Uchwała krajobrazowa. Kto ją tworzy, a kto jej podlega? Część druga.

Czy z brzydotą można walczyć z poziomu samorządu? Jak wygląda procedura zaskarżania uchwały krajobrazowej i jakie są sankcje za nielegalne reklamy?


O czym przeczytasz?

W pierwszej części artykułu opisałem, czym jest tzw. uchwała krajobrazowa, krajobraz, czy reklama.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, ustanowionym przez radę gminy i dotyczy zawsze całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych. Tworzy on zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Sposób rozpatrywania uwag do projektu uchwały krajobrazowej

Jednym z obowiązków wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest niezwłocznie rozpatrzenie zgłoszonych uwag i sporządzenie listy nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu uchwały krajobrazowej.

Warto jednak zaznaczyć, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, że „Kompleksowość regulacji dotyczącej trybu uchwalania uchwał krajobrazowych oznacza, że w przypadku złożenia uwagi do projektu uchwały i jej uwzględnienia, uchwała podlega stosownej korekcie, natomiast w razie nieuwzględnienia uwagi organ wykonawczy gminy zamieszcza ją w wykazie uwag nieuwzględnionych i wraz z projektem uchwały (…) i przedkłada radzie gminy.

Ustawodawca nie przewidział w tym przypadku obowiązku ponowienia procedury, w szczególności uzgodnień, opiniowania lub wyłożenia do publicznego wglądu” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 06 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Gd 403/18).

Zaskarżenie uchwały krajobrazowej

Zgodnie z treścią art. 101 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Skargę na uchwałę lub zarządzenie można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

Skarga jest przysługującym mieszkańcom gminy prawnym środkiem ochrony realnego, własnego interesu prawnego i realnych, własnych uprawnień przed rzeczywistym nielegalnym wkroczeniem w te interesy i uprawnienia organu gminy wydającego akt generalny z zakresu administracji publicznej.

Uwzględniając powyższe, należy zatem uznać, że nic nie stoi na przeszkodzie aby osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą krajobrazową wystąpiła do sądu administracyjnego z właściwą skargą. Skargę wnosi się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga powinna być właściwie opłacona i spełniać wszystkie wymogi formalne pisma procesowego, a ponadto zawierać:

 • wskazanie zaskarżonej uchwały;
 • oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy;
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Ważne! Przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego skarżący ma obowiązek pisemnego wezwania organu do usunięcia naruszenia. Jeśli wezwanie będzie bezskuteczne (tj. organ wyda decyzję odmowną, bądź w ogóle nie ustosunkuje się do wezwania), osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą krajobrazową może wystąpić do sądu administracyjnego.

Termin wniesienia skargi w oparciu o treść art. 101 ust. 1 u.s.g. wynosi, zgodnie z treścią art. 53 ust. 2 p.p.s.a., trzydzieści dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

Powyższy termin uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem skargi.

Na marginesie należy jedynie wskazać, że Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.

Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem.

Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części lub stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 p.p.s.a.).

Ważne! Zaskarżanie aktów prawa miejscowego do sądu administracyjnego nie należy mylić z odwołaniem od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ani nadzorem wojewody nad legalnością uchwał.

Sankcje finansowe za nielegalne reklamy

Podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały krajobrazowej zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej kary pieniężnej.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ww. podmiotu, karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe.

Karę pieniężną:

 1. wymierza, w drodze decyzji, wójt (burmistrz, prezydent miasta);
 2. wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do obowiązujących przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

W przypadku, gdy w dniu wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe nie są zgodne z przepisami w decyzji tej określa się:

 1. wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wszczęcia postępowania w sprawie do dnia wydania decyzji, oraz
 2. obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do obowiązujących przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu w części dotyczącej obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do obowiązujących przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Po wykonaniu obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do obowiązujących przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia organ określa, w drodze decyzji, wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wydania decyzji, odpowiednio do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do obowiązujących przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Jak jest ustalana wysokość kary pieniężnej za nielegalną reklamę

Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami.

Przy czym, jeżeli rada gminy nie określiła wysokości stawek opłaty reklamowej, to wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. g tej ustawy, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
z przepisami.

Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, to wysokość kary pieniężnej zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.

Egzekucja administracyjna obowiązków wynikających z uchwały krajobrazowej

Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami uchwały krajobrazowej wskazuje dwa odrębne obowiązki, tj. obowiązek zapłaty kary pieniężnej (należność pieniężna) oraz obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do stanu zgodnego z prawem, albo usunięcia tablicy lub urządzenia (obowiązek o charakterze niepieniężnym).

Powyższe obowiązki podlegają egzekucji w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Tryb egzekucji oraz możliwe środki egzekucyjne są jednak odmienne. Karę pieniężną egzekwuje się w oparciu o przepisy dotyczące egzekucji należności pieniężnych, natomiast obowiązek dostosowania reklamy do stanu zgodnego z prawem, w oparciu o przepisy dotyczące egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, może być prowadzona przy wykorzystaniu następujących instrumentów (środków egzekucyjnych):

 • grzywna w celu przymuszenia;
 • wykonanie zastępcze;
 • odebranie rzeczy ruchomej;
 • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń;
 • przymus bezpośredni.

Uwzględniając specyfikę obowiązków wynikających z uchwały krajobrazowej oraz treści art. 37d ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nauce prawa przyjmuje się, że w przypadku decyzji o nałożeniu kary pieniężnej zastosowanie znajdą, co do zasady grzywna w celu przymuszenia i wykonanie zastępcze.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

 

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement