Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę w postaci decyzji administracyjnej to istotny element procesu budowlanego. Zdarza się, że z rozmaitych przyczyn zmienia się podmiot, który to pozwolenie uzyskał. Co to oznacza dla jego następcy?


O czym przeczytasz?

Proces budowlany

Zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, ktundefinedrą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

W tym miejscu przeczytasz i zmianach w procesie budowlanym

Jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia?

Pierwszym etapem jest zaakceptowanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.

Dokumentacja przekazana do urzędu powinna być trwale oprawiona, z ponumerowanymi stronami i rysunkami. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami.

W przypadku akceptacji projektu zostaje wydana decyzja undefined pozwolenie na budowę. Warto nadmienić, że przy wydawaniu decyzji organ nie weryfikuje projektu technicznego (ani w zakresie jego zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, ani w zakresie uprawnień projektanta do jego przygotowania).

Projekt techniczny składa się dopiero na etapie zgłoszenia zakończenia robundefinedt budowlanych lub złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Tutaj przeczytasz, jak uzyskać pozwolenie na budowę

Kilka słundefinedw o decyzji o pozwoleniu na budowę

Regulacje w zakresie decyzji o pozwoleniu na budowę znajdziesz w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z art. 36. tej ustawy w decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie potrzeby:

 • określa szczegundefinedlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robundefinedt budowlanych;
 • określa czas użytkowania tymczasowych obiektundefinedw budowlanych;
 • określa terminy rozbiundefinedrki:
 1. istniejących obiektundefinedw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
 2. tymczasowych obiektundefinedw budowlanych;
 • określa szczegundefinedłowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
 • zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach.

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną. Taką decyzję należy uzyskać przed rozpoczęciem i prowadzeniem budowy lub wykonywania robundefinedt budowlanych. W skrundefinedcie budowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa oraz przebudowa obiektundefinedw budowlanych wymaga pozwolenia na budowę.

Decyzja w przedmiocie pozwolenia wydana jest na wniosek. Warto wiedzieć, że od 1 lipca 2021 roku wniosek o pozwolenie na budowę możesz złożyć w formie elektronicznej. Aby uzyskać pozwolenie na budowę wraz z wnioskiem, należy złożyć oświadczenie, że posiada się prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest decyzja administracyjna

Obszar oddziaływania

Definicja obszaru oddziaływania znajduje się w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane. Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarze oddziaływania obiektu, należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisundefinedw odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Kto wyznacza taki obszar oddziaływania obiektu? Odpowiedź znajduje się w art. 20 ust. 1 pkt 1 c ustawy Prawo budowlane. Obszar oddziaływania obiektu określa projektant. Co więcej, oznaczenie obszaru oddziaływania obiektu jest jednym z jego podstawowych obowiązkundefinedw.

Dlaczego w ogundefinedle o tym wspominam? Obszar oddziaływania obiektu wyznaczany jest przez projektanta w projekcie budowlanym, ktundefinedry w dalszej kolejności jest przedmiotem postępowania administracyjnego w przedmiocie jego zatwierdzenia i wydania pozwolenia na budowę.

Stroną w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę może być tylko podmiot będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu undefined planowanej inwestycji. Dlatego obszar oddziaływania wyznaczany przez projektanta w projekcie budowlanym jest tak ważny.

Tutaj przeczytasz, co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Kilka ważnych orzeczeń co do obszaru oddziaływania

Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Gl 187/19 uznał, że samo legitymowanie się prawem własności nieruchomości graniczącej z terenem inwestycji nie przemawia za przyjęciem, że jej właściciel powinien być stroną postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.

Powyższy pogląd potwierdzony został w wyroku Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Lu 85/19, w ktundefinedrym uznano, że właściciel działki sąsiadującej z działką inwestora jest stroną postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę tylko i wyłącznie wtedy, gdy posiada on interes prawny.

Z kolei interes prawny musi wynikać z konkretnego przepisu prawa kształtującego i chroniącego zakres praw i obowiązkundefinedw prawnych danego podmiotu, nie zaś z przyjętej praktyki czy subiektywnego przekonania o jego istnieniu. Należy mieć na względzie, że musi on istnieć aktualnie, a nie potencjalnie w przyszłości.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie o sygnaturze akt II OSK 666/09 przyjął, że pojęcie undefinedobszaru oddziaływaniaundefined materializuje się, gdy na podstawie konkretnych indywidualnych parametrundefinedw danej inwestycji, jej przedmiotu, konkretyzują się rundefinedwnież odpowiednie normy wynikające z odrębnych przepisundefinedw, ktundefinedre będą wytyczać strefę wobec projektowanego obiektu.

Warto przywołać także pogląd doktryny, że oceny właściwego wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonuje organ administracji na podstawie przedstawionej przez inwestora dokumentacji projektowej obejmującej analizę obszaru oddziaływania obiektu zawartego w projekcie budowalnym i przepisundefinedw prawa powszechnie obowiązującego (Nędzarek Andrzej, Strona w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, ZNSA 2011/2/21-33, Lex).

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można obecnie postawić bez pozwolenia

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Regulacje dotyczące przeniesienia pozwolenia na budowę znajdziesz w art. 40 ustawy Prawo budowlane. Organ, ktundefinedry wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy:

 • oświadczenie:
 1. o przejęciu warunkundefinedw zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz ktundefinedrego decyzja została wydana lub kopię tej zgody;

Zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest samowola budowlana

Sprzedaż nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości, co do ktundefinedrej zbywca posiada pozwolenie na budowę lub pozwolenie na wznowienie robundefinedt budowlanych, oświadczenie o zgodzie na przeniesienie najkorzystniej jest zawrzeć w akcie notarialnym z zastrzeżeniem.

W takim przypadku zbywca lub nabywca składają wniosek do organu administracji architektoniczno-budowlanej o przeniesienie pozwolenia na budowę, załączając akt notarialny, i wundefinedwczas wydaje on decyzję przenoszącą na nabywcę.

To samo dotyczy zresztą przeniesienia pozwolenia na wznowienie robundefinedt budowlanych. Należy rundefinedwnież zauważyć, że nowelą z 13.02.2020 r. ustawodawca wprowadził do komentowanego artykułu ust. 1a. Zgodnie z jego treścią zgoda, o ktundefinedrej mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Powyższe zostało już dostrzeżone w doktrynie. I tak, undefinedw procedurze przeniesienia pozwolenia na budowę został zatem dodatkowo uregulowany (w sposundefinedb odrębny) przypadek, gdy nowy podmiot nabył własność nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem od podmiotu, ktundefinedry dotychczas był (zgodnie z pozwoleniem na budowę) inwestorem. W takiej sytuacji uznano, że nie istnieje potrzeba, aby dotychczasowy inwestor wyrażał zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę. Należy przyjąć więc domniemanie, że celem sprzedaży nieruchomości, na ktundefinedrej była rozpoczęta budowa, jest nabycie nieruchomości wraz z budową i prawami do jej realizacji.undefined (Prawo budowlane, komentarz, Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, opublikowano: LEX/el. 2021).

W tym miejscu dowiesz się, kim jest kierownik budowy w procesie budowlanym

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!