Ulga termomodernizacyjna. Czym jest i na jakich zasadach można z niej korzystać?

To może być bardzo korzystne rozwiązanie dla podatników. Mają możliwość odliczenia od podatku dochodowego kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w należącym do nich budynku.


O czym przeczytasz?

Ulga termomodernizacyjna - co to takiego

Ulga termomodernizacyjna jest instytucją prawa podatkowego polegającą na możliwości dokonywania przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, odliczeń od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku.

Ważne! Możliwość odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dotyczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga podatkowa na termomodernizację pojawiła się w systemie prawa podatkowego za sprawą nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 09 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obecnie zasady związane z korzystaniem z ulgi termomodernizacyjnej kształtuje przepis art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Podstawę ustalenia definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego stanowią przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a ust. 18c) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 2 ust. 2).

Uwzględniając powyższe regulacje, jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne kwalifikuje się:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne! Nie jest możliwe skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku jednorodzinnego budynku mieszkalnego będącego w budowie.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne podlegające odliczeniu od podatku

Odliczeniu od podatku dochodowego podlegają następujące wydatki ponoszone przez właścicieli lub współwłaścicieli budynków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

 • wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. wydatki na materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, wydatki na węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; wydatki na kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin);
 • wydatki dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;
 • wydatki, które zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie podlegają odliczeniu od podatku

Odliczeniu od podatku dochodowego nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

W jaki sposób dokonać odliczenia ulgi od podatku?

Zgodnie z treścią art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Ważne! Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe także w stosunku do przedsięwzięć termomodernizacyjnych rozpoczętych przed dniem 01 stycznia 2019 r., które zostały zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.

W takiej sytuacji odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 01 stycznia 2019 r., jednakże maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin. 

Maksymalna kwota odliczenia od podatku

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych  w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Czy możliwa jest utrata ulgi termomodernizacyjnej?

Utrata ulgi termomodernizacyjnej jest możliwa w sytuacji gdy podatnik (tj. właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego) nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

W takiej sytuacji, na podatniku ciąży obowiązek zwrotu ulgi, co rozumie się jako doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Ważne! Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome