Sieć wodociągowa a obowiązki gminy. Czy musi ona gwarantować dostarczenie wody każdemu mieszkańcowi?

Gmina jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących określone terytorium. Gmina jest również podstawową i zarazem najmniejszą jednostka samorządu terytorialnego. Ustawa wskazuje zadania jakie powinna wykonywać. Czy można z nimi dyskutować?


O czym przeczytasz?

Podstawowe zadania gminy

Zadania gminy zostały uregulowane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym.

Art. 7 cytowanej ustawy wyszczegundefinedlnia, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspundefinedlnoty należy do zadań własnych gminy.

Natomiast w szczegundefinedlności zadania własne obejmują sprawy z zakresu:

  • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  • gminnych drundefinedg, ulic, mostundefinedw, placundefinedw oraz organizacji ruchu drogowego;
  • wodociągundefinedw i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ściekundefinedw komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadundefinedw komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

W przepisie znajdziemy rundefinedwnież informację, ze ustawy określają, ktundefinedre zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy a przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środkundefinedw finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodundefinedw własnych gminy lub subwencji.

Ustawy szczegundefinedlne i definicje

Nie wolno zapominać o ustawach szczegundefinedlnych, ktundefinedre często doprecyzowuje obowiązki wskazane na poziomie ogundefinedlnym w innych aktach prawnych. Takie zadanie realizuje przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekundefinedw.

Zgodnie z art. 3 tej ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekundefinedw jest zadaniem własnym gminy.

W razie wspundefinedlnego wykonywania przez gminy zadania określone w ustawie prawa i obowiązki organundefinedw gminy wykonują odpowiednio właściwe organy:

  • związku międzygminnego;
  • gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym.

Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunkundefinedw zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wszystko na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajdziesz w tym miejscu.

Powyższa ustawa definiuje także wiele pojęć z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. I tak przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozumie przedsiębiorcę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ściekundefinedw, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

Natomiast przez przyłącze wodociągowe ustawa rozumie odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głundefinedwnym.

Budowa wodociągundefinedw i kanalizacji jako zadanie własne gminy

Jednym z wymienionych w ustawie zadań gminy jest obowiązek zapewnienia budowy wodociągundefinedw i kanalizacji. Oznacza to, że to gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunkundefinedw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wynika to wprost z przepisundefinedw, ktundefinedre jednak nie precyzują, w jakim terminie jednostka samorządu terytorialnego powinna zapewnić wybudowanie sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Kwestie te są przedmiotem planu rozwoju i modernizacji lub są realizowane w ramach oceny aktualności miejscowych planundefinedw.

Charakter obowiązku

Mimo, że zaopatrzenie w wodę, budowa i utrzymanie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych jest zadaniem własnym gminy, ktundefinedra może w jego realizacji posłużyć się przedsiębiorstwem wodociągowo undefined kanalizacyjnym, to jednak jak wskazuje orzecznictwo, budowa tych urządzeń nie jest obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, lecz ma charakter warunkowy i jest jedynie środkiem do realizacji zadań.

Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (postanowienie z 25 lutego 2020 r., sygn. akt IV SAB/Po 37/20) podkreślił, że budowa tych urządzeń nie jest obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, lecz ma charakter warunkowy i jest jedynie środkiem do realizacji zadań (zob. także wyrok WSA w Łodzi z 29 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 220/12).

Z przepisundefinedw tych trudno wyprowadzić obowiązek gminy do budowy urządzeń na każdej nieruchomości. Nie można też wywodzić wniosku, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, ktundefinedrego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci. Także Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 25 maja 2020 r., sygn. akt II OSK 3042/19) wskazuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 usg i art. 3 ust. 1 uzzw nie można uznać, że zadania te muszą zostać zrealizowane. Stanowią one bowiem źrundefineddło kompetencji gminy, a nie jej obowiązkundefinedw.

W konsekwencji prowadzi to do konkluzji, że mimo, iż obowiązek ten spoczywa na gminach to jednak trudno wyprowadzić obowiązek gminy do budowy urządzeń na każdej nieruchomości.

Z artykułu 15 ust. 1 uzz nie wynika bowiem, że przedsiębiorstwo wodociągowe (czy też gmina) musi wyposażyć w sieci każdą nieruchomość, na ktundefinedrej planowane są inwestycje mieszkaniowe.

Czy jakość wody ma znaczenie? Wyrok NSA może mieć znaczenie

Nie bez znaczenia jest rundefinedwnież, że dostarczana woda powinna spełniać określone warunki zdrowotne. Nadzundefinedr organundefinedw gminy i obowiązki z tym związane obejmują wszystkich mieszkańcundefinedw jednostki samorządu terytorialnego jako członkundefinedw tej wspundefinedlnoty i całe terytorium należące do danej gminy.

W wyroku z dnia 4 marca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że nie stoi temu na przeszkodzie to, że niektundefinedrzy zaopatrują się w wodę z własnych studni, czy też ujęć wody, nienależących formalnie do gminy, czy też przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, albowiem nie zwalnia to gminy z ustawowego obowiązku zaopatrzenia swoich mieszkańcundefinedw w wodę należytej jakości.

Czy gmina musi podstawiać beczkowozy z wodą pitną?

Co w sytuacji, kiedy nieruchomości nie mają sieci wodociągowej, a posiadane przez mieszkańcundefinedw prywatne studnie nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb?

Przede wszystkim podkreślenia wymaga fakt, że z przepisundefinedw ustawy nie wynika obowiązek dostarczania mieszkańcom wody w beczkowozach, jeśli nie ma sieci wodociągowej. Określone jest to w ustaleniach pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcami usług.

Jak wskazuje portal prawo.pl po swojej analizie przepisundefinedw, jeśli gmina chciałaby dostarczać wodę beczkowozami, to musiałaby zawrzeć stosowną umowę z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym i zapłacić za tę usługę. Dopiero wtedy będzie mogła określić sposundefinedb, w jaki będzie się rozliczać z mieszkańcami.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!