Wykopanie stawu na własnej posesji. Na co zwrócić uwagę?

Upiększenie ogródka przez skalniak czy wykopany staw to często spotykane zabiegi. O ile wsadzenie kilku roślinek czy budowa altanki zwykle nie wymaga zachodu, to już wykopanie stawu, nawet na własnej posesji, wiąże się z szeregiem formalności.


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Zgodnie z Prawem wodnym stawy rybne oraz zbiorniki z przeznaczeniem do rekreacji bądź oczyszczania ściekundefinedw to urządzenia wodne. Stawem jest sztuczny zbiornik wundefinedd powierzchniowych, ktundefinedry utworzony jest w celach hodowlanych, sportowych bądź przeciwpożarowych.

W zależności od powierzchni staw może być wykopany albo po zgłoszeniu wodnoprawnemu albo po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Zgłoszeniu podlegają zbiorniki wodne o powierzchni do 500 m2. i głębokości do 2 m od naturalnej powierzchni terenu. Zbiorniki te mogą być zasilane wyłącznie wodami gruntowymi, roztopowymi i opadowymi, a nie można ich napełniać sztucznie.

Jeśli natomiast chodzi o zbiorniki wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego, to są to stawy, w szczegundefinedlności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ściekundefinedw albo rekreacji, ktundefinedrych powierzchnia przekracza 500 m2 i głębokość przekracza 2 m od naturalnej powierzchni terenu.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o pozwolenie należy złożyć do właściwego miejscowo kierownika nadzoru wodnego Wundefinedd Polskich. Należy w nim wskazać:

  • operat wodnoprawny z datą wykonania oraz informacją prowadzenia zamierzonej działalności, bez określeń specjalistycznych,
  • wypisy z rejestru gruntundefinedw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntundefinedw dla nieruchomości położonych w pobliżu zamierzonego korzystania z wundefinedd,
  • w przypadku piętrzenia wundefinedd powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m- projekt instrukcji gospodarowania wodą,
  • w sytuacji wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ściekundefinedw przemysłowych zawierających substancje szczegundefinedlnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Co zrobić, kiedy staw już wykopany a zezwolenia brak?

Jeśli wykopaliśmy staw bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, jego właściciel może złożyć wniosek o jego legalizację. Przepisy wskakują, że pozwolenie powinno nastąpić nie pundefinedźniej niż w 60 dniu od momentu przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego.

Wpis stawu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami zawiera w sobie: nazwę, siedzibę, adres właściciela i sposundefinedb korzystania z wundefinedd, parametry stawu i jego stan techniczny, lokalizację, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem działki ewidencyjnej oraz wspundefinedłrzędne oraz dane dotyczące zgody wodnoprawnej określającej warunki korzystania z wundefinedd.

Wykopanie stawu - kwestie praktyczne

Skoro już wiemy, jak wyglądają przepisy i cała procedura uzyskania zgody na budowę stawu, to warto zastanowić się w jaki sposundefinedb to zrobić. Przede wszystkim istotna jest pora roku, kiedy wykopiemy staw, jak można przeczytać specjaliści rekomendują budowę stawu jesienią, albowiem wundefinedwczas poziom wundefinedd gruntowych jest najniższy.

Najlepszą lokalizacją będzie usytuowanie w pobliżu rzeki czy innego ujęcia wody, tak by nawadniało staw. Zbiornik musi być zasilany wodami opadowymi i spływającymi z terenundefinedw nieopodal. Istotnym warunkiem są rundefinedwnież kwestie oświetlenia terenu. Rośliny rosnące wokundefinedł zbiornika muszą mieć dostęp do światła, choć w godzinach popołudniowych staw powinien być zacieniony, co ograniczy rozwundefinedj glonundefinedw.

Decydując się na wykopanie stawu warto rundefinedwnież zwrundefinedcić uwagę na podłoże, ktundefinedre może być kluczowe w kwestii potencjalnych kosztundefinedw. Optymalnym gruntem dla kopania stawu jest mieszanka gliny, piasku i iłu, albowiem na przykład podłoże wapienne, jest wysoko przepuszczalne. W związku z tym wzrośnie cena uszczelnienia niecki.

Koszt wykopania stawu

Jak wspomniałem, niezwykle trudno oszacować koszt wykopania stawu, dlatego nie ma jednej odpowiedzi związanej z kosztem wykopania stawu. Cena zależna będzie przede wszystkim od powierzchni oraz głębokości zbiornika. Im staw większy, tym cena będzie wzrastać.

Podobnie, istotne znaczenia będzie rundefinedwnież miała ziemia, na ktundefinedrej staw zostanie wykopany. Ważną rolę odgrywa rundefinedwnież utylizacja ziemi z wykopu. Jeśli pozostanie na terenie właściciela, wundefinedwczas koszt będzie mniejszy.

Czy organ może nałożyć karę za brak legalizacji stawu?

Zgodnie z prawem wybudowanie zbiornika wodnego wymaga (z wyjątkami) pozwolenia na budowę (albo zgłoszenia) i pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli formalności nie zostaną dopełnione organ może na inwestora nałożyć karę. Dla zobrazowania przedstawię tutaj sprawę pod sygnaturą II SA/Gd 625/15, ktundefinedra toczyła się przed Wojewundefineddzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

W 2009 r. pewien inwestor wykopał na swojej działce staw, bez wymaganych prawem zezwoleń. Twierdził, że staw powstał z przyczyn naturalnych, podczas czyszczenia rowu melioracyjnego. W miejscu obecnego zbiornika wodnego znajdowała się niecka, ktundefinedrą wybagrowano i wyczyszczono. Podczas użycia koparki nastąpiło wybicie wundefinedd gruntowych. Potem staw porundefinedsł roślinnością i pojawiły się zwierzęta wodne.

PINB i naliczona opłata

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że doszło do samowolnego zbudowania zbiornika wodnego, i ustalił opłatę za jego legalizację w kwocie 225 tysięcy złotych. Ocenił, że była to budowa zbiornika wodnego undefined stawu, wymagająca pozwolenia na budowę.

Inwestor wniundefinedsł zażalenie do inspektora nadzoru budowlanego, a następnie w skargę do Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Wskazał, że rozlewisko wodne powstało przypadkowo, na skutek wykonywania prac melioracyjnych. Odtworzenie, nawet niezamierzone, istniejącego tu wcześniej jeziorka nie wymaga pozwolenia budowlanego. Nie ma też podstaw do nałożenia opłaty legalizacyjnej, a zasypanie rozlewiska wiązałoby się z zalaniem całego terenu i zniszczeniem środowiska naturalnego.

Rozstrzygnięcie WSA

WSA podzielił stanowisku organu nadzoru budowlanego i stwierdził, że jest zbiornik wodny utworzony przez człowieka i wymagał pozwolenia na budowę. Staw nie powstał wskutek wypełnienia wodą naturalnego zagłębienia terenu bez ingerencji człowieka, lecz wskutek wykonania wykopu przy użyciu ciężkiego sprzętu.

Istnienie na tym miejscu rowu melioracyjnego, podmokłej łąki czy wybicie wundefinedd gruntowych nie ma znaczenia, skoro na skutek robundefinedt budowlanych powstał zbiornik wodny wymagający pozwolenia na budowę. Sąd oddalił skargę, albowiem nie miał zastrzeżeń co do wysokości opłaty legalizacyjnej oraz do sposobu jej obliczania.

Opisany powyżej przykład wskazuje, że warto jednak występować o wymagane prawem zgody, a w przypadku wybudowania zbiornika wodnego o jego legalizację.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!