Sprzedaż alkoholu w lokalu a zgoda wspólnoty mieszkaniowej. Ciekawy wyrok

Czy umożliwienie sprzedaży alkoholu w lokalu należącym do wspólnoty wymaga wyrażenia zgody w drodze uchwały podjętej bezpośrednio przez wspólnotę lub przez jej zarząd? Twardo stanowisko sądu.


O czym przeczytasz?

Czym jest wspundefinedlnota mieszkaniowa?

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali ogundefinedł właścicieli, ktundefinedrych lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspundefinedlnotę mieszkaniową. Wspundefinedlnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powstaje wspundefinedlnota mieszkaniowa. Wraz z wyodrębnieniem się pierwszego lokalu mieszkalnego pojawia się nieruchomość wspundefinedlna. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspundefinedlną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, ktundefinedre nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Tutaj dowiesz się więcej na temat części wspundefinedlnych nieruchomości.

W tym miejscu dowiesz się czy można nie należeć do wspundefinedlnoty.

Lokal usługowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Coraz częściej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na parterze znajdują się lokale niemieszkalne, usługowe czy użytkowe. Przeważnie w lokalach takich znajdują się sklepy rundefinedżnego rodzaju, piekarnie, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie oraz lokale gastronomiczne.

Jeśli chodzi o lokal gastronomiczny czy sklep to jedną z uciążliwości może być hałas a drugą sprzedawany alkohol. I co w takiej sytuacji ma zrobić wspundefinedlnota mieszkaniowa? Czy może w ogundefinedle coś zrobić?

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat lokalu gastronomicznego na terenie wspundefinedlnoty.

Garść przepisundefinedw dotyczących wspundefinedłżycia społecznego

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady wspundefinedłżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osundefinedb, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczegundefinedlności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, ktundefinedre by zakłundefinedcały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunkundefinedw miejscowych.

Natomiast zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swundefinedj lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspundefinedlnej, korzystać z niej w sposundefinedb nieutrudniający korzystania przez innych wspundefinedłwłaścicieli oraz wspundefinedłdziałać z nimi w ochronie wspundefinedlnego dobra.

Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspundefinedlnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

Więcej o regulowaniu życia wspundefinedlnoty i prawach mieszkańcundefinedw związanych z takimi regulacjami przeczytasz tutaj.

Alkohol w lokalu wspundefinedlnoty. Stanowisko sądundefinedw jest jednoznaczne

Znaczna większość wspundefinedlnot mieszkaniowych negatywnie opiniuje pomysły o sprzedaży alkoholu na parterze budynku, powodując tym samym znaczne straty dla właścicieli lokali, ktundefinedrzy muszą zapomnieć o możliwości zysku.

Przekonał się o tym ostatnio jeden z właścicieli lokalu użytkowego położnego w wojewundefineddztwie zachodniopomorskim, ktundefinedry nie mundefinedgł otrzymać zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym, ktundefinedry mieścił się w jego lokalu. Powodem tego stanu rzeczy był brak zgody wspundefinedlnoty mieszkaniowej. Sprawa trafiła na wokandę sądową.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 30 grudnia 2021 r. (sygn. akt: I ACa 454/21) oddalił powundefineddztwo, bowiem uznał, iż nie doszło do naruszenia prawa. Według niego decyzję o odmowie udzielenie zgody na sprzedaż napojundefinedw alkoholowych mundefinedgł także podjąć zarząd. Nie musiała to być uchwała wspundefinedlnoty.

Parking na terenie wspundefinedlnoty, czy plac zabaw undefined sprawdź, kto o tym decyduje.

Wymogi określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Przed rozpoznaniem sprawy przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie sprawa toczyła się w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, ktundefinedry procedował kwestię związaną z koniecznością uzyskania zgody. Sprawa toczyła się, lecz w jej efekcie właściciel lokalu użytkowego nic nie zyskał.

Sąd Okręgowy powołał się na treść art. 18 ust. 6 pkt. 3 ustawy o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ktundefinedry wskazuje, że do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Przy czym, jak wskazał Sąd I instancji, taka zgoda nie musi być wyrażona w formie uchwały, ponieważ wystarczające jest, że decyzję podejmie upoważniony do tego zarząd wspundefinedlnoty. Zgoda w przedmiotowej sprawie dotyczyła bowiem działalności gospodarczej nie właściciela lokalu, a jego podnajemcy, a ponadto nie obejmowała swoją treścią części wspundefinedlnych nieruchomości, a dotyczyła wyłącznie konkretnego podmiotu korzystającego z lokalu użytkowego.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Koszalinie, decyzja zarządu wspundefinedlnoty o odmowie zgody dla franczyzobiorcy na dalszą sprzedaż alkoholu w lokalu nie była ani bezprawna, ani subiektywna, bądź niepoparta żadnymi obiektywnym przesłankami. Z informacji uzyskanych od Komendanta KPPP, na terenie sklepu doszło do trzech interwencji policji.

Ponadto determinacja członkundefinedw wspundefinedlnoty była duża, czego dowodem był brak zgody na niezgodne z prawem postępowanie najemcy (franczyzobiorcy). Sam właściciel lokalu użytkowego oraz członek zarządu wspundefinedlnoty przyznali, że doszło do nieformalnego spotkania.

Podczas tego spotkania przedstawiciele wspundefinedlnoty przyznali, że były ustne skargi właścicieli lokali na bałagan pod sklepem i zakłundefinedcanie ciszy nocnej, ponieważ sklep był czynny do godz. 23:00. Z tego spotkania nie sporządzono żadnej notatki, ani też nie doszło do żądnych wiążących ustaleń. Fakt takiego przebiegu spotkania potwierdziła pracownica sklepu.

W tym miejscu dowiesz się, co może zrobić wspundefinedlnota mieszkaniowa z wrakiem pojazdu.

Stanowisko Sądu Okręgowego potwierdzone w apelacji

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ktundefinedry rozpoznawał apelację właściciela sklepu potwierdził ustalenia Sądu Okręgowego. Zdaniem Sądu II instancji, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie wskazuje na to, by najemca podejmował jakiekolwiek kroki, by wykluczyć lub chociażby ograniczyć uciążliwe sytuacje, do ktundefinedrych dochodziło pod lokalem.

Posiadanie zaś zezwolenia na sprzedaż napojundefinedw alkoholowych wymaga szczegundefinedlnej dbałości i ostrożności uprawnionego podmiotu w kwestii zachowania porządku publicznego zarundefinedwno w lokalu, jak i w najbliższej okolicy, gdzie jest sprzedawany alkohol. Przedsiębiorca powinien z własnej inicjatywy podejmować działania zapobiegające negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Właścicielu lokalu możesz mieć problem. Jest jedno undefinedaleundefined

Sytuacja zaprezentowana w sprawie prowadzonej przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie wskazuje, że mimo uporu właściciela w zakresie chęci uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu, to brak zgody definitywnie przekreśla możliwość otrzymania zezwolenia.

Niemniej, nie wszystko może być stracone, bowiem odmowa udzielenia zgody przez wspundefinedlnotę mieszkaniową, czy powołany zarząd musi mieć uzasadnienie. A co ważne undefined uzasadnienie musi być właściwe i racjonalne. Jeśli uchwała uzasadnienia nie ma undefined sąd ją prawdopodobnie uchyli.

W tym miejscu dowiesz się, czy można zakładać blokady na samochody na terenie wspundefinedlnoty.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl. Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!