Umowa najmu miejsca garażowego. Na co zwrócić uwagę? Wzór do pobrania.

Najem miejsca garażowego może być skutecznym sposobem na zysk. Zwłaszcza, gdy z uwagi na najbliższą okolicę, problem z parkowaniem staje się coraz większy. Podpowiadamy jak skutecznie wynająć miejsce garażowe.


O czym przeczytasz?

Najem miejsca garażowego – podstawowe kwestie

Mianem najmu miejsca garażowego określa się stosunek prawny, w którym wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy miejsce garażowe do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Umowa najmu miejsca garażowego – podstawowe elementy

Umowa najmu miejsca garażowego kształtuje po stronie najemcy uprawnienie do parkowania pojazdu na konkretnym miejscu w garażu, obciążając go jednocześnie obowiązkiem uiszczania czynszu z tego tytułu.

Umowa ta, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych umów pisemnych, powinna zawierać następujące elementy:

  • datę oraz miejsce sporządzenia umowy;
  • oznaczenie stron umowy;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • określenie wysokości i zasad płatności czynszu;
  • termin obowiązywania umowy;
  • podpisy stron.

Umowa najmu miejsca garażowego może zawierać także dodatkowe postanowienia dotyczące m.in. szczegółowych obowiązków najemcy i wynajmującego, okresu wypowiedzenia, zasad związanych z podnajmem (lub przekazaniem do bezpłatnego użytkowania) wynajętego miejsca oraz kaucją.

Ponadto informację o tym, że w zakresie nieuregulowanym umową, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

Postanowienia umowy najmu miejsca garażowego

Umowa najmu miejsca garażowego powinna zawierać określenie daty oraz miejsca sporządzenia umowy (np. Warszawa, dnia 20 czerwca 2021 r.).

Oznaczenie stron powinno zawierać takie informacje, które bez trudu umożliwią identyfikację najemcy oraz wynajmującego. Wynajmującym jest właściciel miejsca garażowego, natomiast najemca – osobą, która będzie z niego korzystać. 

W umowie należy oznaczyć imiona i nazwiska stron, serie i numery dowodów tożsamości, oznaczenie numeru PESEL, adresy zamieszkania stron. Jeśli umowa najmu miejsca garażowego zawierania jest przez przedsiębiorcę, powinien on zostać oznaczony poprzez wskazanie imienia i nazwiska reprezentanta, adresu siedziby przedsiębiorstwa oraz oznaczenie numeru NIP i REGON.

Umowa najmu powinna zawierać również postanowienia, które w sposób szczegółowy określą przedmiot umowy. Dlatego też w umowie powinny zostać zawarte informacje dotyczące miejsca garażowego, m.in. dotyczące jego lokalizacji, powierzchni i numeru.

Czynsz

Elementem koniecznym umowy najmu miejsca garażowego jest określenie wysokości i zasad płatności czynszu. W umowie powinno być zatem wskazane jaka będzie wysokość czynszu i w jakim okresie rozliczeniowym oraz formie ma być on uiszczany.

Jeśli formą uiszczania czynszu ma być przelew, w umowie należy wskazać numer rachunku bankowego wynajmującego, na który ma być przekazywany czynsz oraz termin, kiedy pieniądze powinny znaleźć się na koncie wynajmującego. Jeśli czynsz ma być płatny gotówką – umowa powinna wskazywać kiedy i komu pieniądze z tytułu najmu należy przekazać oraz w jaki sposób płatność ta będzie potwierdzana.

Warto pamiętać, że czynsz najmu może być też regulowany w formie niepieniężnej, w postaci innego świadczenia lub zobowiązania.

Okres obowiązywania

W umowie najmu miejsca garażowego powinien znaleźć się także zapis dotyczący okresu obowiązywania umowy. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Jeśli umowa najmu ma zostać zawarta na czas oznaczony – należy wskazać konkretną daty, w których umowa będzie obowiązywać. Jeśli okres ten nie zostanie wskazany – umowa zawarta między wynajmującym a najemcą będzie traktowana jako umowa na czas nieoznaczony.

Warto także pamiętać, że jeśli umowa ma obowiązywać dłużej niż rok, to niezachowanie formy pisemnej będzie równoznaczne z zawarciem jej na czas nieoznaczony.

Umowa najmu miejsca garażowego powinna zostać podpisana przez obie strony umowy, a zatem zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę.

Dodatkowe postanowienia umowy najmu miejsca garażowego

Dla zabezpieczenia interesów wynajmującego oraz najemcy, w umowie najmu miejsca garażowego można zawrzeć dodatkowe postanowienia dotyczące kwestii szczególnie ważnych dla stron.

Decydując się na zawarcie umowy najmu miejsca garażowego warto zawrzeć w jej treści postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia umowy. Zapis ten nie jest obowiązkowy w sytuacji, gdy umowa została zawarta na czas oznaczony. Niemniej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, strony mogą dodatkowo ustalić na jakich zasadach i w jakim terminie umowę można będzie wypowiedzieć. Jeśli okres wypowiedzenia nie zostanie ustalony, będą obowiązywały terminy ustawowe, które zależą od ustalonej w dokumentach częstotliwości opłacania czynszu.

Przy płatności miesięcznej minimalny okres wypowiedzenia wynosi miesiąc naprzód. Jeśli czynsz opłacany jest rzadziej, to najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego. Jeśli czynsz regulowany jest częściej niż raz w miesiącu — wypowiedzenie można złożyć na trzy dni przed. Wynajmujący ma prawo również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy najemca w sposób rażący narusza ustalenia.

Podnajem miejsca

Elementem dodatkowym, który również warto zawrzeć w umowie najmu miejsca garażowego jest także postanowienie dotyczące możliwości podnajęcia miejsca garażowego lub jego przekazania do bezpłatnego użytkowania.

Warto bowiem pamiętać, że co do zasady najemca może daną rzecz lub przekazać ją do bezpłatnego użytkowania innej osobie tylko wówczas, gdy ma na to zgodę właściciela. Zatem w umowie warto o tym wspomnieć zarówno jeśli właściciel takiej zgody udziela (na jakich zasadach), jak i wówczas, gdy takiej zgody odmawia.

Tutaj znajdziesz informacje na temat podnajmu mieszkania.

Kaucja

Postanowienia umowy najmu miejsca garażowego mogą także nałożyć na najemcę obowiązek wpłaty kaucji w celu zabezpieczenia ewentualnych nieuregulowanych należności powstałych w okresie obowiązywania umowy.

Przy czym, kaucja podlega zwrotowi w momencie zakończenia umowy i może być pomniejszona jedynie o zaległości w opłatach lub szkody powstałe z winy najemcy.

W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące kaucji w umowie najmu mieszkania.

Użytkowanie miejsca garażowego

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Ponadto zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 1 pkt. 16 ww. rozporządzenia, zabrania się także lokalizowania elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

Uwzględniając regulacje zawarte w ww. rozporządzeniach należy zatem uznać, że w garażach możliwe jest przechowywanie jedynie samochodów osobowych, bowiem usytuowanie na miejscu postojowym innych niż samochody przedmiotów powodowałoby ograniczenie wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.

Ponadto odpowiedzi co do kwestii związanej z możliwością składowania przedmiotów (w tym materiałów palnych) można odnaleźć w regulaminach wykorzystywania miejsca w hali garażowej. Regulaminy te niemal zawsze zawierającą postanowienia o niedopuszczalności składowania materiałów palnych w tych obszarach (lub bardziej ogólnie – o konieczności przestrzegania przepisów przeciwpożarowych).

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat możliwości wykorzystywania miejsca postojowego w hali garażowej.

Więcej na temat przechowywania w garażu podziemnym pojazdów z instalacją LPG przeczytasz tutaj.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement