Wezwanie do zapłaty – czym jest, jak je napisać i jak na nie zareagować? Prosty wzór w załączeniu.

Wezwanie do zapłaty stanowi pierwszy krok dochodzenia od dłużnika należnych wierzycielowi kwot. Często wystarczający. Czym jest wezwanie do zapłaty i jak powinna brzmieć jego treść? Co należy zrobić, jeśli otrzymamy takie pismo?


O czym przeczytasz?

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Mianem wezwania do zapłaty określa się oficjalne pismo skierowane przez wierzyciela bezpośrednio do dłużnika, w ktundefinedrym znajduje się informacja o zadłużeniu oraz żądanie jego uregulowania w określonym terminie.

Wezwanie do zapłaty to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobundefinedw odzyskania długu.

Wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty ma na celu polubowne załatwienie sprawy, ktundefinedrego celem jest doprowadzenie do pozasądowego rozwiązania problemu zadłużenia.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy:

 1. wskazanie osoby wierzyciela;
 2. wskazanie podstawy roszczenia (tytuł z ktundefinedrego wynika zobowiązanie np. faktura, umowa);
 3. określenie kwoty zadłużenia wraz z odsetkami;
 4. określenie sposobu i terminu jej zapłaty;
 5. numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty;
 6. wskazanie ewentualnych sankcji jakie zostały przewidziane na wypadek gdyby dłużnik wykazał się biernością na otrzymane wezwanie;
 7. podpis wierzyciela;
 8. wskazanie terminu sporządzenia wezwania.

W celu poparcia wezwania do zapłaty, wierzyciel może dołączyć do wezwania kopię faktury lub umowy, stanowiącej podstawę roszczenia. Działanie to nie jest jednak konieczne.

Wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane listem poleconym lub listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Sposundefinedb nadania listu odgrywa ogromną rolę w przypadku postępowania dowodowego prowadzonego już w trakcie ewentualnego procesu. A dlaczego jest tak ważne?

Ponieważ sąd nie zarzuci wundefinedwczas stronie powodowej (wierzycielowi) przedwczesnego powundefineddztwa (zatem nie dania szansy dłużnikowi na zapłatę) i może przez to nie zasądzić na rzecz wierzyciela kosztundefinedw sądowych.

Ważne! Wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane na aktualny adres dłużnika. W przypadku osundefinedb prowadzących działalność gospodarczą lub spundefinedłek undefined aktualny adres można odnaleźć w rejestrze osundefinedb prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (CEIDG) lub w rejestrze spundefinedłek handlowych (KRS).

Formy wezwań do zapłaty

O ile najbardziej skuteczną formą przesłania do dłużnika wezwania do zapłaty jest list polecony lub list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tak nic nie stoi na przeszkodzie aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty należnych mu kwot w formie telefonicznej (np. w formie komunikatu głosowego, SMS) lub w formie elektronicznej (np. e-mailem).

Formą wezwania do zapłaty może być także bezpośrednia rozmowa z dłużnikiem podczas spotkania.

Przedsądowe a ostateczne wezwanie do zapłaty

Przedsądowe oraz ostateczne wezwanie do zapłaty to pisma, ktundefinedre wysłane są do dłużnika na ostatnim etapie przedsądowego dochodzenia roszczeń. Etap ten stosowany jest najczęściej w przypadku, gdy monity lub kontakty telefoniczne nie przyniosły zamierzonego efektu.

Gdy tego rodzaju undefinedmiękkieundefined działania nie przynoszą efektu, wierzyciel może skierować sprawę do sądu. Wtedy właśnie wystosowywane jest wezwanie, w ktundefinedrym jest wyznaczony po raz ostatni termin na uregulowanie zadłużenia i jednocześnie ostrzeżenie o planowanym postępowaniu sądowym w razie dalszego braku zapłaty należności.

Czym rundefinedżni się ostateczne i przedsądowe wezwanie do zapłaty? W rzeczywistości jest to tylko kwestia nomenklatury undefined pisma te mają dokładnie takie samo znaczenie i w oczach sądu nie będą się niczym rundefinedżnić. Ich wysłanie oznacza, że wierzyciel prundefinedbował porozumieć się z dłużnikiem polubownie na temat spłaty zadłużenia undefined liczba takich wezwań, ich nazwa i dokładna treść nie mają tu większego znaczenia.

Rodzaje wezwań do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest pismem upominawczym, ktundefinedre nie ma ściśle określonej formy i treści, dlatego można spotkać się z rundefinedżnymi jego rodzajami.

Do najczęściej stosowanych należą:

 1. monitundefined pierwsze pisemne upomnienie, zazwyczaj przesyłane zaraz po przekroczeniu terminu płatności faktury, raty lub innego zobowiązania;
 2. upomnienie urzędoweundefined wezwanie administracyjne, ktundefinedre wysyłane jest najczęściej w związku z niezapłaceniem podatkundefinedw;
 3. zwykłe wezwanie do spłatyundefined świadczy o wszczęciu postępowania windykacyjnego z uwagi na brak reakcji dłużnika na dotychczasowe monity. Zawiera konkretne ostrzeżenia na temat ewentualnych sankcji, jakie będą zastosowane w przypadku braku uregulowania zaległości we wskazanym terminie;
 4. ostateczne wezwanie do zapłaty (przedsądowe)undefined ostatnie upomnienie przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego;
 5. przedegzekucyjne wezwanie do zapłatyundefined przesyłane po uzyskaniu nakazu zapłaty, przed jego skierowaniem do komornika. Wezwanie to daje szansę dłużnikowi na uniknięcie postępowania egzekucyjnego oraz związanych z nim kosztundefinedw.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy jest ono autentyczne i zasadne.

W sytuacji gdy dłużnik poweźmie wątpliwość co do prawdziwości dokumentu, wskazanej podstawy prawnej, kwoty zadłużenia lub terminu spłaty, należy jak najszybciej skontaktować się z podmiotem występującym jako wierzyciel.

Jeśli wszystkie dane z wezwania są właściwe, a samo wezwani jest autentyczne i zasadne, najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie następujących krokundefinedw:

 1. gdy dłużnik dysponuje środkami umożliwiającymi spłatę zadłużenia undefined najlepszym rozwiązaniem będzie spłata zadłużenia. Spłaty należy dokonać niezwłocznie, najpundefinedźniej do dnia określonego w wezwaniu do zapłaty. Dłużnik powinien zachować potwierdzenie uiszczenia dochodzonych przez wierzyciela kwot;
 2. gdy dłużnik nie dysponuje środkami umożliwiającymi spłatę zadłużenia undefined najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie poinformowanie wierzyciela o tym, że dłużnik akceptuje dług z jednoczesnym wystosowaniem do wierzyciela prośby o przedłużenie terminu na spłatę lub rozłożenie należności na raty. Kwestie te najlepiej poruszyć poprzez skierowanie do wierzyciela odpowiedzi na wezwanie do zapłaty.

Obrona przed wezwaniem do zapłaty

W sytuacji, gdy dłużnik otrzymał od wierzyciela wezwanie do zapłaty, należy przede wszystkim podjąć kroki zmierzającego do uregulowania zaległości. Zdarza się jednak, że żądanie wierzyciela jest bezzasadne (np. żąda spłaty należności, ktundefinedre uległy przedawnieniu lub zostały już uregulowane).

W takim przypadku dłużnik powinien niezwłocznie wystosować do wierzyciela pisemną odpowiedź na wezwanie do zapłaty, w ktundefinedrym wyjaśni zaistniałą sytuację.

Gdy należność z wezwania do zapłaty została już uregulowana przez dłużnika, do odpowiedzi na wezwanie do zapłaty warto załączyć dokumenty potwierdzające przelew środkundefinedw na rachunek wierzyciela oraz informację, że żądanie wierzyciela wskazane w wezwaniu nie zostanie spełnione.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!