Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu. Istotny dokument w nieruchomościach

To jeden z najlepszych sposobów zabezpieczenia dowodów na wypadek zniszczeń dokonanych przez najemcę. Chroni też najemcę przed bezpodstawnymi zarzutami. Ważny jest także przy sprzedaży. Co powinien zawierać i jak należy go sporządzić?


O czym przeczytasz?

Czym jest protokundefinedł zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu? Wyrok wskazundefinedwką

Protokundefinedł zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu jest dokumentem dotyczącym nieruchomości, podpisywanym przez obie strony umowy. Zawiera on wszelkie informacje o stanie ogundefinedlnym lokalu, jego wyposażeniu oraz stanie licznikundefinedw na moment oddania nieruchomości.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, cel sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego jest oczywisty - w przypadku zakończenia najmu lokalu mieszkalnego jest nim sporządzenie opisu stanu technicznego lokalu w celu identyfikacji ewentualnych szkundefinedd lub stwierdzenie innych okoliczności istotnych dla rozliczeń stron (wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt: II Ca 2699/15).

Wymundefinedg sporządzenia protokołu w przypadku zawarcia umowy najmu został określony przez ustawodawcę w art. 6c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ktundefinedry wskazuje, że przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokundefinedł, w ktundefinedrym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokundefinedł stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

Wzory umundefinedw najmu wraz z omundefinedwieniami znajdziesz tutaj.

Tutaj przeczytasz o podnajmie mieszkania.

Protokundefinedł zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży i innych czynnościach

Protokundefinedł zdawczo-odbiorczy sporządza się nie tylko w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu, ale rundefinedwnież w sytuacji sprzedaży nieruchomości, rezygnacji z poboru gazu lub prądu, zmiany sprzedawcy, zmiany miejsca zamieszkania, cesji licznika na inna osobą, bądź przyłączenia lub wymiany urządzenia pomiarowego.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

Na szczegundefinedlną uwagę zasługuje jednak kwestia związana ze sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku sprzedaży nieruchomości. Jeśli nabywca planuje właściwie zabezpieczyć transakcję kupna mieszkania powinien dopilnować aby podpisanie takiego protokołu nastąpiło przed zawarciem umowy sprzedaży i podpisaniem oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i technicznym mieszkania.

W innym przypadku, gdy na przykład sprzedający wbrew ustaleniom z kupującym, odda lokal w stanie surowym, to poszkodowany kupujący, ktundefinedry nie podpisał protokołu przed zawarciem umowy sprzedaży nie będzie mundefinedgł wnosić żadnych roszczeń wobec niesłownego sprzedającego.

Protokundefinedł zdawczo-odbiorczy sformułowany na piśmie już po zawarciu umowy sprzedaży lokalu to jedynie dokument, ktundefinedry potwierdza wydanie lokalu i kluczy do niego oraz aktualny stan licznikundefinedw niezbędny do rozliczenia byłego właściciela u dostawcundefinedw mediundefinedw i umożliwiający podpisanie nowej umowy aktualnemu właścicielowi nieruchomości.

W tym miejscu dowiesz się na co zwrundefinedcić uwagę przy odbiorze mieszkania na rynku wtundefinedrnym.

Elementy protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania lokalu

Ustawodawca nie wskazuje obecnie jednej formy protokołu zdawczo-odbiorczego, a w konsekwencji zapisy w nim zawarte uzależnione są od woli stron. Niemniej, jak każdy dokument, tak też i protokundefinedł zdawczo-odbiorczy musi zawierać pewne podstawowe elementy, do ktundefinedrych zalicza się:

 • dane osobowe stron umowy;
 • dane teleadresowe stron;
 • dokładny adres nieruchomości;
 • opis wyposażenia lokalu wraz z określeniem stopnia zużycia,
 • ogundefinedlny opis lokalu;
 • datę i miejsce podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
 • podpisy stron.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat najmu instytucjonalnego.

Dodatkowe informacje

Protokundefinedł zdawczo-odbiorczy można także uzupełnić o takie informacje jak:

 • stan licznikundefinedw (wody, gazu, energii elektrycznej) w dniu wydania kluczy do lokalu wraz z podaniem numerundefinedw licznikundefinedw;
 • informacje o wydanych kompletach kluczy, pilotach, chipach do domofonu wraz ze wskazaniem ich liczby;
 • informacje o stanie technicznym ścian, podłundefinedg, sufitundefinedw (z ewentualną informacją o remontach, malowaniu itp.);
 • informacje o stanie oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego najistotniejsze jest aby zawrzeć w nim dane dotyczące stron umowy oraz lokalu. Zamieszczanie informacji o wyposażeniu lokalu, czy stanie licznikundefinedw, bądź wydanych kluczach jest natomiast sprawą czysto indywidualną.

Jeśli strony umowy uznają, że wspominanie o kluczach, czy danych meblach jest zbędne undefined nie muszą ich uwzględniać w treści protokołu.

Tutaj znajdziesz wszystko na temat kaucji. Przede wszystkim jak się ją powinno rozliczać.

Jak napisać protokundefinedł zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu undefined przydatne wskazundefinedwki

Sporządzając protokundefinedł zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu warto uwzględnić wymagane w nim dane w formie czytelnych tabel z podziałem na poszczegundefinedlne pomieszczenia.

Na przykład w tabeli z nagłundefinedwkiem undefinedSalonundefined w kolejnych rubrykach w lewej kolumnie można wypisać poszczegundefinedlne meble i urządzenia, w środkowej kolumnie w tych samych wierszach undefined ich liczbę, a w prawej kolumnie undefined ich stan (na przykład: fotel, liczba: 1, stan: brak zastrzeżeń).

W tym miejscu przeczytasz na co zwrundefinedcić uwagę w umowie najmu zawieranej z obcokrajowcem.

Protokundefinedł zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu jako forma zabezpieczenia

Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego umożliwi wyeliminowanie spornych kwestii pomiędzy najemcą, a wynajmującym, a nadto zabezpieczy prawa obu stron. Dzięki niemu właściciel lokalu będzie mundefinedgł dochodzić swoich praw w razie uszkodzenia, bądź zniszczenia wyposażenia lokalu przez najemcę.

Z kolei najemca uniknie obciążenia go odpowiedzialnością za problemy czy wady, ktundefinedre były obecne w lokalu już wcześniej, zanim ten zaczął z niego korzystać.

W tym miejscu przeczytasz czy odcięcie prądu od lokalu zajmowanego przez lokatora jest prawnie uzasadnione?

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!