby wypalające trawy wydają się nieświadome szkód, które wyrządzają przyrodzie i zagrożenia jakie sprowadzają na ludzi.

Wypalanie traw a prawo ochrony przyrody i lasów

Wypalanie traw jest w Polsce zakazane przez prawo. Zakaz ten wynika wprost z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Pierwsza z wymienionych ustaw zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów (art. 124 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ww. ustawy).

Wprowadzenie przez ustawę o ochronie przyrody zakazu wypalania roślinności nie oznacza jednak, że na obszarach tych nie mogą być prowadzone zabiegi pielęgnacyjne, mające na celu usunięcie roślin niepożądanych. Muszą być one jednak realizowane przy użyciu bardziej selektywnych środków niż wypalanie.

Zakres takich działań został określony w ust. 2 ww. przepisu, poprzez wskazanie, że zakaz wypalania nie dotyczy działań ochrony czynnej wynikających z zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody oraz z planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Zakaz palenia w lasach

Ustawa o lasach wprowadza natomiast zakaz wypalania traw w lasach, na terenach leśnych oraz obszarach znajdujących się w odległości do 100 m od granicy lasu. J

ak wynika bowiem z treści art. 30 pkt 3, w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  • korzystania z otwartego płomienia;
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat uprawnień jaki posiada właściciel działki leśnej.

Wypalanie traw jaki wykroczenie

Wypalanie traw jest zakazane, a w konsekwencji osoba podejmująca się tego rodzaju działania może narazić się na odpowiedzialność z art. 82 § 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

Zgodnie z nim kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Czy wypalanie traw może być przestępstwem?

Wypalanie traw w wielu przypadkach może również zostać zakwalifikowane jako przestępstwo polegające na sprowadzeniu zdarzenia powszechnie niebezpiecznego lub jako przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia.

Przestępstwo sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego zostało spenalizowane w art. 163 k.k. Przepis ten wskazuje, że osoba, która sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 163 § 1 k.k.). Przy czym, w sytuacji gdy sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 163 § 2 k.k.).

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (art. 163 § 3 k.k.).

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 163 § 4 k.k.).

Przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zostało natomiast uregulowane w art. 164 k.k., który wskazuje, że osoba, która sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1 k.k. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wypalanie traw a ryzyko utraty dopłat

Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy.  Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW 2014 – 2020.

W przypadku naruszenia zakazu wypalania traw, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3%.

W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1% bądź zwiększona do 5%. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25%.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement