Punkt ładowania pojazdów elektrycznych na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Jak to wygląda od strony prawnej?

Wraz z rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych coraz więcej osób poszukuje możliwości instalacji urządzeń do ich ładowania. Także na terenie wspólnot mieszkaniowych. Od czego w ogóle zacząć? Jakie czynności należy podjąć i dlaczego?


O czym przeczytasz?

Temat obszerny

Tematyka punktów ładowania pojazdów elektrycznych na terenie wspólnoty mieszkaniowej jest tematem bardzo obszernym. Niniejszy artykuł odpowiadać będzie jedynie na podstawowe kwestie związane w punktem ładowania pojazdów elektrycznych na terenie wspólnoty mieszkaniowej.

Wiele aspektów uzależnionych jest od miejsca, w którym takie punkty ładowania miałyby się znajdować np. czy w garażu podziemnym czy w garażu nadziemnym.

W tym miejscu dowiesz się jak wygląda sprawa wjazdu do garaży pojazdów z LPG.

Wspólnota mieszkaniowa, jak i kiedy?

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, ale także może pozywać i być pozwana.

Zatem wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele wszystkich lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Co to jest nieruchomość wspólna?

W budynkach wielolokalowych, prócz wyodrębnionej własności poszczególnych lokali, istnieją także miejsca stanowiące tzw. wspólne części nieruchomości.

Zgodnie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wobec powyższego, nieruchomość wspólna to taka część nieruchomości, z której korzystają wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej, czyli wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Nieruchomością wspólną będą zatem m. in. fundamenty, klatki schodowe, windy, ciągi instalacyjne, korytarze przeznaczone do wspólnego korzystania, ściany nośne budynku, elewacja, dach oraz stropy, pomieszczenie ochrony, wózkownie, pomieszczenia techniczne tj. separator czy przepompownie.

Więcej na temat części wspólnych w nieruchomości przeczytasz tutaj.

Kto zarządza nieruchomością wspólną?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

W małej wspólnocie mieszkaniowej nie ma zarządu ani innych form organizacyjnych. Jednakże możemy spotkać się z zarządcą, który wybierany jest za zgodą wszystkich właścicieli. Do takich wspólnot zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. 

W takich wspólnotach nie ma obowiązku zwoływania zebrań ani nie są podejmowane uchwały. W myśl przepisów Kodeksu cywilnego, do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli a do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.  

Jeśli chodzi o duże wspólnoty mieszkaniowe, w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, właściciele lokali mają obowiązek podjąć uchwałę o powołaniu jedno lub kilkuosobowego zarządu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zarządu, zarządcy i administratora budynku.

Punkt ładowania pojazdów elektrycznych jako część nieruchomości wspólnej

Jak już wskazałem wyżej nieruchomością wspólną są korytarze przeznaczone do wspólnego korzystania, ściany nośne budynku, elewacja, dach oraz stropy, pomieszczenie ochrony, wózkownie, czy pomieszczenia techniczne.

Jeśli cześć nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa chciałaby przeznaczyć na punkt ładowania pojazdów elektrycznych to potrzebna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej na punkt ładowania pojazdów elektrycznych.

W tym miejscu dowiesz się co musi zrobić wspólnota mieszkaniowa, która chciałaby zainstalować panele słoneczne na swojej nieruchomości.

Czy uchwała wspólnoty mieszkaniowej jest potrzebna, a jeśli tak to z czego to wynika?

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jest w szczególności zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokalu uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Ale co to właściwie wszystko oznacza?

Powyższe zapisy oznaczają, że jeżeli wspólnota mieszkaniowa chciałaby zmienić część nieruchomości wspólnej na punkt ładowania pojazdów elektrycznych to taka czynność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminów przez wspólnoty oraz możliwości ich zmiany.

Głosy członków wspólnoty

Skoro zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej w punkt ładowania pojazdów elektrycznych jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu to potrzebna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej, czyli ogółu właścicieli lokali mieszkalnych wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej.

Uchwała taka zapada większością głosów właścicieli lokali. Głosy właścicieli lokali liczone są według wielkości udziałów, co do zasady.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o prawie własności lokali udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

W związku z powyższym do podjęcia uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej potrzebna jest większość głosów właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Mając to na uwadze, zauważyć należy, że do zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnych nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli lokali.

Lokale mieszkalne i niemieszkalne

W skład lokali mogą wchodzić również właścicieli poszczególnych lokali niemieszkalnych, czyli lokali usługowych znajdujących się w takim budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Właścicielom lokali niemieszkalnych przysługują takie same prawa i obowiązki co właścicielom lokali mieszkalnych.

W związku z czym w przypadku podejmowania uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej udział w głosowaniu biorą wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej, czyli właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, jeśli znajdują się w takim budynki mieszkalnym wielorodzinnym.

W tym miejscu przeczytasz jak od strony prawnej wygląda sprawa klubu fitness w bloku.

Głosowanie nad uchwałą

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokalu uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

W tym miejscy przypomnieć należy, że wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć również uchwałę udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do zainstalowania punktu ładowania pojazdów elektrycznych.

Czy pozwolenie na budowę jest potrzebne?

W przypadku większości punktów ładowania pojazdów elektrycznych pozwolenie na budowę nie będzie wymagane.

Jeżeli taki punkt ładowania miałby zostać uruchomiony przy budynku wpisanym do rejestru zabytków to wówczas pozwolenie na budowę jest wymagane. W takiej sytuacji do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy, że wspólnota mieszkaniowa w przypadku, gdy jej budynek wpisany jest do rejestru zabytków musi uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, które składa się do właściwego organy administracyjnego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Pachnące pomarańcze z goździkami

Idealny dodatek do herbat, a podczas suszenia może być także naturalnym świątecznym zapachem, który nada naszym mieszkaniom wyjątkowego i magicznego klimatu.

Advertisement