Utrata przez długi mieszkania, które stanowi współwłasność

Jeden ze współwłaścicieli mieszkania zaciąga zobowiązania, których nie jest w stanie spłacić. Powstaje ryzyko wszczęcia przez wierzyciela egzekucji z udziału w nieruchomości. Czy taka sytuacja wpływa na prawo własności pozostałych współwłaścicieli?


O czym przeczytasz?

Czym jest wspundefinedłwłasność?

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. To jest właśnie istota wspundefinedłwłasności, ktundefinedrą charakteryzują trzy podstawowe cechy:

  1. jedność przedmiotu, ktundefinedrego dotyczy prawo wspundefinedłwłasności (przedmiotem wspundefinedlnego prawa jest jedna nieruchomość, rzecz ruchoma lub inne prawo);
  2. wielość podmiotundefinedw, ktundefinedrym przysługuje prawo wspundefinedłwłasności (prawo własności do tej samej rzeczy przysługuje co najmniej dwundefinedm osobom);
  3. niepodzielność wspundefinedlnego prawa (wszyscy wspundefinedłwłaściciele są uprawnieni do wykonywania wszystkich uprawień z przysługującego prawa własności).

Więcej na temat wspundefinedłwłasności mieszkania przeczytasz tutaj.

Jak może powstać wspundefinedłwłasność mieszkania

Katalog źrundefineddeł powstania wspundefinedłwłasności mieszkania nie ma charakteru zamkniętego, a zatem nie sposundefinedb wskazać wszystkich sytuacji, ktundefinedrych wystąpienie spowoduje, że określone mieszkanie stanie się własnością kilku osundefinedb jednocześnie.

Do najbardziej typowych źrundefineddeł powstania wspundefinedłwłasności mieszkania zalicza się m.in.: spadek, darowiznę, małżeństwo, spundefinedłkę cywilną, orzeczenie sądu, czynność prawną oraz określone zdarzenie faktyczne.

W tym miejscu znajdziesz wzundefinedr umowy korzystania z nieruchomości wspundefinedlnej wraz z omundefinedwieniem.

Jaki są rodzaje wspundefinedłwłasności

W ramach zagadnienia undefinedwspundefinedłwłasnościundefined rozrundefinedżnia się dwa jej rodzaje undefined wspundefinedłwłasność łączną (nazywaną niekiedy wspundefinedłwłasnością bezudziałową) oraz wspundefinedłwłasność ułamkową.

Wspundefinedłwłasność łączna może powstać tylko między osobami związanymi określonym stosunkiem osobistym (np. małżeństwem). Najbardziej typowym przykładem wspundefinedłwłasności łącznej jest wspundefinedłwłasność majątku wspundefinedlnego wynikająca ze wspundefinedlności majątkowej między małżonkami (ustawowej, jak rundefinedwnież umownej).

Więcej na temat małżeńskiej wspundefinedlności majątkowej na przykładzie mieszkania przeczytasz w tym miejscu.

Wspundefinedłwłasność w częściach ułamkowych

Natomiast wspundefinedłwłasność w częściach ułamkowych powstaje najczęściej w wyniku następujących zdarzeń:

  1. spadkobrania (gdy spadek przypada kilku spadkobiercom);
  2. z czynności prawnych (np. z kupna jednej rzeczy przez kilku nabywcundefinedw);
  3. z mocy prawa na skutek zasiedzenia;
  4. z mocy prawa na skutek połączenia rzeczy ruchomych;
  5. z orzeczenia sądowego, jeśli sąd w postanowieniu o zniesieniu wspundefinedłwłasności przyzna rzecz wspundefinedlną kilku wspundefinedłwłaścicielom;
  6. w przypadku ustania ustroju wspundefinedlności majątkowej między małżonkami;
  7. w przypadku rozwiązania spundefinedłki cywilnej.

W tym miejscu dowiesz się na temat stwierdzenia nabycia spadku oraz notarialnego poświadczenia dziedziczenia w kontekście mieszkania.

Zniesienie wspundefinedłwłasności nieruchomości

Przy nieruchomościach zdecydowanie bardziej problematyczne wydaje się zniesienie wspundefinedłwłasności w częściach ułamkowych, ponieważ każdemu ze wspundefinedłwłaścicieli przysługuje konkretnie wydzielony udział w takiej właśnie wielkości, co znacznie utrudnia podejmowanie krokundefinedw decyzyjnych w rozporządzaniu nieruchomością.

Przy wspundefinedłwłasności łącznej nie mundefinedwimy o konkretnym udziale w tej wspundefinedłwłasności. Konkretny udział jest pochodną wspundefinedłwłasności łącznej i w zasadzie realizuje się w momencie zniesienia wspundefinedłwłasności łącznej.

Może tak się zdarzyć, iż w chwili powstania wspundefinedłwłasności łącznej undefinedudziałyundefined są rundefinedwne, a po jej zniesieniu, okazuje się że już takie nie są.

Jakie są sposoby zniesienia wspundefinedłwłasności

Wspundefinedłwłasność można znieść na dwa sposoby - w drodze umowy zawartej przed notariuszem albo poprzez postępowanie sądowe.

Zniesienie wspundefinedłwłasności przed notariuszem jest procesem zdecydowanie szybszym, ale przy tym droższym. Przy czym należy pamiętać, że zakończenie wspundefinedłwłasności u notariusza wymaga zgody wszystkich wspundefinedłwłaścicieli. Jeśli takiej nie ma, pozostaje droga sądowa.

Przystępując do zniesienia wspundefinedłwłasności, należy pamiętać, że roszczenie o to nigdy się nie przedawnia.

