Odstąpienie od umowy na odległość. Wszystko, co trzeba wiedzieć przy zakupach w sieci.

Nietrafiony prezent? Nie ten fason? Rzecz okazała sie niepotrzebna? Jeśli jesteś konsumentem i nabywasz różne towary lub usługi w Internecie warto wiedzieć jak odstąpić od umowy. Prześwietlamy prawo konsumenckie.


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane zostało w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Kiedy jestem konsumentem?

Zgodnie z definicją konsumenta określoną w art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oznacza to, że konsumentem jesteśmy tylko wtedy, gdy kupujemy u przedsiębiorcy towar lub usługę dla celundefinedw prywatnych. Konsumentem jesteśmy więc, gdy nabywamy towar lub usługę na własny użytek, np. kupujemy sprzęt gospodarstwa domowego, obuwie, odzież, ale także rozmaite usługi, jak na przykład podrundefinedżne, finansowe, remontowe, czy telekomunikacyjne.

Konsumentami nie jesteśmy, jeżeli:

 • zawieramy umowę z inną osobą fizyczną, np. kupujemy od innej osoby rzecz na portalu aukcyjnym,
 • zawieramy umowę, ktundefinedra ma bezpośredni związek z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą lub zawodową, np. jako sklepikarz kupujemy towar do swojego sklepu, jako lekarz wykupujemy kurs dokształcający.

Ważnym elementem w definicji konsumenta jest zbadanie bezpośredniego związku czynności prawnej konsumenta z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest to jedna z najważniejszych kwestii w rozrundefinedżnieniu konsumenta od przedsiębiorcy.

W tym miejscu dowiesz się czym jest upadłość konsumencka i jakie są jej konsekwencje.

Przedsiębiorca? Czasem też jest konsumentem

Mając na uwadze powyższe nie sposundefinedb przybliżać definicji konsumenta w oderwaniu od instytucji przedsiębiorcy.

Zgodnie z treścią art. 431 KC oraz art. 3 i 4 Prawo przedsiębiorcundefinedw, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposundefinedb ciągły.

Do tej pory było tak, że konsumentem mogła być wyłącznie osoba fizyczna w zakresie czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej własną działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową uzyskiwały więc status konsumenta, jeżeli konkretna czynność prawna dokonana przez nie z przedsiębiorcą nie jest związana bezpośrednio z ich działalnością.

Brak bezpośredniego związku występuje wundefinedwczas, gdy czynność prawna zaspokaja własne, osobiste potrzeby danej osoby, jego rodziny, domownikundefinedw, także przyjaciundefinedł lub znajomych i służy zapewnieniu funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Mając na uwadze powyższe będzie konsumentem np. przedsiębiorca zajmujący się produkcją, ktundefinedry wykupuje w biurze podrundefinedży wycieczkę na rodzinne wakacje.

W tym miejscu przeczytasz więcej o zmianach w prawie, ktundefinedre weszły w życie 1 stycznia 2021r. dotyczących praw konsumenta i jego definicji, kiedy przedsiębiorca nabywa towary i usługi niezwiązane ze swoją głundefinedwną działalnością.

Umowa na odległość

Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umundefinedw na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środkundefinedw porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Wszystkie powyższe cechy muszą występować łącznie. Warto przyjrzeć się bliżej tej ostatniej. Środki porozumiewania się na odległość to w szczegundefinedlności korespondencja pocztowa (tzw. sprzedaż wysyłkowa), Internet, telefon oraz undefined coraz rzadziej używany wspundefinedłcześnie undefined faks.

Kontrahenci korzystają z tych środkundefinedw w sytuacji, gdy nie są fizycznie obecni w tym samym miejscu i w konsekwencji nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu wzrokowego i słuchowego. Wykorzystanie przy zawarciu umowy rzeczonych środkundefinedw (np. Internetu lub elektronicznego systemu przesyłania dźwięku lub obrazu) w sytuacji, gdy strony znajdują się w tym samym pomieszczeniu, nie wpływa na kwalifikację umowy w tym sensie, że jest ona zawarta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, a więc nie może być uznana za umowę zawartą na odległość.

Wszystkie etapy sprzedaży muszą być na odległość

Z umową zawartą na odległość mamy do czynienia wyłącznie, gdy na wszystkich etapach jej zawierania, od etapu negocjacji lub złożenia oferty aż po zawarcie umowy, strony komunikowały się (co do kwestii, ktundefinedrych dotyczy umowa) włącznie przy pomocy środka lub środkundefinedw porozumiewania się na odległość.
Jeśli konsument udał się fizycznie do siedziby przedsiębiorstwa w celu uzyskania stosownych informacji o towarze lub usłudze, ktundefinedrych dotyczy przyszła umowa, a następnie negocjował i zawarł umowę wyłącznie przy pomocy środka lub środkundefinedw porozumiewania się na odległość, taką umowę uznaje się za zawartą na odległość.

Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpundefinedźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zatem każdy konsument zawierający umowę na odległość otrzymać powinien od przedsiębiorcy potwierdzenia zawarcia takiej umowy.

Zauważyć należy, że przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o zawarciu takiej umowy najpundefinedźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość.

Obowiązek informacyjny musi być dokonany w sposundefinedb jasny i zrozumiały o:

 • głundefinedwnych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących, w szczegundefinedlności o firmie, organie, ktundefinedry zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod ktundefinedrym został zarejestrowany;
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod ktundefinedrymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adresie, pod ktundefinedrym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, ktundefinedre ponosi konsument;
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztundefinedw;
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, ktundefinedre konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o ktundefinedrych przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobundefinedw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Informacje, o ktundefinedrych mowa powyżej stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość obejmuje:

 • informacje, o ktundefinedrych mowa powyżej, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;
 • informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Termin odstąpienia od umowy na odległość

Konsument, ktundefinedry zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztundefinedw.

Uprawnienie to nie przysługuje w przypadku zakupundefinedw w sklepach tradycyjnych. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dniowego, o ktundefinedrym mowa powyżej.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jaka powinna być forma odstąpienia od umowy?

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ustawodawca wprowadził do ustawy wzundefinedr formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zatem każdy konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość wykorzystując wzundefinedr zawarty w ustawie o prawach konsumenta, ale nie warto mieć na uwadze, że oświadczenie o odstąpienie będzie także skuteczne w sytuacji, kiedy kupujący złoży je w innej - niż wskazany wzundefinedr - formie. Ponieważ to treść a nie forma determinuje jego skuteczność.

Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

 • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposundefinedb, o ktundefinedrym mowa powyżej.

Skutek odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Powyższe oznacza, że strony zobowiązane są do zwrotu tego co uzyskały od siebie nawzajem. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi wpłacone środki pieniężne, a konsument zwraca przedsiębiorcy towar, jaki otrzymał od przedsiębiorcy.

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Podkreślić należy, że do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Kto ponosi koszty odstąpienia?

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie pundefinedźniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrundefinedcić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposundefinedb zwrotu, ktundefinedry nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, ktundefinedre zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposundefinedb dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposundefinedb dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztundefinedw.

Konsument ma obowiązek zwrundefinedcić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie pundefinedźniej niż 14 dni od dnia, w ktundefinedrym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztundefinedw.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!