Uchwała NSA w sprawie opodatkowania najmu. To bardzo istotne stanowisko z punktu widzenia wynajmującego.

Najnowsza uchwała NSA może mieć szczególnie istotne znaczenie, gdy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mógł być opodatkowany jedynie najem o charakterze prywatnym. To podatnik zdecyduje o tym, jaki podatek zapłacić.


O czym przeczytasz?

Źrundefineddła przychodu

W kontekście przedmiotowej uchwały warto wyjść o podstawy prawnej podatku dochodowego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych, źrundefineddłami przychodundefinedw są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spundefinedłdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spundefinedłdzielni produkcyjnej lub innej spundefinedłdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rundefinedwnież dzierżawa, poddzierżawa działundefinedw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składnikundefinedw na cele nierolnicze albo na prowadzenie działundefinedw specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składnikundefinedw majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 6. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych;
 7. odpłatne zbycie:
 8. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 9. spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spundefinedłdzielni mieszkaniowej,
 10. prawa wieczystego użytkowania gruntundefinedw,
 11. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w ktundefinedrym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pundefinedł roku, licząc od końca miesiąca, w ktundefinedrym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osundefinedb dokonującej zamiany;

 1. działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;
 2. niezrealizowane zyski;
 3. inne źrundefineddła.

Przychody z najmu nieruchomości

Zgodnie z przyjętym w prawie stanowiskiem, przychody pochodzące z najmu nieruchomości mogą być zaliczane do jednego z dwundefinedch źrundefineddeł przychodundefinedw określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych, tj.:

 • przychodundefinedw z najmu prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy);
 • przychodundefinedw z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Do dnia 31 grudnia 2020 r. tylko najem prywatny mundefinedgł korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodundefinedw ewidencjonowanych. Najem undefinedbiznesowyundefined natomiast podlegał regułom opodatkowania tożsamym do zasad rozliczania dochodundefinedw z działalności gospodarczej.

Dotychczasowa rozbieżność stanowisk sądundefinedw administracyjnych

Od wielu lat urzędy skarbowe stały na stanowisku, że najem nieruchomości w celach zarobkowych, gdy liczba wynajmowanych nieruchomości jest wyższa niż 1, spełnia kryteria działalności gospodarczej. Tym samym, podatnikom odmawiano prawa do opodatkowania przychodundefinedw z najmu ryczałtem.

Sytuacja ta jednak nie była w pełni akceptowana przez wszystkie składy orzekające w NSA, ktundefinedre wyrażały nierzadko rozbieżne poglądy na ten temat.

Niektundefinedre składy orzekające NSA stały na stanowisku, że dla kwalifikacji przychodundefinedw z najmu do właściwego źrundefineddła przychodundefinedw - istotny jest zamiar podatnika (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2019 r. sygn. akt: II FSK 3175/17).

W innych sprawach uznawano jednak, że zamiar podatnika nie ma rozstrzygającego znaczenia, a decydują obiektywne okoliczności, ktundefinedre powinny być ustalone w postępowaniu dowodowym (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 dnia września 2020 r. sygn. akt: II FSK 1361/18).

Przesłanki podjęcia uchwały przez NSA

Z uwagi na istniejące w orzecznictwie rozbieżności co do formy rozliczania wynajmowanych nieruchomości, dnia 8 stycznia 2021 r.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorcundefinedw wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie undefinedczy w świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych o zakwalifikowaniu przychodundefinedw z najmu składnikundefinedw majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą do wymienionego w tym przepisie źrundefineddła przychodundefinedw decydują kryteria przedmiotowe czy też zamiar (decyzja) podatnika?

Uchwała NSA z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt: II FPS 1/21

W oparciu o wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcundefinedw, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmioosobowym w dniu 24 maja 2021 r. podjął uchwałę (sygn. akt: II FPS 1/21).

Zgodnie z nią przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umundefinedw o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źrundefineddła przychodundefinedw wymienionego w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych, chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, ktundefinedry został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Skutki podjęcia uchwały z 24 maja 2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny podejmując uchwałę w przedmiocie kwalifikacji przychodundefinedw z najmu, dzierżawy oraz innych umundefinedw o podobnym charakterze, składnikundefinedw majątkowych niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej do odpowiedniego źrundefineddła przychodundefinedw PIT jednoznacznie stwierdził, że przychody z tych źrundefineddeł powinny być zaliczane bez ograniczeń do źrundefineddła przychodundefinedw z najmu stanowiącego odrębne źrundefineddło przychodundefinedw od przychodundefinedw z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie dotyczy to oczywiści składnikundefinedw majątkowych mienia osoby fizycznej, ktundefinedre zostały przez nią wprowadzone do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, że dopiero gdy podatnik wyraźnie zaliczy nieruchomości do majątku firmowego, np. zaliczając je do środkundefinedw trwałych, przychody z ich wynajmu mogą być opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Uchwała NSA z 24 maja 2021 r. w praktyce

Podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwała z dnia 24 maja 2021 r. wprowadza istotne rozgraniczenia w zakresie ustalenia czym jest źrundefineddło przychodu z tytułu najmu, dzierżawy oraz innych umundefinedw o podobnym charakterze, składnikundefinedw majątkowych niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, a czym źrundefineddło przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ktundefinedrej przedmiotem są nieruchomości.

Uchwała bowiem wprost wskazuje, że aby potraktować przychody z najmu nieruchomości jako przychody z działalności gospodarczej, konieczne jest aby składnik mienia osoby fizycznej został wprowadzony do majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwestia wprowadzenia mienia zależy jednak od wyłącznej woli podatnika, ktundefinedry może samodzielnie zdecydować czy wynajmowana nieruchomość należy do jego majątku osobistego czy firmowego.

Przychody z najmu nieruchomości jako przychody z prowadzenia działalności gospodarczej

W oparciu o podjętą przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwałę z dnia 24 maja 2021 r. należy uznać, że aby możliwe było zakwalifikowanie przychodundefinedw z najmu nieruchomości jako przychodundefinedw z działalności gospodarczej, składnik mienia podatnika musi zostać wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Aby tak się stało konieczne jest podjęcie następujących czynności:

 1. wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środkundefinedw trwałych firmy (wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środkundefinedw trwałych następuje na podstawie aktu notarialnego, w ktundefinedrym nabywca zostaje wymieniony jako przedsiębiorca, bądź w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną undefined na podstawie oświadczenia w sytuacji, gdyby nabycie nastąpiło kilka lat wcześniej poza działalnością gospodarczą lub przed jej założeniem);
 2. określenie przedmiotu działalności gospodarczej jako:
 3. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD undefined 86.20.Z),
 4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD undefined 68.10.Z),
 5. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD undefined 55.10.Z),
 6. obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krundefinedtkotrwałego zakwaterowania (PKD undefined 55.20.Z);
 7. dokonywanie odpisundefinedw amortyzacyjno undefined umorzeniowych (z wyłączeniem gruntundefinedw).

Ważne! W przypadku nieruchomości, ktundefinedre nie są własnością podatnika, musi istnieć inny tytuł prawny, jak np. umowa najmu, dzierżawy, leasingu i zapisane w niej prawo do zawierania dalszych umundefinedw najmu, podnajmu, poddzierżawy itd.

Uchwała NSA z 24 maja 2021 r. jako realny wpływ na przyszłe rozstrzygnięcia

Uchwała NSA z dnia 24 maja 2021 r. wprowadza wytyczne w zakresie kwalifikacji przychodundefinedw z tytułu najmu nieruchomości dla wszystkich sądundefinedw w Polsce.

W konsekwencji, jeśli podatnik odwoła się od decyzji podatkowej, ktundefinedra nakazywałaby wynajmującego uiszczenie podatku od najmu na zasadach określonych dla przedsiębiorcundefinedw, sąd związany uchwałą NSA uchyli niekorzystną dla wynajmującego decyzję organu podatkowego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!