W tym miejscu dowiesz się jak wygląda kwestia podatkowa przy zniesieniu wspundefinedłwłasności.

Dłużnik może stracić mieszkanie, gdy komornik zajmie mieszkanie objęte wspundefinedłwłasnością

W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o wyegzekwowanie należności od dłużnika, będącego jednocześnie wspundefinedłwłaścicielem mieszkania, komornik może odzyskać świadczenia korzystając z mieszkania, ktundefinedrego jest wspundefinedłwłaścicielem.

Możliwość ta wynika wprost z przepisundefinedw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. undefined Kodeks cywilny.

Zajęcie mieszkania objętego wspundefinedłwłasnością łączną

W sytuacji, gdy prawo do mieszkania objęte jest wspundefinedłwłasnością łączną (wynikającą np. z łączącej małżonkundefinedw wspundefinedlności majątkowej), komornik może zająć całe mieszkanie jeśli oboje małżonkowie są dłużnikami wierzyciela lub gdy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania objętego egzekucją.

Jednakże w sytuacji, gdy jeden z małżonkundefinedw zaciągnął zobowiązanie bez wiedzy drugiego, wierzyciel może żądać zaspokojenia należności jedynie z majątku osobistego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z innych dochodundefinedw lub korzyści uzyskanych z jego praw.

Jeśli dług powstał w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zobowiązania mogą zostać wyegzekwowane z przedmiotundefinedw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Zajęcie mieszkania objętego wspundefinedłwłasnością w częściach ułamkowych

W przypadku, gdy wspundefinedłwłasność mieszkania określona jest w sposundefinedb ułamkowy dopuszczalne jest jedynie zajęcie i sprzedaż udziału należącego tylko i wyłącznie do dłużnika. Zajęcie całego mieszkania lub nieruchomości, nie jest możliwe.

W praktyce, bardzo trudno znaleźć osobę chętną do zakupu jedynie udziału w nieruchomości. Mało kto chciałby korzystać z nieruchomości do ktundefinedrej prawa mają inni, obcy ludzie. Należy jednak pamiętać, że taka sytuacja undefined choć należy do rzadkości undefined może się wydarzyć.

Zajęcie, licytacja i sprzedaż udziału nieruchomości

Wszczęcie egzekucji z udziału w nieruchomości dłużnika następuje na wniosek wierzyciela. Jej podstawowym celem jest uzyskanie środkundefinedw finansowych, ktundefinedre zostaną przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzyciela oraz kosztundefinedw postępowania komorniczego.

Postępowanie egzekucyjne z udziału w nieruchomości rozpoczyna się od prundefinedby nawiązania kontaktu z dłużnikiem w celu wezwania go do zapłaty wierzytelności. Jeśli podjęte przez komornika działania nie przyniosą efektu, komornik dokonuje zajęcia majątku dłużnika. Podczas tej czynności komornik wzywa dłużnika do uregulowania długu w ciągu dwundefinedch tygodni od otrzymania wezwania. Brak reakcji ze strony dłużnika oznacza krok w stronę wszczęcia licytacji.

Rozpoczynając licytację z udziału w nieruchomości, komornik w pierwszej kolejności ustala wartość nieruchomości objętej wspundefinedłwłasnością. Następnym krokiem jest ogłoszenie terminu licytacji oraz jego publikacja. Licytacja ma charakter otwarty, a w konsekwencji może w nich uczestniczyć każdy kto wpłaci wadium undefined rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania wartości udziału.

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania udziału. Jeśli udział nie zostanie sprzedany, komornik ogłasza drugą licytację, na ktundefinedrej wartość wywoławcza zostaje obniżona do 2/3 sumy oszacowania i jest to najniższa cena, za jaką komornik może sprzedać udział w nieruchomości dłużnika.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat mieszkania z licytacji komorniczej.

Skutecznie przeprowadzona licytacja = utrata udziału

W przypadku skuteczne przeprowadzonej licytacji, komornik udziela przybicia osobie, ktundefinedra zaoferowała najwyższą cenę. Takiego przybicia udziela się po uprzednim trzykrotnym wezwaniu pozostałych licytantundefinedw do dalszych postąpień. Przybicie skutkuje sprzedażą udziału na rzecz licytanta, ktundefinedry zaoferował najwyższą kwotę.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu dokonanego przez sąd nabywca udziału zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania uregulować wylicytowaną kwotę dokonując wpłaty na rachunek depozytowy sądu, pomniejszoną o rękojmię wpłaconą w gotundefinedwce.

Po dokonaniu wpłaty, sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co jest tożsame z przeniesieniem własności na nowego właściciela i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

W tym miejscu dowiesz się na do zwrundefinedcić uwagę kupując nieruchomość od nabywcy z licytacji.

Dłużnik może uratować się przed zlicytowaniem jego udziału w nieruchomości. Ważne postanowienie SN

Wszczęcie przez wierzyciela egzekucji z udziału w nieruchomości nie zawsze musi wiązać się z ostatecznością, jaką jest sprzedaż zajętego udziału.

Jak wskazuje się bowiem w orzecznictwie, dłużnik wezwany do spełnienia świadczenia przez komornika ma możliwość zapobieżenia sprzedaży licytacyjnej, poprzez zapłatę długu i kosztundefinedw postępowania (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2000 r., sygn. akt: I CKN 761/00).

Takie działanie dłużnika spowoduje umorzenie egzekucji z nieruchomości i utrzymanie prawa wspundefinedłwłasności.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat eksmisji.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl . Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!