Czy istnieją sankcje za użytkowanie budynku bez zgody? Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Zgoda na użytkowanie wymagana jest, gdy budynek ma być użytkowany przed zakończeniem wszystkich prac lub wówczas, gdy nadzór budowlany nałoży taki obowiązek na inwestora. Co kiedy brak takiej zgody? Czy mimo to właściciel może użytkować budynek?


O czym przeczytasz?

Użytkowanie budynku

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a Prawa budowlanego, do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę ktundefinedrego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy można przystąpić o zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temet procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Obiekty budowlane, ktundefinedre wymagają pozwolenia na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane, gdy wymagane było pozwolenia na budowę a budynek jest zaliczony do:

 • kategorii V - obiekty sportu i rekreacji;
 • kategorii IX - budynki kultury, nauki i oświaty;
 • kategorii X - budynki kultu religijnego;
 • kategorii XI - placundefinedwki medyczne, opieki społecznej i socjalnej;
 • kategorii XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędundefinedw centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądundefinedw i trybunałundefinedw, więzień i domundefinedw poprawczych, zakładundefinedw dla nieletnich, zakładundefinedw karnych, aresztundefinedw śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych,
 • kategorii XIII - pozostałe obiekty mieszkalne,
 • kategorii XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
 • kategorii XV - budynki sportu i rekreacji;
 • kategorii XVI - budynki biurowe i konferencyjne;
 • kategorii XVII - budynki handlu, gastronomii i usług;
 • kategorii XVIII - hale przemysłowe;
 • kategorii XX undefined stacje paliw,
 • kategorii XXII - składowiska odpadundefinedw, z wyjątkiem placundefinedw składowych, postojowych i parkingundefinedw,
 • kategorii XXIV undefined obiekty gospodarki wodnej;
 • kategorii XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne.

Więcej na temat kategorii obiektu budowlanego przeczytasz w tym miejscu.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie może być wydana, jeśli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

Decyzja może obejmować:

 • obiekt budowlany lub jego część
 • niektundefinedre z obiektundefinedw budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy.

Tutaj znajdziesz informację, ktundefinedre obiekty można wybudować bez pozwolenia, ale po zgłoszeniu.

Kary za brak pozwolenia na użytkowanie budynku

Do tej pory, organy powołując się na przepisy prawa budowlanego mogły nałożyć na inwestora, ktundefinedry zamieszkał w domu bez odbioru lub przystąpił do użytkowania innego obiektu budowlanego z naruszeniem przepisundefinedw budowlanych jednorazowe kary.

Po zmianie przepisundefinedw, po upływie 60 dni od wpisu lub doręczenia pouczenia na piśmie, organ nadzoru budowlanego raz jeszcze dokona kontroli obiektu. W przypadku stwierdzenia dalszych naruszeń, organ nadzoru budowlanego wymierzy karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Wysokość kary ustalona zostaje w oparciu o dziesięciokrotnie podwyższony iloczyn stawki opłaty (5000 zł), jak rundefinedwnież wspundefinedłczynnik kategorii obiektu budowlanego i wspundefinedłczynnik wielkości obiektu budowlanego. Następnie, po upływie kolejnych 30 dni od daty doręczenia postanowienia, organ dokona kolejnej kontroli.

W przypadku stwierdzenia dalszych naruszeń, organ może ponownie wymierzyć karę za mieszkanie w domu bez odbioru, z tym że wundefinedwczas stawka opłaty będzie podlegać pięciokrotnemu podwyższeniu (2500 zł).

Ważne! Postanowienie o nałożeniu kary wobec inwestora może być wydawane wielokrotnie. Jednakże, nie może być ono wydane wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania poprzedniego postanowienia.

Sprawa pewnego inwestora.

Sytuacja odnośnie karania inwestorundefinedw za użytkowanie budynku bez zgody zmieniła się w ostatnim czasie, albowiem w lutym 2021 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Sądu Rejonowego w Słupsku dotyczący karania za użytkowanie obiektu niezgodnie z przepisami, na co wskazywał art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Sąd Rejonowy w Słupsku rozpatrywał sprawę człowieka, ktundefinedry został przez prokuratora oskarżony, że w okresie 2009-2013 użytkował obiekt usługowy- handlowy w sposundefinedb niezgodny z przepisami prawa. W ocenie prokuratora, oskarżony, popełnił występek z cytowanego powyżej przepisu, albowiem nie tylko nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie budynku, ale rundefinedwnież nie zawiadomił Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Pożarnej.

Pomimo, że Sąd Rejonowy w 2016 r. umorzył postępowanie, to na skutek odwołania prokuratora Sąd Okręgowy nakazał przeprowadzić pogłębioną analizę i ocenę przez Sąd Rejonowy oraz ponownie rozpatrując sprawę powziął wątpliwość, czy art. 91a w zakresie w jakim penalizuje użytkowanie obiektu w sposundefinedb niezgodny z przepisami.

Jak wniosek Sądu Rejonowego w Słupsku do TK zmienił sytuację inwestorundefinedw?

Sąd Rejonowy skierował więc swoje zapytanie do Trybunał Konstytucyjnego.

W wydanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że oceniany w częsci przepis ma charakter blankietowy, albowiem ustawodawca nie sprecyzował, jakie przepisy powinny być wzięte pod uwagę podczas interpretacji zawartego zwrotu "użytkuje obiekt w sposundefinedb niezgodny z przepisami".

Czy chodzi tu wyłącznie o bezpieczeństwo, czy też o wszystkie przepisy prawa budowlanego. Dlatego w ocenie Trybunału undefinedzakwestionowany fragment regulacji jest przykładem przepisu blankietowegoundefined, albowiem skoro same organy na co dzień stosujące prawo mają problemy z jego interpretacją, trudno wymagać tego od zwykłego obywatela.

Czy organ może nałożyć kary na użytkowanie budynku bez zgody?

Odpowiedź brzmi, tak. Przede wszystkim należy zwrundefinedcić uwagę, ze Trybunał badał jedynie fragment cytowanego przepisu.

W związku z powyższym, organ może nałożyć karę w sytuacji gdy:

 • użytkowanie obiektu budowlanego prowadzone jest w sposundefinedb niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami ochrony środowiska;
 • nie utrzymuje się go w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz w razie braku zapewnienia bezpiecznego użytkowania budynku w sytuacji wystąpienia czynnikundefinedw zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak np. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!