Program Mój Prąd 4.0. Główne zasady

Zielona energia staje się bardzo popularna. Nie tylko ze względu na naciski ekologów, ale przede wszystkim z uwagi na wzrosty cen energii rządy wprowadzają programy, refundując część inwestycji. Jednym z takich programów jest Mój Prąd. Co to takiego?


O czym przeczytasz?

Mundefinedj Prąd undefined cele i założenia programu

Program Mundefinedj Prąd jest przedsięwzięciem polskiego rządu, ktundefinedrego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a przy tym dostosowanie się do standardundefinedw europejskich w zakresie energetyki.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie rządowej z opisem programu, polega on:

 • na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynkundefinedw mieszkalnych. Natomiast nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia, dzięki ktundefinedrym można by zwiększyć moc już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • na zakupie i montażu magazynundefinedw ciepła;
 • na zakupie i montażu magazynundefinedw energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
 • na zakupie i montażu systemundefinedw zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła. Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią w budynku undefined optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku. Natomiast pod pojęciem EMS (ang. energy management system) kryje się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetundefinedw (bezpośrednie pokrycie potrzeb elektrycznych undefined magazynowanie energii elektrycznej undefined magazynowanie ciepła undefined pokrycie potrzeb chłodniczych), a w przypadku nadmiaru produkowanej energii, oddanie do sieci energetycznej.

Kto i w jakiej formie może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinasowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, ktundefinedre mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji albo umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Forma dofinansowania zależy natomiast od tego, w jaki sposundefinedb wnioskodawca rozlicza się z wyprodukowanej energii. Pierwszy sposundefinedb ma miejsce wtedy, gdy rozliczenie następuje w systemie net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony został po 31.03.2022 r.) oraz dla wnioskodawcundefinedw rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustundefinedw, tzw. net-metering, ktundefinedrzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej, tzw. net-billing. W tym przypadku rozliczenia łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Inne rozliczenia

Natomiast drugi sposundefinedb przewidziany jest dla rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustundefinedw, tzw. net-metering, ktundefinedrzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, m.in. z programu Mundefinedj Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektryczne,j tzw. net-billing. Wundefinedwczas łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadania mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowego urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i systemu zarządzania energią, ktundefinedrych zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 1 lutego 2020 r.

Dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Za przedsięwzięcie zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w ktundefinedrym wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione, za wszystkie elementy wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie dokonano zapłaty w całości oraz dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

Program Mundefinedj Prąd 4.0 undefined czy coś się zmieniło?

Program Mundefinedj Prąd funkcjonuje już od pewnego czasu, niemniej dzieli się on na pewne undefinededycjeundefined i w przypadku wyczerpania środkundefinedw pojawia się nowy program z nieco odmiennymi założeniami.

Tutaj pisaliśmy o zasadach programu Mundefinedj Prąd 3.0.

Najnowszy program to Mundefinedj Prąd 4.0, ktundefinedry rundefinedżni od dotychczasowych programundefinedw przede wszystkim poprzez zmianę systemu rozliczeń za prąd, jaka nastąpiła 1 kwietnia 2022 roku. W tej chwili bowiem rozliczenia odbywają się w systemie tzw. net-bilingu, czyli konieczności odkupienia nadwyżek prądu po cenach rynkowych. Przed zmianami posiadacze paneli mogli oddawać nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci, a następnie odzyskiwać za darmo nawet 80 proc. tego prądu.

Obecnie prosumenci muszą sprzedawać nadwyżkę operatorowi sieci, a następnie odkupować prąd po cenach rynkowych. To znacząco zmniejsza opłacalność instalacji fotowoltaicznych.

Jakie są zatem najważniejsze zasady nowego programu?

 • nabundefinedr potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środkundefinedw;
 • dotacja przeznaczona jest dla osundefinedb fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby;
 • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW;
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktundefinedw, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. zł;
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020 r.;
 • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych;
 • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentundefinedw będą mogli ubiegać się rundefinedwnież dotychczasowi beneficjenci, ktundefinedrzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!