Punkt ładowania pojazdów elektrycznych na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Jak to wygląda od strony prawnej?

Wraz z rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych coraz więcej osób poszukuje możliwości instalacji urządzeń do ich ładowania. Także na terenie wspólnot mieszkaniowych. Od czego w ogóle zacząć? Jakie czynności należy podjąć i dlaczego?


O czym przeczytasz?

Temat obszerny

Tematyka punktundefinedw ładowania pojazdundefinedw elektrycznych na terenie wspundefinedlnoty mieszkaniowej jest tematem bardzo obszernym. Niniejszy artykuł odpowiadać będzie jedynie na podstawowe kwestie związane w punktem ładowania pojazdundefinedw elektrycznych na terenie wspundefinedlnoty mieszkaniowej.

Wiele aspektundefinedw uzależnionych jest od miejsca, w ktundefinedrym takie punkty ładowania miałyby się znajdować np. czy w garażu podziemnym czy w garażu nadziemnym.

W tym miejscu dowiesz się jak wygląda sprawa wjazdu do garaży pojazdundefinedw z LPG.

Wspundefinedlnota mieszkaniowa, jak i kiedy?

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ogundefinedł właścicieli, ktundefinedrych lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspundefinedlnotę mieszkaniową. Wspundefinedlnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, ale także może pozywać i być pozwana.

Zatem wspundefinedlnotę mieszkaniową tworzą właściciele wszystkich lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Co to jest nieruchomość wspundefinedlna?

W budynkach wielolokalowych, prundefinedcz wyodrębnionej własności poszczegundefinedlnych lokali, istnieją także miejsca stanowiące tzw. wspundefinedlne części nieruchomości.

Zgodnie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali nieruchomość wspundefinedlną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, ktundefinedre nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wobec powyższego, nieruchomość wspundefinedlna to taka część nieruchomości, z ktundefinedrej korzystają wszyscy członkowie wspundefinedlnoty mieszkaniowej, czyli wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Nieruchomością wspundefinedlną będą zatem m. in. fundamenty, klatki schodowe, windy, ciągi instalacyjne, korytarze przeznaczone do wspundefinedlnego korzystania, ściany nośne budynku, elewacja, dach oraz stropy, pomieszczenie ochrony, wundefinedzkownie, pomieszczenia techniczne tj. separator czy przepompownie.

Więcej na temat części wspundefinedlnych w nieruchomości przeczytasz tutaj.

Kto zarządza nieruchomością wspundefinedlną?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspundefinedlnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspundefinedlnotą a poszczegundefinedlnymi właścicielami lokali.

W małej wspundefinedlnocie mieszkaniowej nie ma zarządu ani innych form organizacyjnych. Jednakże możemy spotkać się z zarządcą, ktundefinedry wybierany jest za zgodą wszystkich właścicieli. Do takich wspundefinedlnot zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o wspundefinedłwłasności.

W takich wspundefinedlnotach nie ma obowiązku zwoływania zebrań ani nie są podejmowane uchwały. W myśl przepisundefinedw Kodeksu cywilnego, do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości wspundefinedłwłaścicieli a do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest zgoda wszystkich wspundefinedłwłaścicieli.

Jeśli chodzi o duże wspundefinedlnoty mieszkaniowe, w ktundefinedrych liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, właściciele lokali mają obowiązek podjąć uchwałę o powołaniu jedno lub kilkuosobowego zarządu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zarządu, zarządcy i administratora budynku.

Punkt ładowania pojazdundefinedw elektrycznych jako część nieruchomości wspundefinedlnej

Jak już wskazałem wyżej nieruchomością wspundefinedlną są korytarze przeznaczone do wspundefinedlnego korzystania, ściany nośne budynku, elewacja, dach oraz stropy, pomieszczenie ochrony, wundefinedzkownie, czy pomieszczenia techniczne.

Jeśli cześć nieruchomości wspundefinedlnej wspundefinedlnota mieszkaniowa chciałaby przeznaczyć na punkt ładowania pojazdundefinedw elektrycznych to potrzebna jest uchwała wspundefinedlnoty mieszkaniowej w sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnej na punkt ładowania pojazdundefinedw elektrycznych.

W tym miejscu dowiesz się co musi zrobić wspundefinedlnota mieszkaniowa, ktundefinedra chciałaby zainstalować panele słoneczne na swojej nieruchomości.

Czy uchwała wspundefinedlnoty mieszkaniowej jest potrzebna, a jeśli tak to z czego to wynika?

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jest w szczegundefinedlności zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnej.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokalu uchwały zapadają większością głosundefinedw właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałundefinedw, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Ale co to właściwie wszystko oznacza?

Powyższe zapisy oznaczają, że jeżeli wspundefinedlnota mieszkaniowa chciałaby zmienić część nieruchomości wspundefinedlnej na punkt ładowania pojazdundefinedw elektrycznych to taka czynność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty oraz możliwości ich zmiany.

Głosy członkundefinedw wspundefinedlnoty

Skoro zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnej w punkt ładowania pojazdundefinedw elektrycznych jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu to potrzebna jest uchwała wspundefinedlnoty mieszkaniowej, czyli ogundefinedłu właścicieli lokali mieszkalnych wchodzących w skład wspundefinedlnoty mieszkaniowej.

Uchwała taka zapada większością głosundefinedw właścicieli lokali. Głosy właścicieli lokali liczone są według wielkości udziałundefinedw, co do zasady.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o prawie własności lokali udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspundefinedlnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspundefinedlnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

W związku z powyższym do podjęcia uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości wspundefinedlnej potrzebna jest większość głosundefinedw właścicieli poszczegundefinedlnych lokali mieszkalnych tworzących wspundefinedlnotę mieszkaniową. Mając to na uwadze, zauważyć należy, że do zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnych nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli lokali.

Lokale mieszkalne i niemieszkalne

W skład lokali mogą wchodzić rundefinedwnież właścicieli poszczegundefinedlnych lokali niemieszkalnych, czyli lokali usługowych znajdujących się w takim budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Właścicielom lokali niemieszkalnych przysługują takie same prawa i obowiązki co właścicielom lokali mieszkalnych.

W związku z czym w przypadku podejmowania uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnej udział w głosowaniu biorą wszyscy członkowie wspundefinedlnoty mieszkaniowej, czyli właściciele poszczegundefinedlnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, jeśli znajdują się w takim budynki mieszkalnym wielorodzinnym.

W tym miejscu przeczytasz jak od strony prawnej wygląda sprawa klubu fitness w bloku.

Głosowanie nad uchwałą

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokalu uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosundefinedw przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosundefinedw oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

W tym miejscy przypomnieć należy, że wspundefinedlnota mieszkaniowa powinna podjąć rundefinedwnież uchwałę udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umundefinedw i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do zainstalowania punktu ładowania pojazdundefinedw elektrycznych.

Czy pozwolenie na budowę jest potrzebne?

W przypadku większości punktundefinedw ładowania pojazdundefinedw elektrycznych pozwolenie na budowę nie będzie wymagane.

Jeżeli taki punkt ładowania miałby zostać uruchomiony przy budynku wpisanym do rejestru zabytkundefinedw to wundefinedwczas pozwolenie na budowę jest wymagane. W takiej sytuacji do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy, że wspundefinedlnota mieszkaniowa w przypadku, gdy jej budynek wpisany jest do rejestru zabytkundefinedw musi uzyskać pozwolenie właściwego wojewundefineddzkiego konserwatora zabytkundefinedw przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, ktundefinedre składa się do właściwego organy administracyjnego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!