Sprzedaż domu wybudowanego bez pozwolenia. Czy to jest możliwe?

Czy dom jednorodzinny postawiony bez decyzji o pozwoleniu na budowę będzie można sprzedać? A co z rozpoczętą już budową? Ważne jest jedno – budujący przed rozpoczęciem inwestycji złożył oświadczenie, że buduje na własne potrzeby.


O czym przeczytasz?

Rozpoczęcie procesu budowy domu

Zasadą Prawa budowlanego obowiązującego w Polsce jest, że rozpoczęcie jakiegokolwiek działania dotyczącego budowy domu musi zostać poprzedzone wystąpieniem do odpowiednich organundefinedw z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest postępowaniem administracyjnym, w związku z czym zastosowanie do niego znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stronami takiego postępowania są:

 • Inwestor;
 • użytkownicy wieczyści gruntundefinedw;
 • właściciele lub inne osoby, posiadające prawa do nieruchomości znajdujących się w obrębie oddziaływania obiektu.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat inwestora

Po zakończeniu postępowania właściwy organ wydaje decyzję o pozwoleniu bądź o odmowie pozwolenia na budowę, ktundefinedra jest decyzją administracyjną.

Zgodnie jednak z regulacjami zawartymi obecnie w prawie budowlanym, undefinedwzmocnionymiundefined ostatnią nowelizacją, istnieją kategorie budynkundefinedw, ktundefinedre takiego pozwolenia nie potrzebują.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest decyzja administracyjna

Dom bez pozwolenia po nowemu

Artykuł 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego (art. 1 pkt 2 wprowadzanej noweli), stanowi, że nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, natomiast ma wymagać zgłoszenia, budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mundefined, ktundefinedrych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na ktundefinedrych zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

To istotna zmiana, ponieważ cele takiego budynku zostały undefined prundefinedcz parametrundefinedw wielkościowych undefined precyzyjnie określone. To jeden z warunkundefinedw całego przedsięwzięcia.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można obecnie postawić bez pozwolenia

Wielkość działki i inne wymogi formalne

Aby jednak budynek taki mundefinedgł powstać, musi być budynkiem wolno stojącym i mieścić się w określonej dopuszczalnej gęstości zabudowy. Każde 500 m2 powierzchni działki może zajmować jeden budynek.

Poza tym, do zgłoszenia takiej budowy inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, oraz oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.

Po zakończeniu budowy inwestor będzie musiał dołączyć do zawiadomienia o jej zakończeniu oświadczenie o dokonaniu pomiarundefinedw powierzchni użytkowej budynku i poszczegundefinedlnych lokali mieszkalnych, w sposundefinedb zgodny z przepisami oraz o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym będzie groziło grzywną.

Tutaj przeczytasz, co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia

undefinedDom bez formalnościundefined undefined dotychczas tylko do 70 m2

Od 3 stycznia 2022 r. funkcjonuje rządowy program undefinedDom bez formalnościundefined, ktundefinedry umożliwia każdemu, kto ma działkę budowalną, wybudowanie w uproszczonej procedurze domu do 70 m2 zabudowy do celundefinedw mieszkaniowych lub rekreacyjnych.

Za dom wybudowany w celach mieszkaniowych uznaje się:

 • jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący;
 • dom, ktundefinedry ma nie więcej niż dwie kondygnacje;
 • dom, ktundefinedry w całości mieści się na działce lub działkach, na ktundefinedrych został zaprojektowany;
 • dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe.

Domem do celundefinedw rekreacyjnych jest natomiast:

 • parterowy budynek, ktundefinedry służy do rekreacji indywidualnej;
 • dom, ktundefinedry ma rozpiętość elementundefinedw konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wspornikundefinedw do 2 m.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest samowola budowlana

Kto może wybudować dom w procedurze uproszczonej?

Dom w procedurze uproszczonej może wybudować:

 • każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna;
 • każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane, a zatem posiada tytuł prawny do nieruchomości. Tytuł prawny może wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robundefinedt budowlanych.

W tym miejscu dowiesz się, kim jest kierownik budowy w procesie budowlanym

Zmiany, zmiany undefined domy powyżej 70m2

W ostatnim czasie sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) Piotr Uściński odpowiadał w Sejmie na pytania związane z rozszerzeniem programu undefinedDom bez formalnościundefined na domy jednorodzinne powyżej 70 m2.

Sekretarz zapowiedział, że domy, ktundefinedre powstają bez pozwolenia, będzie można sprzedać nawet w trakcie budowy. Poseł PiS Andrzej Gawron poprosił o doprecyzowanie, czym są własne potrzeby mieszkaniowe i czy taki dom będzie można sprzedać. Jak odpowiedział Uściński, undefinedOsoba, ktundefinedra buduje na własne potrzeby mieszkaniowe undefined to może być osoba indywidualna, rodzina. Ale żeby z tej uproszczonej procedury skorzystać, trzeba złożyć oświadczenie, że buduje się na własne potrzeby mieszkanioweundefined. Jak dodał Uściński, oświadczenie musi być ważne, musi być prawdziwe, zgodne z prawdą w momencie jego złożenia. Sekretarz stanu podkreślił, że takiego oświadczenia nie może złożyć np. deweloper.

Według Uścińskiego, dom, rozpoczętą lub zakończoną budowę można sprzedać, pod warunkiem posiadania oświadczenia o budowie na własne potrzeby mieszkaniowe: undefinedJeżeli ktoś buduje na własne potrzeby, ale w trakcie budowy zmienią mu się plany (...) może taką rozpoczętą budowmę sprzedać czy zakończoną budowę sprzedaćundefined.

Sekretarz stanu zaznaczył, że undefinedważny jest moment złożenia oświadczenia, tzn. w momencie jego składania ono musi być zgodne z prawdąundefined.

Beata Strzałka (PiS) zapytała, czy w przypadku rozszerzenia ułatwień budowlanych na domy powyżej 70 m2 zostanie utrzymany przepis o braku konieczności kontroli inwestycji przez kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. undefinedJeżeli ten dom jest większy niż 70 m2, to jest to większa, poważniejsza konstrukcja i będzie obowiązek kontroli przez profesjonalnego kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy" undefined odpowiedział Uściński.

Strzałka pytała rundefinedwnież o to, jak w przypadku domundefinedw powyżej 70 m2 będzie wyglądać procedura zakończenia budowy i jakie będą jej wymagania. undefinedChcemy zlikwidować obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamiast tego kierownik budowy zakończy budowę i inwestor złoży zawiadomienie o zakończeniu budowy, ale odbioru fizycznego już nie będzieundefined undefined odpowiedział Uściński. Zastrzegł jednak, że można wystąpić o pozwolenie na użytkowanie, inwestor będzie miał takie prawo, ale nie będzie musiał tego robić. Wystarczy, że zgłosi zakończenie budowy.

Krzysztof Janusz Kozik (PiS) pytał z kolei, czy dotychczasowa baza danych, ktundefinedra zawiera projekty budynkundefinedw do 70 m2, zostanie rozszerzona o projekty przewyższające ten metraż. undefinedNa razie nie mamy planundefinedw, żeby tę bazę rozszerzaćundefined undefined wskazał Piotr Uściński. Dodał jednak, że istniejąca baza projektundefinedw do 70 m2 to dobry pomysł, ktundefinedry będzie rozwijany.

W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda procedura zgłoszenia budowy domu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza zmiany

Zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmianami, od 2023 r. w programie undefinedDom bez formalnościundefined niezależnie od metrażu funkcjonować będą następujące zasady:

 1. Będzie można stawiać domy do dwundefinedch kondygnacji;
 2. Będzie obowiązkowo kierownik budowy przy powierzchni domu powyżej 70 m2;
 3. łatwa procedura oddawania do użytku.

Sprawdź rundefinedwnież: Polski Ład. Dom do 70 m2 tylko na zgłoszenie?

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!