Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Czy są jakieś ogólne normy?

Przy kupnie lokalu można spotkać się z sytuacją, że ten odbierany różni się od projektu. Może się zatem okazać, że dostajemy coś innego niż kupowaliśmy. Czy istnieją jakieś oficjalne wskaźniki pomiarowe, na które można się powołać?


O czym przeczytasz?

Wskazanie sposobu pomiaru

Czy w każdej umowie deweloperskiej musi znaleźć się sposundefinedb pomiaru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego? Na tak postawione pytanie odpowiedzieć należy jak najbardziej pozytywnie. Uzasadnienie tej odpowiedzi znajduje się w samej ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 14 tejże ustawy umowa deweloperska zawiera w szczegundefinedlności wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W tym miejscu wskazać także należy, iż sposundefinedb pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego powinna mieć swoje odzwierciedlenie. Zatem sposundefinedb pomiaru powinien być określony zarundefinedwno w umowie deweloperskiej, jak i prospekcie informacyjnym.

W tym miejscu dowiesz się na co zwrundefinedcić uwagę przy odbiorze mieszkania przed pozwoleniem na użytkowanie.

Skutki braku wskazania sposobu pomiaru

Co się dzieje w sytuacji, gdy umowa deweloperska nie zawiera wskazania sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy deweloperskiej nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:

  1. jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementundefinedw, o ktundefinedrych mowa w art. 22;
  2. jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o ktundefinedrych mowa w art. 22 ust. 2;
  3. jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;
  4. jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie ktundefinedrych zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;
  5. jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie ktundefinedrego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;
  6. w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o ktundefinedrym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat prospektu informacyjnego w umowie deweloperskiej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Powyższy przepis prawa reguluje tzw. ustawowe prawo odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej.

W tym miejscu od razu wyjaśniam, iż odstąpienie od umowy deweloperskiej z powodu niewskazania w niej sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest ograniczone czasowo.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przypadkach, o ktundefinedrych mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Nabywca może zatem odstąpić od umowy deweloperskiej, w ktundefinedrej nie określono sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jedynie w ciągu 30 dni od dnia zawarcia takiej umowy deweloperskiej.

Zastanawiasz się pewnie co się dzieje po upływie wyżej wymienionego terminu 30 dni? Po upływie tych 30 dni, nabywca nie ma jak skutecznie powołać się na taką sytuację, gdyby chciał odstąpić od umowy deweloperskiej z powodu braku wskazania w niej sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy deweloperskiej, przedmiotowe ustawowe prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej wygasa.

Tutaj znajdziesz wszystko na temat możliwości odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Polskie Normy

W praktyce sposundefinedb pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego określany jest za pomocą odpowiedniej normy branżowej.

Jako ciekawostkę przywołam ustawę z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji. Zgodnie z tą ustawą stosowanie Polski Nrom jest dobrowolne. Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.

W tym miejscu wyjaśniam, że polska norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensusu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną undefined na zasadzie wyłączności undefined symbolem PN. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej.

Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. Jako kolejną ciekawostkę mogę podać, że Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat cesji umowy deweloperskiej.

Przepisy wykonawcze

Mając na uwadze powyższe, przywołać należy rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegundefinedłowego zakresu i formy projektu budowlanego. W myśl undefined 8 ust. 2 pkt 9 tegoż rozporządzenia, powierzchnię zabudowy określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określenia i obliczania wskaźnikundefinedw powierzchniowych i kubaturowych, tzn. PN-ISO 9836:1997.

Rozporządzenie to utraciło już swoją moc, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegundefinedłowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzenie z dnia 11 września 2020 roku wydane zostało na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

Zgodnie z undefined 12 rozporządzeni z dnia 11 września 2020 roku powierzchnie budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźnikundefinedw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. W załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, a dokładniej do undefined 12 zastosowanie ma norma PN-ISO 9836. undefined 12 Rozporządzenia pośrednio odnosi się do Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12.

Normy funkcjonujące w obrocie

Mamy zatem co najmniej dwie normy: PN-ISO 9836:1997 i PN-ISO 9836:2015-12. Więcej informacji można znaleźć na temat normy PN-ISO 9836:1997. Informacje takie można odnaleźć na przykład w komentarzu do ustawy deweloperskiej Tomasza Czecha.

undefinedNorma PN-ISO 9836:1997 obejmuje m.in. następujące zasady:

198) obmiar pomieszczenia wykonuje się na poziomie podłogi,

199) obmiar pomieszczenia wykonuje się w świetle ścian ograniczających w stanie całkowicie wykończonym,

203) dokładność pomiarundefinedw i obliczeń wynosi dla pomiaru liniowego do 0,01 m, a dla powierzchni undefined do 0,1 m2.undefined

(vide: komentarz do art. 22 ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Tomasza Czech z 2018 roku, lex).

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat sytuacji, kiedy odbierany lokal ma inną powierzchnię niż w projekcie, czyli w umowie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!