Jakie są rodzaje podziałów nieruchomości? Trzeba uwzględniać różne kryteria.

Ile takich podziałów można wyróżnić i czym się one charakteryzują?


O czym przeczytasz?

Rodzaje podziału nieruchomości

Istnieją cztery rodzaje podziału nieruchomości:

 1. podział geodezyjny,
 2. podział prawny,
 3. podział wieczystoksięgowy,
 4. podział quod usum.

Podział geodezyjny

Podział geodezyjny nieruchomości przeprowadza się w postępowaniu administracyjnym. Podział taki polega na wyodrębnieniu z jednej działki ewidencyjnej dwundefinedch lub większej ilości mniejszych działek ewidencyjnych.

Podział ewidencyjny nie jest związany ze zmianą właściciela czy użytkowania wieczystego. Podział taki dokonywany jest na podstawie przepisundefinedw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, a dokładniej rzecz ujmując na podstawie artykułundefinedw od 92 do 100 tejże ustawy.

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.

W tym miejscu przeczytasz czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Tutaj dowiesz się jak czytam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

 • nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
 • jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W tym miejscu przeczytasz co można zrobić kiedy nie ma uchwalonego planu na danym terenie.

Wniosek o podział nieruchomości, a sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W tym miejscu warto zwrundefinedcić uwagę, iż jeżeli w przypadku wniosek o podział został złożony:

 • po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub
 • po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

- postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział.

Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony to organ zobowiązany będzie do wznowienia postępowania podziałowego i dokonania oceny projektu podziału.

Więcej na temat wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy przeczytasz w tym miejscu.

Podział nieruchomości, a dostęp do drogi publicznej

Każda nieruchomości powinna mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć:

 • bezpośredni dostęp do tej drogi albo
 • dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

Tutaj przeczytasz wszystko na temat służebności drogi koniecznej.

W tym miejscu dowiesz się jak sprawdzić czy droga jest publiczna.

Podział prawny

Podział prawny nieruchomości z reguły wiąże się z podziałem własnościowym. Podział taki może nastąpić w drodze czynności cywilnoprawnej, kiedy to przenosi się prawo własności jednej działki ewidencyjnej nieruchomości składającej się z kilku działek ewidencyjnych z dotychczasowego właściciela na nowego właściciela.

Dla takiej działki ewidencyjnej zakładana jest nowa księga wieczysta, w ktundefinedrej ujawnia się prawo własności nowego właściciela. Innym sposobem podziału prawnego nieruchomości jest umowne zniesienie wspundefinedłwłasności nieruchomości składającej się z kilku działek ewidencyjnych poprzez ich podział pomiędzy wspundefinedłwłaścicieli.

Podział taki dokonywany jest w formie aktu notarialnego. W związku z tym, że podział dotyczy nieruchomości konieczne jest ujawnienie stosownych zmian w księgach wieczystych dla poszczegundefinedlnych działek ewidencyjnych w zakresie własnościowym, bądź też założenie dla jednej lub kilku działek ewidencyjnych ksiąg wieczystych wraz z ujawnieniem komu przysługuje prawo własności po zniesieniu wspundefinedłwłasności.

Podział prawny może być dokonany także w formie orzeczenia sądowego np. przy sądowym zniesieniu wspundefinedłwłasności.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat podziału nieruchomości i minimalnej powierzchni działki.

Podział wieczystoksięgowy

Podział wieczystoksięgowy polega na tym, że z danej księgi wieczystej odłącza się jedną lub kilka działek ewidencyjnych ujawnionych w księdze wieczystej.

Następnie zakłada się dla tych odłączonych działek ewidencyjnych jedną lub kilka ksiąg wieczystych. W dziale II nowo założonych ksiąg wieczystych ujawnia się prawo własności dotychczasowego właściciela. Podziału takiego dokonuje się na wniosek.

Więcej na temat tego czym jest księga wieczysta i jak należy ją czytać znajdziesz w tym miejscu.

Podział wieczystoksięgowy dokonany przez użytkownika wieczystego

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie o sygnaturze akt III CZP 24/06 undefinedUżytkownikowi wieczystemu nie przysługuje uprawnienie przewidziane w art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).undefined

Przenosząc powyższą uchwałę na grunt podziału wieczystoksięgowego na wniosek użytkowania wieczystego, wskazać należy, że aby wniosek taki został pozytywnie rozpoznany przez sąd wieczystoksięgowy niezbędna jest zgoda właściciela nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Zgoda właściciela takiego gruntu wydawana jest na wniosek użytkownika wieczystego. Zgoda wydawana jest w formie pisemnej. Zatem do wniosku wieczystoksięgowego należy załączyć oryginał takiej zgody. Brak zgody skutkować będzie tym, iż wniosek nie zostanie pozytywnie rozpoznany przez sąd wieczystoksięgowy.

W tym miejscu dowiesz się jak wygląda przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Podział quod usum

Podział quod usum polega na podziale nieruchomości do korzystania przez każdego ze wspundefinedłwłaścicieli. Podział taki w dzisiejszych czasach można często spotkać w przypadku garaży w nowo wybudowanych budynkach, gdzie wspundefinedłwłaściciele na podstawie umowy o korzystaniu otrzymują wyłączne prawo do korzystania z określonego miejsca postojowego.

Prawo takiego polega na tym, że określonemu wspundefinedłwłaścicielowi przysługuje prawo do korzystania z określonej części nieruchomości wspundefinedlnej czyli miejsca postojowego z wyłączeniem innych wspundefinedłwłaścicieli.

Podział taki zastosowanie często znajduje także w przypadku ogrundefineddkundefinedw lokatorskich, balkonundefinedw, loggii, tarasundefinedw.

Z reguły podziały o korzystanie z nieruchomości ujawniane są w księgach wieczystych. Często na rynku pierwotnym nieruchomości, czyli nieruchomości nabywanych od dewelopera, nabywcy w umowach końcowych czyli przenoszących na ich rzecz prawo własności lokalu mieszkalnego zawierają jednocześnie umowę o korzystanie z nieruchomości wspundefinedlnej, zaś uprawnienia takie ujawniane są w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspundefinedlnej.

W tym miejscu wskazać należy, iż w przypadku prawa do korzystania z określonego miejsca postojowego z reguły związane jest ono z konkretnym lokalem mieszkalnym, co powoduje, że w przypadku dalszej sprzedaży takiego lokalu konieczne jest także przeniesienie na rzecz nowego właściciela prawa do korzystania z danego miejsca postojowego.

Podział taki jest możliwy zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny undefinedkażdy ze wspundefinedłwłaścicieli jest uprawniony do wspundefinedłposiadania rzeczy wspundefinedlnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze wspundefinedłposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych wspundefinedłwłaścicieli.undefined

Nie ma żadnych innych przepisundefinedw prawa regulujących podział do korzystania z nieruchomości wspundefinedlnej, a zatem wspundefinedłwłaściciele nieruchomości mogą kształtować jej treść według własnego uznania.

Tutaj przeczytasz więcej na temat podziału nieruchomości quoad usum.

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka uregulowana została w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 tej ustawy przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środkundefinedw Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środkundefinedw pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źrundefineddeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe opłata adiacencka może zostać nałożona w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku:

 • podziału nieruchomości,
 • scalenia i podziału nieruchomości,
 • wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środkundefinedw Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środkundefinedw pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źrundefineddeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Podział nieruchomości a opłata adiacencka

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, ktundefinedry wniundefinedsł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w ktundefinedrym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Wszystko na temat opłaty adiacenckiej przeczytasz tutaj.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!