Utwardzenie drogi dojazdowej do działki. Jak to wygląda od strony prawnej?

Masz działkę, do której brak jest dojazdu lub jest on w złym stanie? Czy w takim wypadku, nie będąc właścicielem gruntu, na którym jest droga, możesz cokolwiek zrobić? Czy za „samowolę” grożą jakieś kary?


O czym przeczytasz?

Rodzaje dróg

Jak możemy wyczytać na stronie Ministerstwa Infrastruktury, drogi dzielimy na publiczne oraz wewnętrzne.

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Art. 2 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

  • drogi krajowe;
  • drogi wojewódzkie;
  • drogi powiatowe;
  • drogi gminne.

Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest w przypadku drogi gminnej uchwała Rady Gminy, w przypadku drogi powiatowej uchwała Rady Powiatu, w przypadku drogi wojewódzkiej uchwała Sejmiku Województwa, w przypadku drogi krajowej zmiana rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu.

W tym miejscu pisaliśmy o przejęciu gruntu przez państwo pod budowę dróg publicznych.

Zarządca drogi

Zarządcami dróg są: dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta), w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Ponadto, funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich, może pełnić zarząd związku metropolitalnego.

Tutaj pisaliśmy o wyroku TK w przedmiocie zwrotu nieruchomości przejętej uprzednio pod budowę drogi.

Utwardzenie drogi na "gruncie" prawnym

W zależności od tego jakiego rodzaju drogę chcemy utwardzić, może to wyglądać nieco inaczej. Skupmy się jednak na utwardzeniu drogi dojazdowej do działki budowalnej, bo chyba właśnie z takim problemem możemy spotkać się najczęściej.

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że zazwyczaj aby wykonywać jakikolwiek prace „budowlane” potrzebne są odpowiednie zgody czy pozwolenia, wymagane przez ustawę. W przypadku utwardzenia drogi do działki budowalnej takie pozwolenie nie jest potrzebne, co możemy wyczytać wprost z art. 4.  ust. 5 ustawy Prawo Budowalne "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na (…) 4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych”.

Od 28 czerwca 2015 r. treść przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego wskazuje, że wykonanie takich robót nie wymaga również zgłoszenia właściwemu organowi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w jednym z orzeczeń, stwierdził, że art. 29 ust. 2 pkt 5 PrBud „nie zawiera w swej treści jakichkolwiek ograniczeń – ani co do powierzchni utwardzonej, ani w jaki sposób ma być wykonane utwardzenie działki, ani tym bardzie, jakim celom może ono służyć” (wyrok z dnia 30 października 2014 r., VII SA/Wa 885/14).

Przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego

W tym miejscu dowiesz się jak sprawdzić czy droga jest publiczna.

Utwardzenie drogi w praktyce

Skoro wiadomo, że utwardzenie drogi dojazdowej nie wymaga pozwolenia na budowę, to może warto zastanowić się, jak technicznie to zrobić i czym utwardzić?

Oczywiście warto wynająć firmę, które profesjonalnie się tym zajmie, jeśli na razie tylko my jesteśmy zainteresowani utwardzeniem, z całą stanowczością warto utwardzić za pomocą kamieni czy gruzu a nie na przykład asfaltu, którego koszt położenia jest niezwykle wysoki. Przed utwardzeniem powierzchni warto aby profesjonalna firmą ją wykorytowała, następnie wysypała twardszy gruz i na to drobny wymieszany z piaskiem, który utwardzi, ubije i uszczelni drogę.

Gmina jest właścicielem drogi. Czy mogę ją ulepszyć na „własną rękę”?

Niejednokrotnie gmina czy inny właściciel drogi, nie jest zainteresowany budowaniem drogi, albowiem nie będzie ona uczęszczana, a potrzebuje jej tylko jeden właściciel. Wówczas mamy nieco patową sytuację bo właściciel nie ma za bardzo wyjścia a gmina pozostaje bierna.

Inwestor nie jest właścicielem gruntu więc jeśli wykona jakikolwiek ruch gmina może obciążyć go kosztami lub nakazać wykonania czynności. O tym jak skomplikowane są to kwestie, może świadczyć opisany poniżej przykład.

Przykład małżeństwa spod Wieliczki

Małżeństwo Iwona i Arkadiusz W. w 2011 roku nabyli gospodarstwo pod Wieliczką liczące hektar gruntu, które poprzednio było własnością ich rodziny. Z uwagi na przepisy, zgłosili do urzędu rozbiór starej stodoły i stajni natomiast urząd nie wyraził sprzeciwu. Właściciele zgłosili do gminy, że planują utwardzić dojazd do budynku długości 100 metrów.

Na działce trwały już wstępne roboty budowlane. W styczniu 2012 r złożyli dokumenty z prośba o pozwolenie na budowę domu z utwardzoną drogą po czym otrzymali pozwolenia na budowę.

Skargę do Inspektor Nadzoru Budowlanego wniosła sąsiadka małżeństwa, aby zajął się sprawą. Decyzją Inspektor w kwietniu 2014 r., umorzył postępowanie w sprawie wykonania robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu dla potrzeb przejazdu.

Jednakże po zebraniu materiału dowodowego doszedł do wniosku, że jednak była to samowolna budowa drogi wraz z odwodnieniem, przepustem i studzienkami wymagająca pozwolenia na budowę, czyli postępowanie powinno toczyć się w innym trybie. Z tego też względu umorzył postępowanie, aby po uzyskaniu przez decyzję przymiotu ostateczności wszcząć nowe postępowanie we właściwym trybie. Odwołanie od decyzji złożyli zarówno inwestor, jak i uczestnik postępowania – sąsiadka.

Tutaj przeczytasz czym jest samowola budowlana.

Inspektor nadzoru uchyla

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie w sierpniu 2014 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie stwierdził, że brak było podstaw w niniejszej sprawie do umorzenia postępowania.

Skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożył inwestor, gdyż w jego ocenie niewłaściwe zastosowano art. 48 Prawa budowlanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił 8 stycznia 2015 r. zaskarżoną decyzję, albowiem błędne zakwalifikowanie wykonanych przez skarżącego robót jako wybudowania drogi.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła uczestniczka, która została oddalona, jednakże NSA dnia 27 stycznia 2017 r. stwierdził, że prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy wymaga jednak przeprowadzenia ponownego postępowania przez organ odwoławczy. W konsekwencji sprawą ponownie zajęły się Małopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego i następnie Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który uchylił decyzję unieważniającą starosty w sprawie drogi.

WSA rozstrzyga

Ponownie 8 sierpnia 2018 r. sprawa zawisła przed WSA w Warszawie. Inwestor wystąpił o unieważnienie decyzji Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który w końcu doszedł do wniosku, że utwardzona droga wymagała uzyskania pozwolenia.

Podczas sprawy, uczestniczka- sąsiadka podniosła, że utwardzona droga powoduje zalewanie jej działki. W chwili obecnej toczy się równoległe postępowanie, które dzięki ekspertyzie biegłego ma dać odpowiedź na pytanie, czy wysypanie gruzu nie zakłóciło stosunków wodnych na gruncie.

WSA w Warszawie uchylił decyzję Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który dostrzegł naruszenie prawa.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement