Ulga termomodernizacyjna. Czym jest i na jakich zasadach można z niej korzystać?

To może być bardzo korzystne rozwiązanie dla podatników. Mają możliwość odliczenia od podatku dochodowego kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w należącym do nich budynku.


O czym przeczytasz?

Ulga termomodernizacyjna - co to takiego

Ulga termomodernizacyjna jest instytucją prawa podatkowego polegającą na możliwości dokonywania przez podatnika będącego właścicielem lub wspundefinedłwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, odliczeń od podstawy obliczenia podatku, wydatkundefinedw poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku.

Ważne! Możliwość odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dotyczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ktundefinedre zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w ktundefinedrym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga podatkowa na termomodernizację pojawiła się w systemie prawa podatkowego za sprawą nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 09 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektundefinedrych przychodundefinedw osiąganych przez osoby fizyczne.

Obecnie zasady związane z korzystaniem z ulgi termomodernizacyjnej kształtuje przepis art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Podstawę ustalenia definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego stanowią przepisy ustawy o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych (art. 5a ust. 18c) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontundefinedw oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynkundefinedw (art. 2 ust. 2).

Uwzględniając powyższe regulacje, jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne kwalifikuje się:

 • ulepszenie, w wyniku ktundefinedrego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynkundefinedw mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku ktundefinedrego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źrundefineddłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do ktundefinedrych dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynkundefinedw;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źrundefineddła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źrundefineddła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztundefinedw pozyskania ciepła dostarczanego do budynkundefinedw mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źrundefineddeł energii na źrundefineddła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne! Nie jest możliwe skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku jednorodzinnego budynku mieszkalnego będącego w budowie.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne podlegające odliczeniu od podatku

Odliczeniu od podatku dochodowego podlegają następujące wydatki ponoszone przez właścicieli lub wspundefinedłwłaścicieli budynkundefinedw na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

 • wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajundefinedw materiałundefinedw budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. wydatki na materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegrundefinedd budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentundefinedw wchodzące w skład systemundefinedw dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, wydatki na węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; wydatki na kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin);
 • wydatki dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ktundefinedre zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w ktundefinedrym podatnik poniundefinedsł pierwszy wydatek;
 • wydatki, ktundefinedre zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarundefinedw i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • wydatki, ktundefinedre nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środkundefinedw Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewundefineddzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrundefinedcone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • wydatki, ktundefinedre nie zostały zaliczone do kosztundefinedw uzyskania przychodundefinedw, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektundefinedrych przychodundefinedw osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, ktundefinedre nie podlegają odliczeniu od podatku

Odliczeniu od podatku dochodowego nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środkundefinedw Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewundefineddzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrundefinedcone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • zaliczone do kosztundefinedw uzyskania przychodundefinedw, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

W jaki sposundefinedb dokonać odliczenia ulgi od podatku?

Zgodnie z treścią art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w ktundefinedrym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w ktundefinedrym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, ktundefinedry po roku, w ktundefinedrym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatkundefinedw na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w ktundefinedrym otrzymał ten zwrot.

Ważne! Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe także w stosunku do przedsięwzięć termomodernizacyjnych rozpoczętych przed dniem 01 stycznia 2019 r., ktundefinedre zostały zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie pundefinedźniej niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w ktundefinedrym podatnik poniundefinedsł pierwszy wydatek.

W takiej sytuacji odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 01 stycznia 2019 r., jednakże maksymalnie do dnia, w ktundefinedrym upływa wyżej wskazany termin.

Maksymalna kwota odliczenia od podatku

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczegundefinedlnych budynkach, ktundefinedrych podatnik jest właścicielem lub wspundefinedłwłaścicielem.

Czy możliwa jest utrata ulgi termomodernizacyjnej?

Utrata ulgi termomodernizacyjnej jest możliwa w sytuacji gdy podatnik (tj. właściciel lub wspundefinedłwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego) nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech lat od końca roku podatkowego, w ktundefinedrym poniundefinedsł pierwszy wydatek.

W takiej sytuacji, na podatniku ciąży obowiązek zwrotu ulgi, co rozumie się jako doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w ktundefinedrym upłynął trzyletni termin.

Ważne! Podatnik, ktundefinedry po roku, w ktundefinedrym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatkundefinedw na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w ktundefinedrym otrzymał ten zwrot.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement