Sprzedaż nieruchomości po śmierci współmałżonka

Czy nadal trzeba czekać 5 lat od śmierci współmałżonka, żeby móc sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłacenia 19 % podatku?

Sprzedaż mieszkania po śmierci

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa między małżonkami i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31 § 1 k.r.o.). Następstwem wspólności majątkowej jest np. nieopodatkowanie spadku.

Do niedawna stanowisko organów podatkowych było niekorzystne dla podatników w zakresie sprzedaży nieruchomości, która została odziedziczona w całości  po zmarłym współmałżonku.

Urząd skarbowy stał na stanowisku, że ze sprzedażą nieruchomości spadkobierca musi odczekać 5 lat od śmierci małżonka, aby nie płacić podatku. W przeciwnym razie, od odziedziczonej części musiał zapłacić 19 % podatek dochodowy. Organ nie uwzględniał tego, że gdyby małżonek żył, nieruchomość można by sprzedać bez podatku.

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi dotyczącymi opodatkowania dochodów uzyskanych przez jednego z małżonków ze sprzedaży nieruchomości po śmierci drugiego z małżonków, Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia  15 maja 2017 roku (sygn. akt II FPS 2/17) podważył interpretację organów podatkowych i opowiedział się na rzecz podatników, stwierdzając, że datą  nabycia nieruchomości jest dzień nabycia tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Tak więc początek biegu 5-letniego terminu rozpoczyna się od chwili nabycia nieruchomości przez małżonków.

Ustawodawca także uregulował wyżej opisany problem poprzez zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Do 2018 r. upływ 5-letniego terminu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku liczyło się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły nowe przepisy które mówią, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony jest od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. W związku z tym zapisem może mieć miejsce sytuacja, która pozwoli na sprzedaż nieruchomości spadkobiercy zaraz po jej nabyciu bez płacenia 19% podatku dochodowego. Natomiast w przypadku sprzedaży nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, które zostały nabyte do majątku wspólnego małżonków 5-letni okres, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków.

 

Przykład

W 2009 r. małżeństwo nabyło do wspólności majątkowej nieruchomość. W sierpniu 2018 r. mąż zmarł. W wyniku podziału spadku całość majątku po zmarłym przypadła małżonce. W lipcu 2019 r. małżonka zbyła zakupioną wspólnie z mężem w 2009 r. nieruchomość. Według nowych przepisów dokonana sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazany w ustawie 5-letni termin, liczony jest w jej przypadku nie od dnia nabycia spadku po mężu, a od dnia nabycia nieruchomości do współwłasności małżeńskiej tj. 2009 r.

Podsumowując nie trzeba już czekać 5 lat od śmierci współmałżonka, żeby móc sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłacenia 19 % podatku, ponieważ liczy się data nabycia praw przez spadkodawcę a nie spadkobrania oraz data nabycia majątku do wspólności małżeńskiej.

Nowe przepisy ustawy PIT są korzystną zmianą  dla podatników. Obowiązujące  do 2018 r. regulacje doprowadzały do absurdu, dawały organom podatkowym możliwość opodatkowania majątku gromadzonego latami wspólnie przez małżonków w ramach współwłasności małżeńskiej jak i majątku gromadzonego przez spadkodawcę.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome