Wymeldowanie byłego partnera z wynajmowanego od miasta mieszkania. Czy można to zrobić?

W toku wspólnego życia, a szczególnie po rozstaniu pojawiają się różne sprawy do rozwiązania. Istotne są tytuł prawny do lokalu i meldunek. Co może zrobić osoba, która, podobnie jak nasza czytelniczka, chciałaby wymeldować byłego partnera?


O czym przeczytasz?

Przypadek czytelniczki

Dostaliśmy zapytanie w przedmiocie możliwości wymeldowania osoby. Czytelniczka była w związku nieformalnym z partnerem, z którym posiada dziecko. Ponadto, posiada ona tytuł prawny (najem) do lokalu, a partner został zameldowany w nim, albowiem para pobierała na dziecko zasiłek rodzinny z Niemiec tzw. kindergeld.

Mieszkanie, w którym przebywa czytelniczka należy do miasta. W tej chwili czytelniczka nie jest już z partnerem, który ułożył sobie życie w innym państwie a do Polski przyjeżdża co kilka miesięcy, zatrzymując się gdzie indziej. Czytelniczka zastanawia się czy może wymeldować byłego partnera i jak to zrobić?

W tym miejscu pisaliśmy o możliwości wymeldowania osoby zamieszkującej w domu.

Czym jest meldunek?

Aby przeanalizować przypadek czytelniczki należy sobie przypomnieć, czym w ogóle meldunek jest.

Otóż określenie te dotyczy dokładnego adresu (miejscowość, ulica i numer) gdzie na stale lub czasowo przebywa dana osoba.

Meldunek jest czynnością materialno- techniczna, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Polski przebywający na jej terenie są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu przybycia do niego.

Art. 33 Ustawy o ewidencji ludności stanowi, że obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się.

Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem każdy zmieniając miejsce swojego pobytu powinien się zameldować. Jest to zatem obowiązek, jednak brak jego wypełnienia nie powoduje jakiś szczególnie dotkliwych konsekwencji.

Obowiązek meldunkowy poświadcza, że konkretna osoba ma miejsce stałego pobytu pod danym adresem, to znaczy, że przebywa tam z zamiarem stałego pobytu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat tego, czym jest obowiązek meldunkowy.

Przesłanki wymeldowania w trybie administracyjnym

Co do zasady, każda osoba  powinna samodzielnie zgłosić się z zamiarem wymeldowania spod danego adresu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Co więcej, zgodnie z ustępem 2 cytowanego przepisu organ gminy na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu albo też z urzędu wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Opuszczenie musi mieć charakter trwały i być dobrowolne. Brak cechy dobrowolności nie zawsze jednak stanowi przeszkodę do wymeldowania. Albowiem doskonałym przykładem na wymeldowanie w przypadku braku dobrowolności jest wykonanie eksmisji osoby zamieszkałej w lokalu na podstawie wyroku sądu wykonanego przez komornika. Dochodzi wówczas do przymusowego opuszczenia miejsca pobytu o charakterze najczęściej trwałym, skutkujące powstanie obowiązku wymeldowania.

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat eksmisji. Czym jest i na czym polega.

Czy można coś zrobić?

W przypadku meldunku stałego, aby kogoś wymeldować, poza fizycznym brakiem osoby w mieszkaniu, konieczne jest ustalenie innych czynników, które odbywa się w toku postępowania administracyjnego.

Urzędnicy muszą dowiedzieć się, czy dana osoba aktualnie przebywa w lokalu. Sprawdzeniu podlega również to, gdzie obecnie mieszka, pracuje i wiedzie życie rodzinne osoba którą chcemy wymeldować. Nie należy zapomnieć, że miejsce stałego pobytu można łączyć z miejscem pobytu czasowego. Sam fakt, że osoba przebywa aktualnie w innym miejscu pobytu nie świadczy więc, że opuściła ona na stałe dotychczasowe miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego w istnieją jeszcze dwa wspólne warunki wymeldowania tj. opuszczenie miejsca pobytu musi mieć charakter stały oraz opuszczenie miejsca pobytu powinno być dobrowolne.

Wyjazd za granicę i polskie orzecznictwo

Wyjazd za granicę, może być szczególnym przypadkiem wymeldowana osoby. W orzecznictwie przyjmuje się, że sam fakt pobytu za granicą nie jest równoznaczny z opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu stałego uzasadniającym wymeldowanie, gdyż musi on być połączony z trwałą i dobrowolną rezygnacją z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (por. wyroki NSA z: 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt II OSK 756/10; z 7 grudnia 2005 r., sygn. akt II OSK 302/05).

Tym bardziej będzie to zasadne, gdy wyjazd ma charakter zarobkowy. Bez względu na powyższe, w każdym przypadku to obowiązkiem organu jest zbadanie, czy wyjeżdżający deklaruje chęć powrotu do lokalu, czy też np. korzysta ze spornego mieszkania w czasie swoich pobytów w kraju, czy w lokalu pozostawił swoje rzeczy.

Czy czytelniczka może złożyć wniosek o wymeldowanie?

Zgodnie z art. 35 Ustawy o ewidencji ludności organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu uprawnionego, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Mając na uwadze zacytowany przepis, wniosek o wymeldowanie może złożyć osoba posiadający tytuł prawny do lokalu.

W orzecznictwie przyjmuje się, iż nie każde opuszczenie mieszkania uzasadnia wymeldowanie. NSA w wyroku z dnia 23 maja 2019 r., II OSK 1354/19 (LEX nr 2680223) uznał, że opuszczenie lokalu ma charakter dobrowolny, jeśli było wynikiem realizacji uprzednio powziętego zamiaru zmiany miejsca pobytu i przeniesienia centrum swych spraw życiowych w inne miejsce.

W związku z powyższym, wskazać należy, że skoro czytelniczka posiada tytuł prawny do lokalu, a jej był partner nie przebywa w mieszkaniu od ponad 3 lat, może go wymeldować.  

Jak wygląda sama procedura wymeldowania?

Proces wymeldowania następuje na skutek postępowania administracyjnego.

Wniosek o wymeldowanie składa się na formularzu, na którym wpisuje się dane osoby objęte wnioskiem o wymeldowanie. Poza wypisaniem podstawowych danych osobowych, urzędnik może zażądać od właściciela lokalu, że jest on jej właścicielem lub posiada inny tytuł prawny.

Po spełnieniu wszystkich wymogów i właściwym wypełnieniu wniosku, należy złożyć go w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla danej nieruchomości.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement