Przekształcenie budynku biurowego czy handlowego w mieszkanie

Przekształcenie budynków biurowych i handlowych na mieszkalne nie będzie wymagać pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Wyjątkiem będą elementy konstrukcyjne budynku – przewiduje projekt ustawy zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu.


O czym przeczytasz?

Potrzeba wprowadzenia zmian

Zarundefinedwno pandemia COVID, jak i rozwundefinedj sytuacji na Ukrainie i związany z nią napływ uchodźcundefinedw z tego kraju spowodował konieczność zapewnienia znacznej liczby lokali mieszkalnych. W czasie pandemii nastąpiła zmiana trybu pracy ogromnej liczby pracownikundefinedw. Ze względundefinedw sanitarnych i organizacyjnych pracownicy przenieśli się z biur do własnych domundefinedw. W sposundefinedb gwałtowny i nieprzewidywalny rozwinął się model pracy zdalnej, w trybie ciągłym lub rotacyjnym.

Powyższe zjawiska wywierają szereg rundefinedżnych skutkundefinedw społecznych i gospodarczych, w tym wpływających na istniejącą zabudowę. Wiele budynkundefinedw biurowych czy handlowych pustoszeje, co oczywiście wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami. Zarządcy czy właściciele tych budynkundefinedw ponoszą straty, ktundefinedre trudno było przewidzieć. Następuje przy tym marnowanie niewykorzystanej przestrzeni poprzez powstawanie pustostanundefinedw, ktundefinedre przecież mogłyby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe.

Aby zniwelować powyższe skutki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt przewidujący ułatwienia w zakresie przekształcenia takich budynkundefinedw na budynki mieszkalne. Jak wskazuje Ministerstwo przekształcanie budynkundefinedw biurowych i handlowych na budynki mieszkalne z jednej strony pomoże przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii (związanymi m.in. z nagłym przejściem pracownikundefinedw na pracę zdalną), a z drugiej zwiększy zasoby mieszkaniowe w kraju, w szczegundefinedlności w związku z wojną na terytorium Ukrainy i napływającymi do Polski uchodźcami z tego kraju.

Przekształcenie obecnie

Aktualnie przekształcenie budynkundefinedw niemieszkalnych, takich jak biurowe i handlowe na budynki mieszkalne może odbyć się w trybie określonym w przepisie art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane dotyczącym zmiany sposobu użytkowania obiektundefinedw budowlanych lub ich części.

Istnieją więc rozwiązania prawne, ktundefinedre umożliwiają zmianę sposobu użytkowania budynkundefinedw biurowych lub handlowych na mieszkalne, jednak przewidują one w tym zakresie pewne bariery, ktundefinedre projektowana ustawa ma zniwelować.

Planowane rozwiązania

Istniejący obecnie projekt ustawy wprowadza ułatwienia w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego lub handlowego na mieszkalny w sytuacji, gdy konieczna będzie jego przebudowa. Twundefinedrcy projektu proponują załagodzenie obecnych przepisundefinedw na potrzeby przekształceń ww. obiektundefinedw tak, aby każda przebudowa służąca regulowanej zmianie sposobu użytkowania (w tym przebudowa ścian zewnętrznych) nie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia undefined z wyjątkiem elementundefinedw konstrukcyjnych budynku, jako kluczowych dla bezpieczeństwa użytkownikundefinedw.

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologiaingerencja w te elementy wymaga już dużej wiedzy i analizy wykazanej w postaci szczegundefinedłowej dokumentacji projektowej. Dlatego dla takiej przebudowy proponuje się pozostawić stosowanie przepisundefinedw systemowych, tj. przepisundefinedw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane (przewidujących obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę i sporządzenia projektu budowlanego).

W projekcie zaproponowano zmiany w specustawie mieszkaniowej. W zakresie planowania przestrzennego ułatwieniem dla zmiany sposobu użytkowania budynkundefinedw biurowych na mieszkalne, ale także dla lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na terenach po niewykorzystywanych budynkach biurowych i wielko powierzchniowych obiektach handlowych, będzie umożliwienie realizacji ww. inwestycji z wykorzystaniem narzędzi wprowadzonych specustawą mieszkaniową.

Studium i MPZP

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 specustawy mieszkaniowej inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunkundefinedw zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z ust. 4 warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenundefinedw, ktundefinedre w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane.

W projekcie ustawy proponuje się rozszerzenie wyjątku zawartego w ust. 4 o tereny, na ktundefinedrych są zlokalizowane budynki biurowe lub obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zmiana ta umożliwi zagospodarowanie pod budownictwo mieszkaniowe rundefinedwnież ww. terenundefinedw, co z uwagi na ustalenia studium nie jest to obecnie możliwe.

Zgodnie z przepisami specustawy mieszkaniowej tereny te muszą być wyposażone w niezbędną infrastrukturę i spełniać określone w ustawie standardy urbanistyczne, co zapewni lokalizację budynkundefinedw mieszkalnych w terenach do tego przygotowanych.

W specustawie mieszkaniowej proponuje się także dodanie nowego przepisu, ktundefinedry będzie wskazywał wymundefinedg zawiadomienia wundefinedjta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianie sposobu użytkowania budynku w trybie ww. ustawy. Jest to konieczne działanie, aby zrealizowana inwestycja mieszkaniowa została w przyszłości uwzględniona przy sporządzaniu dla tego terenu planu miejscowego lub jego zmiany.

Proponowane zmiany jedynie rozwiązaniem czasowym

Proponowane rozwiązania mają być wyłącznie rozwiązaniem doraźnym, a nie systemowym. Mają one bowiem zostać ustanowione wyłącznie na czas związany z reagowaniem na skutki pandemii oraz w związku z napływem uchodźcundefinedw z Ukrainy, dlatego można je będzie stosować jedynie przez określony czas.

Projekt zakłada, że czasem funkcjonowania nowych przepisundefinedw jest okres do 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Podmiot odpowiedzialny

Za opracowanie projektu ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektundefinedrych budynkundefinedw niemieszkalnych na budynki mieszkalne odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrundefinedw został określony na III kwartał 2022 r.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!