Zmiany we wniosku o ustalenie warunków zabudowy nieruchomości AD 2022

W styczniu 2022 roku weszło w życie nowe rozporządzenie, którego zakres obejmuje o ustalenie warunków zabudowy nieruchomości. Czym jest decyzja o warunkach zabudowy i jak zmieniły się zakres czy forma wniosku?


O czym przeczytasz?

Gdy nie ma planu zagospodarowania

Co należy zrobić, żeby mundefinedc wybudować obiekt budowlany w miejscu, dla ktundefinedrego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Wystąpić do organu z wnioskiem o wydanie decyzji i warunkundefinedw zabudowy i zagospodarowania terenu. Tego rodzaju dokument zawiera ważne informacje dotyczące dopuszczalnych parametrundefinedw budynku, jaki może powstać na działce. Co istotne, warunki zabudowy możesz uzyskać już na etapie zainteresowania działką.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp), zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robundefinedt budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkundefinedw zabudowy.

Akty te są wydawane przez organ wykonawczy gminy (wundefinedjta, burmistrza albo prezydenta miasta) po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Chyba, że chodzi o decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych, wundefinedwczas wydaje je wojewoda.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajdziesz tutaj.

Kto może złożyć wniosek o ustalenie warunkundefinedw zabudowy?

Wniosek o ustalenie warunkundefinedw zabudowy dla nieruchomości może złożyć każdy.

Nieważne czy jest to właściciel nieruchomości czy też osoba posiadająca inny tytuł do dysponowania nieruchomością.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

Przesłanki do wydania decyzji

Art. 61 ust. 1 upzp stanowi, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga spełnienia kilku przesłanek.

Przepis ten zakłada, że jest to możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunkundefinedw:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposundefinedb pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrundefinedw, cech i wskaźnikundefinedw kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytundefinedw i formy architektonicznej obiektundefinedw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (jest to tzw. zasada dobrego sąsiedztwa);
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (przesłanka ta jest spełniona także, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntundefinedw rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planundefinedw, ktundefinedre utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Więcej na temat sytuacji, w ktundefinedrej chcemy zabudować działkę nieobjętą planem przeczytasz w tym miejscu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z przepisami prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, każdy właściciel ma prawo zabudowy swojej nieruchomości. W przypadku braku planu konieczna będzie zgodność z warunkami ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja ta jest rodzajem promesy udzielanej inwestorowi przez lokalne władze urbanistyczne. Inwestor, w formie decyzji administracyjnej, otrzymuje wiążącą informację, jakiego rodzaju inwestycję będzie mundefinedgł zrealizować w ramach nieruchomości, ktundefinedrej jest posiadaczem oraz jakie będą jej parametry urbanistyczne i architektoniczne.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w zw. z art. art. 54 ustawy, decyzja o warunkach zabudowy powinna określać rodzaj inwestycji, warunki i szczegundefinedłowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisundefinedw odrębnych, a także linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.

W oparciu o ustalenia decyzji wydawane jest pozwolenie na budowę.

Ponadto, decyzja o warunkach zabudowy musi być zgodna z innymi przepisami np. ustawy o lasach czy ustawy o ochronie zabytkundefinedw.

W tym miejscu dowiesz się czym jest decyzja administracyjna.

Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ma charakter bezterminowy, ale istnieją dwa wyjątki. Ustawodawca przewidział okoliczności skutkujące stwierdzeniem ich wygaśnięcia. Zostały one sformułowane w art. 65 ustawy, ktundefinedry stanowi, że:

Organ, ktundefinedry wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

 • inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
 • dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktundefinedrego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Powyższych przepisundefinedw nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w trybie art. 162 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, o czym stanowi art. 65 ust. 3 upzp. Rzeczony przepis nakazuje organowi administracji publicznej, ktundefinedry wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdzenie jej wygaśnięcie, jeżeli stała się ona bezprzedmiotowa, a stwierdzenie jej wygaśnięcia nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

W jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Nowy formularz wniosku

Zgodnie z art. 64b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o ustalenie warunkundefinedw zabudowy składa się na formularzu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkundefinedw zabudowy w:

 1. postaci papierowej albo
 2. formie dokumentu elektronicznego.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca przewidział jeden wniosek dla spraw związanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dla spraw związanym z ustaleniem warunkundefinedw zabudowy.

Wniosek taki składa się za pośrednictwem urzędowego formularza, zatem złożenie wniosku o ustalenie warunkundefinedw zabudowy nieruchomości bez użycia urzędowego formularza skutkować będzie tym, iż wniosek taki obarczony zostanie brakiem.

Obecnie obowiązujący formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkundefinedw zabudowy określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku. Rozporządzenie to wydane zostało na podstawie art. 64b ustępu2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: undefinedMinister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzundefinedr formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkundefinedw zabudowy, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotundefinedw realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641), mając na względzie łatwość stosowania formularza oraz zapewnienie przejrzystości danych zamieszczanych w formularzu.undefined

Formularz wniosku stanowi załącznik do przedmiotowego rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 3 stycznia 2022 roku. Zatem każdy, kto planuje złożyć wniosek o ustalenie celu publicznego czy wniosek o ustalenie warunkundefinedw zabudowy zobowiązany jest złożyć taki wniosek na formularzu, ktundefinedry wprowadzony został wyżej wymienionym Rozporządzeniem.

W tym miejscu dowiesz się czym jest samowola budowlana.

Dokumenty jakie należy załączyć do wniosku o ustalenie warunkundefinedw zabudowy

Na formularzu wniosku o ustalenie warunkundefinedw zabudowy znajduje się także lista dokumentundefinedw, ktundefinedre stanowią załączniki do takiego wniosku. Poniżej przedstawiam listę tych załącznikundefinedw:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)) undefined jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej undefined jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku opłacie skarbowej;
 • mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci:
  • elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych
  • papierowej;
 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej;
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytundefinedw projektowanych obiektundefinedw budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej;
 • kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrundefinedw z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ściekundefinedw socjalno-bytowych undefined jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego;
 • inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, ktundefinedre pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).

Forma złożenia wniosku o ustalenie warunkundefinedw zabudowy

Wniosek o ustalenie warunkundefinedw zabudowy można złożyć w formie papierowej lub w formie dokumentundefinedw elektronicznego. Powyższe wprost wynika z art. 64b ustęp 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego, to we wniosku takim w części dotyczącej wskazania danych wnioskodawcy wskazuj adres e-mail i adres do doręczeń elektronicznych, a w części 9 wniosku składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji w takiej sprawie za pomocą środkundefinedw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!