Podatek od nieruchomości. Czy zawsze trzeba go płacić? Jakie są kary za brak opłat?

Podatki to przymusowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Daniny publicznoprawne stanowią główne źródło dochodów i umożliwiają finansowanie działalności państwa. Jednym z bardziej powszechnych podatków jest ten od nieruchomości.


O czym przeczytasz?

Ogólnie o podatku

Ponieważ podatek to danina publicznoprawna, każdy podejmując czynności cywilnoprawne, obowiązany jest uiszczać należną państwu część. Podatki różnią się od siebie zarówno podmiotem opodatkowania tzn. kto jest opodatkowany, przedmiotem tzn. co podlega opodatkowaniu jak również sposobem poboru podatku tzn. trybem i warunkami płatności.

Obecnie w Polsce wyróżniamy, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt rodzajów podatków, z których większość ma charakter bezpośredni.

Najczęściej spotykanymi podatkami jest: podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT, podatek dochodowy od osób prawnych – CIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od towarów i usług- VAT, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn czy podatek od nieruchomości.

Kwestie podatkowe zostały uregulowane w obszernej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Podatek od nieruchomości, czyli co?

Skoro większość czynności w obecnym świecie podlega opodatkowaniu, nic dziwnego, że również właściciele nieruchomości, obciążeni są tą daniną.

Kwestie opłata z tytułu nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z brzmieniem której opodatkowaniu opłatom od nieruchomości podlegają zarówno: grunty, jak i budynki, ich części oraz budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Wyłączenia

Zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 wspomnianej powyżej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także:

  • (pod warunkiem wzajemności) nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
  • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych; grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
  • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
  • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Kto podlega opodatkowaniu?

Jak możemy przeczytać zarówno na oficjalnej stronie rządowej, jak i wprost w ustawie, obowiązani do uiszczenia podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Analizując przepis, można zatem dojść do wniosku, że nie tylko właściciele nieruchomości są obowiązani uiszczać podatek, albowiem dotyczy to również m.in. użytkowników wieczystych.

Kilku właścicieli a podatek

Sprawa jest dość oczywista i nie wymaga głębszej analizy, jeśli mamy do czynienia z jednym „właścicielem”. Wówczas on wie, że musi zapłacić i nie ma problemu. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że grunt posiada kilku właścicieli. Co wówczas? Czy tylko jedna osoba ma płacić? Czy może kilka? Jak podzielić kwotę podatku?

Odpowiedź również znajdziemy w przepisach, które wskazują nam, że jeśli nieruchomość albo obiekt budowlany stanowi współwłasność czy znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich.

Ważne! Wyjątek stanowi współwłasność w częściach ułamkowych lokalu użytkowego tzn. garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności, albowiem wówczas obowiązek podzielony jest na współwłaścicieli w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Artkuł 6 wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. No dobrze, ale co to w zasadzie oznacza?

Pod pojęciem "zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego" rozumieć należy w szczególności: zakup nieruchomości, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, zawarcie umowy najmu lub dzierżawy w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Jeśli chodzi o wygaśnięcie obowiązku podatkowego to wygasa on z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Odpowiedź na to pytanie brzmi - zależy od powierzchni gruntów i budynków oraz stawki podatku obowiązującej w danej gminie.

Oznacza to, nie mniej nie więcej, tylko tyle, że to rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie stawek określonych w ustawie.

Natomiast, górne granice stawek kwotowych są ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłaszanym corocznie w Monitorze Polskim.

Co jeśli, nie zapłacę podatku?

Podatek od nieruchomości, jest obowiązkiem publicznoprawnym jak wiele innych. Standardowo podatek ten należy zapłacić w połowie marca, prywatni właściciele nieruchomości, którzy mają do zapłaty nie więcej niż 100,00 zł, muszą w połowie marca uregulować wszystkie swoje roczne zobowiązania podatkowe, natomiast przedsiębiorstwa mogą opłacać podatek od nieruchomości miesięcznie.

W przypadku uchybienia terminowi, konsekwencję opisane są w ustawie ordynacja podatkowa, która wskazuje, że za zaległości podatkowe powinny być naliczane odsetki za zwłokę. Stawka takich odsetek za zwłokę wynosi dwukrotność stopy lombardowej NBP powiększoną o 2,00 punkty procentowe, ale nie mniej niż 8,00% rocznie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement