Sprzedaż mieszkania a meldunek. Odpowiadamy na pytanie.

Dostaliśmy zapytanie odnośnie wymeldowania w kontekście sprzedaży nieruchomości. Jak sprzedać nieruchomość jeśli jest w niej ktoś zameldowany? Czy można wymeldować taką osobę?


O czym przeczytasz?

Meldunek jako czynność materialno - techniczna

Meldunek to określenie dokładnego adresu (miejscowość, ulica i numer) gdzie na stale lub czasowo przebywa dana osoba. Meldunek jest więc czynnością materialno- techniczna, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Polski przebywający na jej terenie są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpundefinedźniej w ciągu 30 dni od momentu przybycia do niego.

Zgodnia z art. 33 ustawy o ewidencji ludności obywatel polski, ktundefinedry opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się.

Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem każdy zmieniając miejsce swojego pobytu powinien się zameldować. Zdarzają się sytuację, że ktoś zmienia miejsce pobytu szczegundefinedlnie np. osoby starsze, trafią do zakładundefinedw opieki i same nie pamiętają lub nie są w stanie się wymeldować, mimo, że fatycznie nie przebywają już w lokalu.

Rodzina rundefinedwnież nie pamięta o tej czynności, dopiero kiedy planowana jest sprzedaż lub wynajęcie nieruchomości okazuje się, że w dokumentach widnieje poprzedni lokator.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat obowiązku meldunkowego.

Co mogę zrobić, jeśli kupiłem lokal z osobą tam zameldowaną?

Jak pisałem powyżej zdarza się, że sprzedający zapominają o wymeldowaniu z lokalu byłych lokatorundefinedw a kupujący też nie wpadnie na to by sprawę załatwić. Dopiero po zakupie okazuje się, że w lokalu zameldowane są jakieś osoby.

W takiej sytuacji przede wszystkim należy pamiętać, że meldunek nie tworzy prawa do mieszkania. Art. 28 ust 3 ustawy o ewidencji ludności mundefinedwi o tym, że zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdzeniu faktu pobytu osoby w miejscu, w ktundefinedrym się zameldowała.

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu mieszkania wymeldowanie osoby tam zameldowanej jest możliwe. Zgodnie z art. 35. ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności mundefinedwi, że organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, ktundefinedry opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat jak wymeldować byłego najemcę z lokalu.

Wniosek o wymeldowanie

We wniosku o wymeldowanie należy wskazać dane osoby zameldowanej oraz dane właściciela lokalu, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres dotychczasowego miejsca pobytu, adres poczty e-mail lub numer telefonu komundefinedrkowego, informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osundefinedb fizycznych, okoliczności potwierdzające opuszczenie lokalu przez osobę zameldowaną.

Żeby sfinalizować wymeldowanie lokatora z mieszkania, należy pundefinedjść do właściwego z uwagi na miejsce zameldowania urzędu gminy/miasta i złożyć wniosek o wymeldowanie wskazanej osoby.

Nawet nie wiedząc gdzie ona przebywa, jako właściciel nieruchomości należy wykazać, że doszło do kupna mieszkania z zameldowanym lokatorem. Kupujący posiada bowiem tytuł własności do nieruchomości, a osoba, ktundefinedrą chcesz wymeldować, tam nie przebywa.

Na podstawie tych informacji organ meldunkowy przeprowadzi postępowanie i ma obowiązek wydać decyzję.

Wymeldowanie rundefinedwnocześnie z zameldowaniem

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu (art. 33 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności). Nie trzeba więc najpierw wymeldować się w jednym miejscu, a potem zameldować w drugim.

Można te sprawy połączyć i załatwić w jednym miejscu, meldując się pod nowym adresem.

Wymeldowanie przez pełnomocnika

Wymeldowanie z pobytu stałego nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Jeśli nie chcemy tego robić przez Internet, można sprawę załatwić przez pełnomocnika.

Wystarczy pełnomocnictwo do wymeldowania z pobytu stałego, udzielone na piśmie. Pełnomocnik powinien zabrać ze sobą do urzędu dokument pełnomocnictwa oraz swundefinedj dokument potwierdzający tożsamość (np. dowundefinedd osobisty, paszport).

Trzeba pamiętać o tym, że od dokumentu pełnomocnictwa należy zapłacić 17 zł opłaty skarbowej, na rachunek urzędu gminy, w ktundefinedrym dokument jest okazywany. Potwierdzenie należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowej nie trzeba płacić, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone: małżonkowi, rodzeństwu, zstępnemu, wstępnemu.

Tak więc w opisanej sytuacji, najlepiej przed sprzedażą nieruchomości załatwić sprawy związane z meldunkiem żeby nie przysparzać problemu nowym nabywcom. Można działać jako pełnomocnik i wundefinedwczas osobiście załatwić sprawę z wymeldowaniem byłego lokatora.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement