Rejestr źródeł ciepła. Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Właściciele i zarządcy budynków lub lokali od I kwartału 2021 roku będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) i jakie są konsekwencje jej wprowadzenia?


O czym przeczytasz?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Podstawę utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) stanowią przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Szczegółowe regulacje w zakresie CEEB zostały zawarte w art. 27a – 27h ww. ustawy.

Zgodnie z nimi, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie przede wszystkim rejestrem źródeł energii budynków. Ponadto rejestr ten ma także uwzględniać informacje dotyczące udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

W oparciu o wprowadzone przepisy, właściciele oraz zarządcy nieruchomości zobowiązani zostaną do zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku.

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to odpowiednio 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji - w przypadku nowych źródeł ciepła lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB - w przypadku źródeł ciepła już pracujących.

Organem, powołanym do prowadzenia oraz administrowania danymi zgromadzonymi w CEEB jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków.

Kiedy powstanie i co będzie gromadzone w CEEB?

Zgodnie z zapewnieniami, w I kwartale 2021 r. ma rozpocząć się budowa oprogramowania umożliwiającego zbieranie danych od właścicieli i zarządców nieruchomości. Prace projektowe całości systemu mają zostać zakończone w sierpniu 2023 r.

Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 ww. ustawy, w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków gromadzone będą:

1. dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:

 1. źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
 2. źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,
 3. źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia,
 4. przeprowadzonej kontroli lub czynności w zakresie:
  • kontroli źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia lub spełnienia wymagań określonych w uchwale lub ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska
  • gospodarowania odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych,
  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
  • w zakresie objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków,
  • kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania,
  • kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
  • usuwania zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych,
 1. przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej oraz zwrotu takich premii,
 2. ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
  • przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
  • odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  • innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,

     h. przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:

  • dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
  • zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do ewidencji;

3. dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 3. numer telefonu, o ile posiada,
 4. adres poczty elektronicznej, o ile posiada.

Jakie źródła ciepła podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie, obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podlegać będą następujące źródła ciepła:

 1. sieć ciepłownicza;
 2. kotły grzewcze na paliwa stałe;
 3. piece kaflowe lub wolnostojące opalane paliwem stałym;
 4. kominki na paliwo stałe;
 5. kotły olejowe;
 6. gazowe podgrzewacze przepływowe lub/i pojemnościowe;
 7. kominki gazowe;
 8. grzejniki gazowe;
 9. nagrzewnice gazowe;
 10. promienniki gazowe;
 11. trzony kuchenne;
 12. piecokuchnie centralnego ogrzewania;
 13. kuchnie węglowe;
 14. pompy ciepła;
 15. instalacje ogrzewania elektrycznego;
 16. kolektory słoneczne.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw ciążyć będzie na właścicielach oraz zarządcach budynków lub lokali. Zgodnie bowiem z treścią art. 27g ww. ustawy, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Natomiast - jak już wspomniałem - termin na złożenie deklaracji dotyczących istniejących źródeł ciepła będzie wynosił 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia.

Forma i elementy deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw będzie mogła zostać złożona w postaci:

 • elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub
 • pisemnej.

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw złożona przez właściciela lub zarządzę budynku lub lokalu będzie musiała spełniać wymogi wskazane w treści art. 27g ust. 3 ustawy. Zgodnie z treścią ww. artykułu, deklaracja musi zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile go posiada;
 • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile go posiada;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Ważne! W przypadku zmiany liczby lub rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła, bądź spalania, ich przeznaczeniu lub wykorzystywanych w nich paliwach właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. W terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza
do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

Wzór deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór formularza deklaracji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Udostępnianie danych zawartych w CEEB

W pierwszej kolejności, dane zawarte w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podlegać będą udostępnieniu właścicielom budynków lub lokali, po podaniu informacji określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, których podanie jest wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zawartych w CEEB.

Właścicielom budynków lub lokali dane dotyczące ich budynków lub lokali zgromadzone w ewidencji udostępniane będą w postaci elektronicznej.

Warto jednak pamiętać, że informacje zawarte w CEEB mogą być także udostępnianie odpowiednim organom, jeśli dane te będą niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań. Podmiotami umocowanymi do przeglądania danych zawartych w Ewidencji będą m.in. organy Inspekcji Ochrony Środowiska, nadzoru budowlanego, ośrodki pomocy społecznej, włodarze gmin i miast oraz organom udzielającym pomocy ze środków publicznych (pełny katalog podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych zwartych w Ewidencji został wskazany w treści art. 27 d ust. 1 ustawy).

Przy czym, minister będzie mógł wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji ww. podmiotom albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania elektronicznego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane i informacje uzyskał;
 • posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych i informacji niezgodnie z celem ich uzyskania;
 • jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Sankcja za niezłożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Jeśli właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie złoży w przewidzianym ustawą terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw podlegać będzie karze grzywny (na ten moment wysokość grzywny nie została jeszcze ustalona).

Ważne! Karze nie będzie podlegał właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Zgodnie z przepisami ustawy, orzekanie w sprawach nałożenia kary grzywny za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować