Parkowanie na terenie spółdzielni a możliwość zakładania blokad. Orzecznictwo już jest.

Temat związany z parkowaniem samochodów na ternie spółdzielni mieszkaniowych nigdy nie przestanie być aktualny. Wraz z nim w parze kroczą kolejne – opłaty za parkowanie z możliwością zakładania blokad samochodom. Jak orzecznictwo wpłynie na życie?


O czym przeczytasz?

Czym jest wspundefinedlnota mieszkaniowa?

Definicja wspundefinedlnoty mieszkaniowej znajduje się w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. W art. 6 tego aktu prawnego ustawodawca wskazuje, że wspundefinedlnotę mieszkaniową tworzy ogundefinedł właścicieli, ktundefinedrych lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Co więcej, wspundefinedlnota taka może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Do powstania wspundefinedlnoty nie jest potrzebna żadna szczegundefinedlna forma. Powstaje ona z mocy samego prawa, z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w danym budynku. Podobnie z członkostwem we wspundefinedlnocie. Każdy właściciel automatycznie staje się członkiem z chwilą zakupu danego lokalu.

Tutaj dowiesz się więcej na temat części wspundefinedlnych nieruchomości.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Właściciele lokali mogą w umowie lub w drodze uchwały powierzyć zarządzanie nieruchomością osobie fizycznej lub prawnej, ktundefinedrą ustawodawca w innych przepisach nazywa zarządcą.

Zarządca jest osobą trzecią (odrębnym podmiotem) w stosunku do wspundefinedlnoty mieszkaniowej, nawet gdy jest upoważniony do jej reprezentowania (Sąd Najwyższy w uchwałach: III CZP 96/11, OSNC 2012/7-8/88, III CZP 74/03, OSNC 2005/1/, III CZP 62/05, Lex nr 171751 oraz Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 4 października 2013 r., I ACa 562/13, Lex nr 1394200).

Wspundefinedlnota może więc wybrać zarząd składający się z jej członkundefinedw albo powierzyć zarząd osobie bądź podmiotowi z zewnątrz, czyli ustanowić zarządcę. Jest to tak zwany zarząd powierzony. Zarządcą może być osoba prowadząca działalność gospodarczą. To profesjonalny podmiot, posiadający odpowiednie licencje i uprawnienia.

Wspundefinedlnoty mieszkaniowe często, z uwagi na potrzebę rzetelnego i kompleksowego sprawowania zarządu, decydują się na powierzenie tej funkcji wykwalifikowanym podmiotom, ktundefinedre zawodowo zajmują się zarządzaniem nieruchomościami.

Zakres zarządzania nieruchomością powinien być określony w umowie o zarządzaniu nieruchomością. Zarządca jest osobą, do zadań ktundefinedrej należy podejmowanie decyzji zmierzających do racjonalnego gospodarowania nieruchomością, wysłuchiwanie potrzeb mieszkańcundefinedw i rozwiązywania bieżących problemundefinedw z życia wspundefinedlnoty.

Regulowanie życia wspundefinedlnoty mieszkaniowej

Celem usprawnienia swojej działalności i zachowania porządku na swoim terenie, wspundefinedlnoty podejmują uchwały dotyczące regulaminundefinedw. Regulamin to nic innego jak zbiundefinedr zasad postępowania i życia organizacji, instytucji, członkundefinedw np. wspundefinedlnot.

Regulaminy zwykle ustanawiają jakiś zakres spraw dotyczących wspundefinedlnoty. Postanowienia regulaminundefinedw nie mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem a także ustawą o własności lokali. Nie mogą też ingerować w prawa lokatorundefinedw i nakładać na nich sprzecznych z prawem obowiązkundefinedw. Najczęściej poprzez regulaminy wspundefinedlnoty starają się rozstrzygnąć sprawy dotyczące sposobu opłat np. za media.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty.

Administracja osiedla to nie to samo

Art. 35 ustawy z dnia 16 września 1982 r. undefined Prawo spundefinedłdzielcze wskazuje otwarty katalog organundefinedw Spundefinedłdzielni Mieszkaniowej wymieniając w nim takie organy jak: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Czym jest zatem funkcjonująca w wielu spundefinedłdzielniach mieszkaniowych administracja osiedla?

Ustawodawca tworząc przepisy ustawy Prawo spundefinedłdzielcze wprowadził zapis w ktundefinedrym przyznał członkom spundefinedłdzielni mieszkaniowych uprawienia do powoływania także innych, niewskazanych w ustawie organundefinedw (art. 35 undefined 3 ustawy undefined Prawo spundefinedłdzielcze). Jednym z takich organundefinedw jest właśnie Administracja Osiedla.

Zadania jak i kompetencje powinny zostać wskazane w statucie spundefinedłdzielni mieszkaniowej.

Z uwagi na fakt, iż powołanie administracji osiedla nie jest obowiązkowe ustawodawca nie wskazuje chociażby minimalnego katalogu przyznawanych jej zadań i kompetencji. A zatem, zarundefinedwno zadania jak i kompetencje administracji osiedla mogą być dowolnie kreowane przez członkundefinedw spundefinedłdzielni mieszkaniowej w treści uchwalanego prze nich statutu.

Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w jednym z wyrokundefinedw, że zarejestrowany statut spundefinedłdzielni jest umową, do ktundefinedrej mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Poszczegundefinedlne postanowienia statutu mogą więc być uznane za sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 58 undefined 1 KC). Najwyższym organem każdej spundefinedłdzielni - z mocy ustawy - jest walne zgromadzenie, a możliwość zastąpienia tego organu przez zebranie przedstawicieli nie jest dowolna, ale uwarunkowana od spełnienia określonych ustawowo przesłanek (Wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 20 listopada 2002 r. V CKN 1474/00).

Orzecznictwo w sprawie parkowania

Orzecznictwo w tym temacie jest całkiem bogate i wielokierunkowe.

Dla przykładu w przedmiocie wysokości opłat Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 czerwca 2019 roku o sygnaturze akt I ACa 918/18 uznał, że undefinedWłaściciel ma prawo swobodnego ustalenia wysokości opłaty za parkowanie na swoim terenie, jeżeli poda wysokość tej opłaty do wiadomości osoby, ktundefinedra chce skorzystać z tego prawa, przed wjazdem na parking.

Z mocy art. 60 k.c. wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, ktundefinedra ujawni jej wolę w sposundefinedb dostateczny. Zatem przez sam wjazd na prywatny parking i pozostawienie tam samochodu dochodzi w sposundefinedb dorozumiany do zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego na mocy art. 659 undefined 1 k.c., ktundefinedrej stroną pozostaje korzystający z parkingu, zaś umowa zostaje zawarta z chwilą wjazdu użytkownika na teren parkingu, a kończy się z chwilą wyjazdu z terenu parkingu.undefined

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zakazu wjazdu do garażu pojazdami LPG.

Zakładanie blokad przez administratora

Natomiast w wyroku z dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Katowicach o sygnaturze IV Ca 314/17 uznał, że undefinedZgodnie ustawą Prawo o ruchu drogowym zakładanie blokad na kola pojazdundefinedw przez osoby utrzymujące porządek w zakresie parkowania pojazdundefinedw (porządkowych), działające w imieniu lub na rzecz zarządcy terenu jest bezprawne. Nie ulega wątpliwości, że regulamin korzystania z drundefinedg wewnętrznych wprowadzony przez zarządcę terenu (np. spundefinedłdzielnię mieszkaniową), a upoważniający np. pozwaną do karania użytkownikundefinedw pojazdundefinedw przez zakładanie blokady pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zakładanie blokad jest wręcz w takiej sytuacji środkiem represji mającym na celu wyegzekwowanie żądanej opłaty. Jest to środek ograniczający prawo własności pozostaje tym samym w wyłącznej sferze władztwa państwa.

Natomiast własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Środki tego typu mogą więc stosowane wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego nie budzącego żadnych wątpliwości. Każda ingerencja w prawo własności stanowi środek ostateczny i może być dokonywany dopiero w sytuacji, gdy inne środki zawiodą i to tylko ze względu na ważną wartość mocniej chronioną (zasada hierarchiczności wartości chronionych przez prawo).

Wartością wyżej chronioną jest np. ważny interes publiczny, zdrowie czy życie. Zakładanie blokad na koła pojazdu jest niedopuszczalne rundefinedwnież z punktu widzenia przepisundefinedw art. 343 k.c. statuującego środki służące ochronie zagrożonego lub naruszonego posiadania, tj. obronę konieczna (undefined 1) oraz tzw. samopomoc dozwoloną (undefined 2).

Założenie blokady na kola pojazdu, ktundefinedrym naruszono władztwo posiadacza danej nieruchomości, nie może być zakwalifikowane jako działanie przy przywracające stan sprzed naruszenia. Jego istotą jest wyłącznie wyegzekwowanie opłaty, ktundefinedra została ustalona arbitralnie przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 130a ust. 8 i 9 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kundefinedł w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). Zatem pozwana nawet na mocy umowy z spundefinedłdzielnią - o ile taka była - uprawniona do zakładania blokady na koła pojazdu powundefineddki. Żądanie de facto za zdjęcie blokady opłaty 150 zł jako opłaty parkingowej (za parkowanie) nie było uzasadnione.undefined

Kto może zakładać blokady ?

Uprawnionym do zakładania blokad na koła samochodundefinedw jest Policja albo straż miejska (gminna). Spundefinedłdzielnia mieszkaniowa ani wspundefinedlnota mieszkaniowa nie posiada takich uprawnień.

W związku z czym zasadnym wydaje się pogląd, że zakładanie blokad przez wspundefinedlnotę mieszkaniową czy spundefinedłdzielnię mieszkaniową jest bezprawne.

Co może zrobić wspundefinedlnota mieszkaniowa czy spundefinedłdzielnia mieszkaniowa?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie zacząć należy od wskazania, że w strefie ruchu jak i w strefie zamieszkania może interweniować policja.

Jeżeli wspundefinedlnota mieszkaniowa czy spundefinedłdzielnia mieszkaniowa chciałyby skutecznie uregulować zasady korzystania z drundefinedg, w tym parkowanie to należałoby rozważyć wprowadzenie na nich ruchu czy strefy zamieszkania.

Strefa ruchu

Zgodnie z art. 2 pkt 16a ustawy Prawo o ruchu drogowym strefa ruchu to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na ktundefinedry wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Znak D-52 undefinedstrefa ruchuundefined stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi, o ktundefinedrym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku undefined Prawo o ruchu drogowym. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych. Znaku D-52 nie stosuje się na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych położonych w strefie zamieszkania.

Czy w strefie ruchu obowiązują wszystkie zasady ruchu drogowego? Jak najbardziej. Powyższe znajduje podstawę w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ktundefinedrego wprost wynika, że ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach ruchu. A co w przypadku nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego? Kierowca, ktundefinedry nie przestrzega zasad ruchu drogowego może zostać ukarany mandatem.

Strefa zamieszkania

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na ktundefinedrym obowiązują szczegundefinedlne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Znak D-40 undefinedstrefa zamieszkaniaundefined stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w ktundefinedrej obowiązują szczegundefinedlne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).

Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, rundefinedwnież pojedynczych, na ktundefinedrych w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych (starundefinedwkach).

Czy w strefie zamieszkania obowiązują wszystkie zasady ruchu drogowego? Oczywiście. Powyższe znajduje podstawę w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ktundefinedrego wprost wynika, że ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania.

A co w przypadku nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego? Kierowca, ktundefinedry nie przestrzega zasad ruchu drogowego może zostać ukarany mandatem.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!