Program Czyste Powietrze. Jakie są zasady i kto może z niego skorzystać?

Ochrona środowiska staje się coraz bardziej popularnym tematem. Nawet politycy, niezależnie od opcji zaczynają poświęcać jej uwagę. Tematem na czasie jest w tej chwili walka ze smogiem. Wprowadzony program ma swoich zwolenników. I beneficjentów.


O czym przeczytasz?

Program czyste powietrze, co to takiego?

Program Czyste Powietrze to rządowy program obowiązujący od19 września 2018 r., z którego mogą skorzystać właściciele nowych lub już istniejących domów jednorodzinnych. Program umożliwia korzystanie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne.

Nadrzędnym celem programu Czyste Powietrze jest ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń.

Na jakie inwestycje można uzyskać rządowe wsparcie?

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in.:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe).
  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • docieplenia przegród budynku,
  • wymiany okien i drzwi zewnętrznych,
  • montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych),
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kto może skorzystać z programu?

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku, oraz do osób, które dysponują prawomocną zgodą na rozpoczęcie budowy.

W budynkach już istniejących dofinansowanie może obejmować m.in. wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na nowoczesne, instalację systemu ogrzewania elektrycznego, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła.

W zakres programu może też wchodzić docieplenie budynków oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Poza tym warto pamiętać, że roczny dochód nie może przekraczać 100 tys. zł.

Podstawowym warunkiem skorzystania z dotacji dla budynków istniejących jest wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Natomiast osoby budujące nowe domy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. zakupu i montażu węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Zgodnie z zasadami programu Czyste Powietrze nowe źródła ciepła muszą spełniać określone warunki techniczne. Warto więc pamiętać o tym, że gdy budynek jest podłączony do sieci gazowej, nie udziela się dofinansowania na kotły na paliwa stałe lub wymienione źródło ciepła musi być całkowicie wyłączone z użytku.

Jak można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu?

Wniosek należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

Aktualnie obowiązujące formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania można znaleźć na rządowej stronie http://czystepowietrze.gov.pl  lub na Portalu Beneficjenta.

Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, ponadto przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.

Natomiast, w celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP.

W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami). W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Ponadto, zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku.

Wysokość i formy rządowego wsparcia

W programie przyjęto zasadę, że maksymalne koszty kwalifikowane (cała wartość inwestycji) objęte dotacją to 53 tys. zł (co oznacza, że przy maksymalnej dopłacie można otrzymać 47 700 zł), a minimalne - 7 tys. zł.

Przy czym wysokość dotacji będzie uzależniona od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Rodzina z dochodem poniżej 600 zł na osobę może liczyć na dotację pokrywającą do 90% kosztów inwestycji, 600-800 zł - do 80%, 801-1000 zł - do 70%, 1001-1200 zł - do 60%, 1201- 1400 zł - do 50%, 1401-1600 zł - do 40%, a powyżej 1600 zł - do 32%.

Informacje dodatkowe związane z wnioskiem

Wniosek może złożyć osoba będąca właścicielem nieruchomości, tak więc współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości nie może gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

Podobnie jak użytkownik wieczysty oraz osoba posiadająca umowę dożywocia gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości. Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej i urzędach gmin, które podpisały porozumienie dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze.

Ważne!

Program Czyste Powietrze nie pozwala na uzyskanie dofinansowania na zadania już zakończone. Zakończenie przedsięwzięcia to dzień wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac, oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome