Sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku a podatek PIT

Nabycie nieruchomości w drodze działu spadku może stanowić nabycie nieruchomości w tym udziale, który przekracza udział nabyty w spadku. Czy w konsekwencji konieczne będzie uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych?


O czym przeczytasz?

Podstawy wydania interpretacji indywidulanej undefined stan faktyczny

Przyjrzyjmy się wnioskowi, ktundefinedry trafił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Z mocy aktu notarialnego umowy przekazania gospodarstwa rolnego A. stał się właścicielem zabudowanej nieruchomości rolnej położonej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1 i nr 2 o łącznej pow. 11,31 ha. W momencie przekazania działka nr 2 zabudowana była trzema budynkami: domem murowanym, oborą murowaną i stodołą drewnianą.

A. zmarł w 2018 r. W 2018 r. został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym A., z treści ktundefinedrego wynika, że spadek po zmarłym nabyła Wnioskodawczyni C. wraz z dwiema siostrami.

Aktem notarialnym z 2020 r. dokonano działu spadku, w ten sposundefinedb, że Wnioskodawczyni C. nabyła na wyłączną własność zabudowaną nieruchomość składającą się z działek ewidencyjnych nr 2/5, 2/6, 2/7 o łącznej powierzchni 3,3472 ha, ktundefinedrych wartość przekroczyła wartość udziału przypadającego w całej masie spadkowej. Działowi spadku nie towarzyszyły żadne spłaty i dopłaty.

Zgodnie z dokumentami załączonymi do aktu notarialnego z 2020 r. umowy działu spadku działka nr 2/5 stanowiła lasy oraz użytki rolne undefined grunty orne (użytek RVI), działka nr 2/6 stanowiła użytki rolne undefined grunty rolne zabudowane (użytek Br-RVI), grunty orne (użytek RVI) oraz lasy, działka nr 2/7 rundefinedwnież stanowiła użytki rolne, tj. grunty orne (użytek RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI).

Z mocy aktundefinedw notarialnych warunkowej umowy sprzedaży z 2020 r. oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości Wnioskodawczyni C. sprzedała zabudowaną nieruchomość rolno-leśną, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 2/6 o pow. 0,3162 ha. W momencie sprzedaży działka zabudowana była trzema budynkami: murowanym domem mieszkalnym, murowanym budynkiem gospodarczym i stodołą drewnianą.

Z mocy aktu notarialnego z 2021 r. Wnioskodawczyni C. sprzedała nieruchomość rolną oznaczoną jako działka nr 2/7 o pow. 1,2297 ha na rzecz rolnikundefinedw indywidualnych.

Sprzedane działki oznaczone nr 2/6 oraz 2/7 nadal stanowią użytki rolne, nie zostały wyłączone z produkcji rolnej. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży działki nr 2/6 o powierzchni 0,3163 ha w momencie sprzedaży zabudowana nieruchomość nie była wykorzystywana do produkcji rolniczej i nie została wyłączona z produkcji rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntundefinedw rolnych i leśnych, ponadto w stosunku do tej nieruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zaś zastosowanie ma art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektundefinedrych ustaw.

Umowa sprzedaży działki

W umowie sprzedaży działki nr 2/7, kupujący oświadczył, że jest rolnikiem indywidualnym, od ponad pięciu lat prowadzi gospodarstwo rolne, jest właścicielem nieruchomości rolnych o pow. ok. 18 ha, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolnikundefinedw oraz że nabyta nieruchomość wejdzie w skład rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Nabywca działki oznaczonej nr 2/6 nie jest rolnikiem i nie nabył przedmiotowej nieruchomości z zamiarem wykorzystywania na cele rolne, tylko na cele mieszkaniowe. Nie prowadzi na tej nieruchomości działalności rolniczej. Domniemywa się więc, że działka nr 2/6 w wyniku sprzedaży przez Wnioskodawczynię utraciła faktycznie charakter rolny.

Pytanie wnioskodawczyni

Dnia 23 grudnia 2021 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek Wnioskodawczyni C. o wydanie interpretacji indywidualnej, ktundefinedry dotyczy podatku dochodowego od osundefinedb fizycznych.

W treści pisma Wnioskodawczyni C. zgłosiła się do organu z pytaniem, czy w związku ze zbyciem przez Wnioskodawczynię nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 2/6 oraz nieruchomości rolnej 2/7 Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osundefinedb fizycznych, o ktundefinedrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych.

Stanowisko wnioskodawczyni

W ocenie Wnioskodawczyni C., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych, źrundefineddłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w ktundefinedrym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 5 powyższej ustawy w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o ktundefinedrym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w ktundefinedrym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy o podatku dochodowym, ktundefinedra weszła w życie 1 stycznia 2019 r., nie powstanie obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy sprzedający spadkobierca sprzeda nabytą nieruchomość po upływie pięciu lat od nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę, a nie jak było dotychczas po upływie pięciu lat liczonych od dnia jej nabycia przez spadkobiorcę w drodze dziedziczenia (najczęściej od chwili śmierci spadkodawcy).

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, nie trzeba zatem czekać ze sprzedażą nieruchomości pięciu lat od dnia jej nabycia w drodze spadku. Wystarczy, że upłynęło pięć lat od dnia jej nabycia przez zmarłego.

W ocenie Wnioskodawczyni C. zbycie przez nią zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 2/6 oraz nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka 2/7, nie wymaga złożenia zeznania, a co za tym idzie zapłaty podatku dochodowego od osundefinedb fizycznych, o ktundefinedrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych. Zbycie przedmiotowych działek zostało dokonane po dacie wejścia w życie nowelizacji ww. ustawy tj. po 1 stycznia 2019 r.

Nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę nastąpiło do roku 1990, dlatego sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przez Wnioskodawczynię C. odbyła się po upływie pięciu lat, o ktundefinedrych mowa w przytoczonej ustawie. Przy czym bez znaczenia pozostaje to, czy nieruchomość została nabyta lub odziedziczona jeszcze za rządundefinedw starych reguł. Nie liczy się przy tym data spadkobrania, czyli data śmierci ojca Wnioskodawczyni ani daty aktundefinedw poświadczenia dziedziczenia i działu spadku.

Stanowisko organu

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawczynię C. zostało uznane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za nieprawidłowe.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w ktundefinedrej spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczegundefinedlnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałundefinedw, przechodzą na nich.

Jeżeli zatem wartość nieruchomości lub prawa (udziałundefinedw w nieruchomości lub prawie) nabytych w wyniku działu jest zgodna z udziałem posiadanym przed działem spadku undefined nie następuje nabycie, ponieważ w ten sposundefinedb nie ulega powiększeniu zarundefinedwno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem, jak i stan jej majątku.

Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku (nawet jeżeli działu spadku dokonano bez spłat lub dopłat) w części przekraczającej udział spadkowy, stanowi w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o PIT, nabycie nieruchomości lub prawa w tym udziale, ktundefinedry przekracza udział nabyty w spadku. Przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane są w kategorii nabycia.

Bezsprzeczne jest, że udziały, jakie otrzymuje spadkobierca powyżej swojego udziału (jeżeli nabywa majątek w dziale spadku o wartości większej od swojego udziału w spadku), były własnością pozostałych spadkobiercundefinedw. Spadkobierca nie miał do nich żadnych praw aż do momentu działu spadku.

Jeżeli więc w wyniku dokonanego działu spadku, przedmiotem ktundefinedrego były nieruchomości, udział w nich zwiększa się, tj. przekracza wartość udziału dotychczas posiadanego, to data działu spadku będzie rundefinedwnież datą nabycia tego udziału w nieruchomościach, o ktundefinedry zwiększył się udział w nich po dokonaniu tej czynności. Wobec tego nabycie w wyniku działu spadku części majątku, ktundefinedry należał do innych spadkobiercundefinedw, należy więc traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o PIT.

Działka w udziale vs działka ponad udział

Dyrektor KIS podkreślił, że uregulowanie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT dotyczy nabycia w drodze spadku, a nie w drodze działu spadku; są to bowiem dwie rundefinedżne drogi nabycia. Zatem odpłatne zbycie przez podatniczkę działek w udziale przypadającym na nabycie w drodze spadku nie będzie dla niej stanowiło źrundefineddła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ w tej części odpłatne zbycie działek nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w ktundefinedrym nastąpiło nabycie przez spadkodawcę nieruchomości, z ktundefinedrej zostały wydzielone działki objęte sprzedażą.

Zatem przychundefinedd ze sprzedaży działki nr 2/7 w części przypadającej na udział nabyty w drodze działu spadku będzie wolny od PIT. Natomiast sprzedaż nieruchomości undefined działki nr 2/6, ktundefinedra to działka utraciła status działki rolnej, w części dotyczącej udziału nabytego przez podatniczkę w drodze działu spadku ponad przysługujący jej udział w spadku, będzie dla niej źrundefineddłem przychodu, podlegającym opodatkowaniu PIT.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!