Prospekt informacyjny w umowie deweloperskiej. Co to takiego, co zawiera i jaką pełni rolę?

Dla każdego przedsięwzięcia deweloperskiego konieczne jest prowadzenie prospektu deweloperskiego. Co to za dokument i dlaczego jest tak ważny zarówno z punktu widzenia świadomości nabywcy mieszkania, jak i odpowiedzialności dewelopera?


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska) Deweloper, ktundefinedry rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.

Elementy prospektu deweloperskiego

Ustawodawca w art. 20 ustawy deweloperskiej wskazał poszczegundefinedlne elementy prospektu deweloperskiego. Mianowice art. 20.1. Deweloper jest obowiązany przekazać nabywcy szczegundefinedłowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym, ktundefinedrego wzundefinedr określa załącznik do ustawy.

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.

Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, że każdy prospekty informacyjny przedsięwzięcia deweloperskiego musi być zgodny z prospektem informacyjnym wskazanym w ustawie deweloperskiej.

Informacje o deweloperze

Deweloper w prospekcie informacyjnym zobowiązany jest do podania danych identyfikacyjnych tj. numer KRS, NIP, REGON czy adres siedziby, a także numer telefonu, jak i adres e-mail.

W prospekcie informacyjnym nabywca naleźć może informacje na temat poprzednich inwestycji dewelopera, jakie zostały ukończone w ostatnim czasie.

Informacje na temat nieruchomości

Nabywca w prospekcie informacyjnym powinien znaleźć takie informacje, jak numer i obręb działki, a także adres tej działki, na ktundefinedrej deweloper zamierza zrealizować przedsięwzięcie deweloperskie wraz ze wskazaniem księgi wieczystej. Jeśli przedsięwzięcie deweloperskie prowadzone jest na części działki to w prospekcie powinna być wskazana owa część działki.

Jeśli dla takiego przedsięwzięcia ma być założona nowa księga wieczysta, to wundefinedwczas taka informacja powinna znaleźć się rundefinedwnież w prospekcie poprzez wskazanie dotychczasowej księgi wieczystej i podanie informacji, o tym, że dla wskazanej części działki zostanie założona księga wieczysta.

Warto podkreślić, że w prospekcie powinny znaleźć się informacje o obciążeniach hipotecznych nieruchomości, jeśli takowe zostały ustanowione.

Przaznaczenie nieruchomości i inwestycje w pobliżu

W prospekcie nabywca powinien znaleźć informację jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ze wskazaniem dopuszczalnej wysokości zabudowy i dopuszczalnego procentu zabudowy działki, pod warunkiem, że zostały one wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Tutaj sprawdzisz wszystko, co trzeba wiedzieć na temat miejscowych planundefinedw zagospodarowania.

W prospekcie informacyjnym nabywca powinien znaleźć rundefinedwnież informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczegundefinedlności o budowie lub rozbudowie drundefinedg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczegundefinedlności oczyszczalniach ściekundefinedw, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach.

Informacje dotyczące budynku

W prospekcie informacyjnym powinna naleźć się informacja dotycząca pozwolenia na budowę, czy zostało wydane, czy jest ostateczne oraz czy jest zaskarżone. W prospekcie powinien zostać wskazany organ, ktundefinedry wydał decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z jej datą i numerem.

W prospekcie powinien zostać wskazany termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz termin, do ktundefinedrego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości, a także powinno być opisane przedsięwzięcia deweloperskiego poprzez wskazanie liczba budynkundefinedw i ich rozmieszczenie na nieruchomości przez podanie minimalnego odstępu pomiędzy budynkami.

W prospekcie powinna się znaleźć informacja o sposobie pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Sposundefinedb finansowania

W informacjach dotyczących budynku znaleźć się powinna informacja o sposobie i procencie udziału źrundefineddeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego, tzn. powinna być wskazana forma posiadanych środkundefinedw undefined kredyt, środki własne, inne wraz ze wskazaniem instytucji finansowej.

Odnośnie do finansundefinedw to powinien być rundefinedwnież wskazany rodzaj mieszkaniowego rachunku powierniczego i harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, wraz z etapami. W prospekcie powinno być też wskazane, że dopuszczalna jest waloryzacja ceny, jeśli tak to powinny być określone zasady waloryzacji.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat rachunkundefinedw powierniczych.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Kolejnym elementem prospektu informacyjnego są warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Powinny być zgodne z warunkami odstąpienia określonymi w umowie deweloperskiej, a w szczegundefinedlności z warunkami określonymi w ustawie dewoperskiej.

Każdemu nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej:

 • jeżeli umowa taka nie zawiera elementundefinedw, o ktundefinedrych mowa w art. 22 ustawy deweloperskiej;
 • jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, z wyjątkiem zmian, ktundefinedre nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy deweloperskiej, wundefinedwczas w treści umowy deweloperskiej postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposundefinedb jednoznaczny i widoczny. Takie zmiany oczywiście wyjaśniane są przez notariusza w trakcie czynności notarialnej;
 • jeżeli deweloper nie doręczył nabywcy, prospektu informacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy deweloperskiej;
 • jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie ktundefinedrych zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisywania umowy deweloperskiej;
 • jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie ktundefinedrego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy deweloperskiej;
 • w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

Więcej na temat możliwości "wjścia" z umowy deweloperskiej przez nabywcę.

Inne informacje - ważna "rubryka"

W rubryce inne informacje powinna być wskazana informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część albo finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na ktundefinedrej jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część.

Ponadto informacja finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku rundefinedwnoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego undefined na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości.

W tym miejscu nabywca znajdzie także informację o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z:

 • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • kopią pozwolenia na budowę;
 • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spundefinedłkę celową undefined sprawozdaniem spundefinedłki dominującej;
 • projektem budowlanym.

Indywidualna część prospektu

W pozostałej indywidualnej treści prospektu informacyjnego znajduje się informacja o powierzchni i składzie lokalu mieszkalnego, instalacjach w budynku.

Ponadto w tym miejscu znajdują się informacje, o liczbie kondygnacji budynkundefinedw, technologii jego wykonania, standardzie prac wykończeniowych w części wspundefinedlnej budynku i terenie wokundefinedł niego, stanowiącym część wspundefinedlną nieruchomości, liczbie lokali w budynku, liczbie miejsc garażowych i postojowych, a także informacje o dostępnych mediach w budynku i dostępie do drogi publicznej.

W tej części prospektu określone jest także usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych, a także określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu, a także określenie standardu prac wykończeniowych, do ktundefinedrych wykonania zobowiązuje się deweloper.

Znaczenie prospektu

Prospekt informacyjny jest integralną częścią umowy deweloperskiej.

Każdy nabywca pamiętać musi, że przed zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper jest obowiązane do dostarczenia prospektu informacyjnego. W związku z czym nie ma możliwości prawnej zawrzeć umowy deweloperskiej bez prospektu informacyjnego.

Nie jest rundefinedwnież możliwe prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego. Prospekt taki zawiera opis przedsięwzięcia deweloperskiego, dlatego sporządzany jest dla każdego przedsięwzięcia deweloperskiego indywidualnie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!