Przyczepa kempingowa na działce. Czy w każdym przypadku wymaga pozwolenia?

W sezonie letnim na działkach rekreacyjnych lub w ogrodach bardzo często pojawiają się przyczepy kempingowe. Czy przyczepa wymaga pozwolenia i czy w każdym przypadku uznawana będzie za tymczasowy obiekt budowlany? Odpowiadamy.


O czym przeczytasz?

Tymczasowy obiekt budowlany

Mianem tymczasowego obiektu budowlanego określa się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Wymieniony w ustawie katalog obiektów stanowi jedynie katalog przykładowy. Stąd też nawet, gdy inwestor nie znajdzie w powyższym katalogu obiektu, który planuje zlokalizować na działce rekreacyjnej lub w ogrodzie nie będzie to oznaczać, że nie będzie mógł go zakwalifikować jako tymczasowego obiektu budowlanego.

Tutaj przeczytasz co to jest działka rekreacyjna i jak można ją przyporządkować do przepisów prawa.

Można podać wiele przykładów obiektów budowlanych nie połączonych trwale z gruntem, niemniej każdorazowo umieszczając taki obiekt na działce inwestor powinien zastanowić się nad jego kwalifikacją na gruncie regulacji zwartych w prawie budowlanym.

Kwestia „tymczasowości” obiektu budowlanego

Aby można było mówić o tymczasowości obiektu to inwestor musi mieć zamiar go przenieść bądź rozebrać (decyduje tutaj jego subiektywna wola) albo musi być to obiekt, który jest niepołączony trwale z gruntem.

Tylko te dwa kryteria mogą decydować o tym, czy obiekt będzie uznany za tymczasowy. Warto dodać, że tymczasowy może być każdy obiekt budowlany, czyli zarówno budynek, budowla, jak i obiekt małej architektury, jeśli został wzniesiony z wykorzystaniem materiałów budowlanych.

Przyczepa kempingowa jako tymczasowy obiekt budowlany

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Taką budowę trzeba natomiast zgłosić w starostwie, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można obecnie postawić pez pozwolenia.

Jeśli na działce lub w ogrodzie ma stanąć przyczepa kempingowa, która ma być wykorzystywana do celów rekreacyjnych lub mieszkalnych, to konieczne jest albo dokonanie zgłoszenia, albo nawet uzyskanie pozwolenia na budowę – zależnie od czasu, na jaki przyczepa ma zostać na swoim miejscu.

Trzeba jednak podkreślić, że jeśli przyczepa została jedynie postawiona na działce na czas, kiedy nie jest wykorzystywana, to traktowana jest jak zaparkowany pojazd (zwłaszcza gdy jest dopuszczona do ruchu drogowego, ma aktualne badania techniczne, tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny).

Tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Przyczepa kempingowa – wymóg uzyskania pozwolenia na budowę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 27 maja 2020 r. (sygn. akt: II SA/Lu 113/20) wskazał, że posadowienie przyczepy kempingowej na betonowych bloczkach powoduje, że obiekt powiązany jest z gruntem w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie.

Mamy więc do czynienia z trwałym związaniem obiektu z gruntem, co wyklucza zakwalifikowanie spornego obiektu do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych. W takiej sytuacji, posadowienie obiektu jakim jest przyczepa kempingowa będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę.

W tym miejscu dowiesz się jak się uzyskuje pozwolenie na budowę.

Ponadto posadowienie przyczepy kempingowej na działce lub w ogrodzie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę także wtedy, gdy przyczepa ma znajdować się na tym terenie przez okres dłuższy niż 180 dni.

Przyczepa kempingowa na działce bez zgłoszenia lub pozwolenia a samowola budowlana

W sytuacji, gdy przyczepa kempingowa zostanie posadowiona na działce lub w ogrodzie bez wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia, możliwe jest potraktowanie takiego działania jako samowoli budowlanej, a w konsekwencji – konieczne stanie się przeprowadzenie procedury legalizacyjnej, która jest kosztowana.

Tutaj dowiesz się więcej na temat tego, czym jest samowola budowlana.

Organy administracyjne mogą również wydać nakaz rozbiórki takiego obiektu, co wiązać się będzie z koniecznością wywiezienia domku z terenu działki lub ogrodu.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 listopada 2010 r., (sygn. akt: VII SA/Wa 1504/10), pojęcie „rozbiórka obiektu budowlanego” nie jest tożsame z rozebraniem (demontażem) na poszczególne części, czy elementy obiektu zrealizowanego w innym miejscu i jedynie ustawionego na danym terenie. W takim wypadku wykonanie rozbiórki polega na usunięciu (wywiezieniu) obiektu z terenu, na którym został nielegalnie posadowiony.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat