Ogrodzenie działki rolnej. Czy to jest dozwolone?

Posiadanie działki rolnej wiąże się nierzadko z koniecznością jej ogrodzenia z uwagi na bliską odległość od lasów i łąk, w obawie przed zwierzętami. Czy przepisy prawa umożliwiają budowę ogrodzenia? A jeśli tak, to z jakich materiałów?


O czym przeczytasz?

Definicja „działki rolnej”

Definicję „działki rolnej” można odnaleźć ustawie z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jak wskazuje art. 2 ww. ustawy, nieruchomości rolne stanowią zarówno tereny zewidencjonowane jako użytki rolne, jak i ogrody działkowe, botaniczne lub ziemie pod stawami rybnymi bądź nieruchomościami przynależącymi do gospodarstw rolnych.

Działki rolne służą wyłącznie celom związanym z produkcją rolną, a ich właściciele są zobligowani do przeciwdziałania wykorzystywaniu gruntu na inne cele oraz do ochrony gleb przed zanieczyszczeniem i erozją.

Grunty rolne według sądów

Wyrok NSA z  dnia 23 listopada 2006 r. (I OSK 132/06), w którym to Sąd określił, że: o rolniczym charakterze gruntu przesądza tylko jego rolnicze przeznaczenie, a nie sposób obecnego wykorzystywania. Dlatego do nieruchomości rolnej należą także odłogi i ugory, które potencjalnie biorąc mogą być wykorzystywane rolniczo.

Kryterium wyodrębniającym (cechą wyróżniającą) nieruchomość rolną jest zatem możliwy sposób jej wykorzystania. Nie jest konieczne rzeczywiste prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej lub ogrodniczej, sadowniczej czy rybnej”.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej kwalifikacji, albowiem zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego: „w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie są nieruchomościami rolnymi takie, które są wprawdzie takimi w znaczeniu przyjętym w art. 46[1] KC, lecz w planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na inne cele niż rolne”( Postanowienie SN z dnia  15 maja 2009 r., sygn. II CSK 9/09).

Uznać zatem należy, że działka rolna jest specyficzną formą nieruchomości i aby mieć możliwość gospodarowania nią bez ograniczeń, konieczne jest jej odrolnienie.

Tutaj przeczytasz jak wygląda proces odrolnienia działki.

Więcej na temat gruntów rolnych i statusu rolnika przeczytasz w tym miejscu.

Definicja „ogrodzenia”

Pojęcie „ogrodzenia” nie posiada obecnie swojej definicji legalnej, dlatego tez przy ustalaniu jego znaczenia konieczne jest odniesienie do orzecznictwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r. (sygn. akt: II SA/Go 1119/13) wskazał, że z punktu widzenia prawa budowlanego, ogrodzenie może być urządzeniem technicznym, które związane jest z obiektem budowlanym, zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, bądź też budowlą, gdy powstaje bez funkcjonalnego powiązania z innym obiektem budowlanym, tj. obiektem budowlanym niebędącym budynkiem lub obiektem małej architektury.

Dalej sąd stwierdził, że dla zakwalifikowania robót budowlanych jako polegających na budowie ogrodzenia, nie ma znaczenia ani rodzaj materiałów, czy sposób posadowienia ogrodzenia. Dla ustalenia czy dany obiekt jest urządzeniem budowlanym istotne jest więc ustalenie co konkretnie grodzi dana inwestycja.

W tym miejscu przeczytasz na temat możliwości ogrodzenia własnego ogródka lokatorskiego.

Budowa ogrodzenia na działce rolnej – pozwolenie czy zgłoszenie?

Zgodnie z wprowadzoną przez ustawodawcę nowelizacją prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m (art. 29 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane).

Uwzględniając powyższą regulację należy przyjąć, że budowa ogrodzenia na działce rolnej, którego wysokości wyniesie powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia.

Zgłoszenie stanowi prostszą niż procedura uzyskania pozwolenia na budowę drogę, która umożliwia szybkie rozpoczęcie prac w oparciu o tzw. „milczącą zgodę” organu.

Warto jednak pamiętać, że nie w każdym jednak przypadku zgłoszenie budowy ogrodzenia na działce rolnej będzie wystarczające.

Kiedy obowiązkowe pozwolenie na budowę?

Do sytuacji, w których niewystarczające jest zgłoszenie budowy i konieczne jest uzyskania pozwolenia na budowę zalicza się:

  1. sytuację, w której inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  2. sytuację, w której inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000;
  3. sytuację, w której roboty budowlane mają być wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;
  4. sytuację, w której jeśli budowa lub roboty budowlane będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Ważne! Nawet jeśli planowana wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,20 m, ale działka rolna wchodzi w skład obszaru wpisanego do rejestru zabytków, wówczas konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W sytuacji, gdy grunty jedynie sąsiadują z obszarem objętym ochroną konserwatorską, nie ma konieczności zgłaszania w urzędzie zamiaru budowy ogrodzenia.

Budowa ogrodzenia na działce rolnej w oparciu o zgłoszenie – elementy

W sytuacji, gdy planowana wysokość ogrodzenia przekracza 2,20 m, do jego budowy konieczne jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do organu administracji architektoniczno – budowlanej.

Wzory zgłoszenia są oficjalnie ustalone, a gotowy formularz można pobrać ze strony organu.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Nadto, do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. oświadczenie o prawie do dysponowania działką na której ma powstać obiekt objęty zgłoszeniem;
  2. odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;
  3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń; uzgodnień, opinii i innych dokumentów.

Zgłoszenia budowy można dokonać w postaci papierowej lub formie dokumentu elektronicznego.

Podmioty uprawnione do zgłoszenia budowy ogrodzenia na działce rolnej

Przepisy prawa budowlanego umożliwiają dokonanie zgłoszenia osobie posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jednak inwestor może też ustanowić swojego pełnomocnika, który złoży wniosek i załatwi wszystkie sprawy formalne.

Pełnomocnikiem może być jedynie osoba fizyczna. Do wniosku trzeba też dołączyć oryginał lub urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do zgłoszenia należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Opłata ta wynosi 17,00 zł.

Kiedy można przystąpić do robót budowlanych?

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót. Rozpoczęcie robót bez zgłoszenia lub przed rozpatrzeniem zgłoszenia przez organ może skutkować samowolą budowlaną. Wtedy konieczna będzie legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym lub rozbiórka obiektu.

Do robót budowlanych można przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu od zgłoszenia.

Organ może także wydać decyzję o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w takim wypadku nie będzie już mógł wnieść sprzeciwu.

Wygaśniecie zgłoszenia budowy ogrodzenia na działce rolnej

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Budowa na działce rolnej ogrodzenia o wysokości poniżej 2,20 m

Uwzględniając regulację zawartą w art. 29 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo budowlane, należy przyjąć, że co do zasady budowa ogrodzenia na działce rolnej, którego wysokość nie przekracza 2,20 m nie wymaga zgłoszenia.

Niemniej warto pamiętać, że jeśli budowa ogrodzenia o wysokości poniżej 2,20 m wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, przed rozpoczęciem budowy konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozowaniu na budowę.

Ten sam wymóg zaktualizuje się również w sytuacji, gdy budowa ogrodzenia ma nastąpić przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub gdy budowa będzie wykonywana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Przepisy miejscowego planu a ogrodzenia działki rolnej

Budowa ogrodzenia na działce rolnej to kosztowna inwestycja, nawet jeśli jest to tymczasowe ogrodzenie z siatki ocynkowanej lub leśne. Warto zatem przed podjęciem prac i zakupem materiału upewnić się, czy taka inwestycja nie koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który jest obowiązującym na danym terenie aktem prawa i reguluje wszelkie kwestie związane z jego zagospodarowaniem.

Z MPZP można więc zaczerpnąć wiedzę na temat możliwości budowy ogrodzenia, a nawet rodzaju i kolorystyki materiałów, jakie mogą być stosowane na danym obszarze. Wszelkie odstępstwa od warunków zalecanych w tej uchwale, czyli budowa ogrodzenia niezgodnie z prawem, może w ostateczności wiązać się z koniecznością przeprowadzenia jego rozbiórki.

Jeśli w gminie nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebne informacje znajdziemy w decyzji o warunkach zabudowy.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

W jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Materiały do budowy ogrodzenia na działce rolnej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią nierzadko jedyne, kompletne źródło informacji na temat materiałów, jakich właściciel działki rolnej może użyć do budowy ogrodzenia. W polskim prawie budowlanym próżno szukać jednolitych, spójnych wytycznych na ten temat, zaś ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,20 m i nie mają zbrojenia, najczęściej wykonywane są z lekkich konstrukcji metalowych, siatek leśnych i ocynkowanych.

Na polskim rynku nie brakuje też innych surowców do budowy ogrodzeń, jeśli zatem MPZP nie reguluje kwestii doboru materiału, najlepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po sprawdzone, powszechnie dostępne produkty, jak: tarcica, płot drewniany, drut kolczasty czy lakierowane panele ogrodzeniowe.

W celu ogrodzenia gruntów rolnych można również zasadzić krzewy iglaste lub liściaste, które utworzą naturalny żywopłot.

Wymiary furtki i bramy

Montaż ogrodzenia wymaga uwzględnienia przy jego budowie furtki oraz bramy. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, minimalna szerokość furtki wynosi 0,9 m.

Brama natomiast nie może być węższa niż 2,4 m.  Ponadto bramy oraz furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki ani mieć progów. Przepisy wskazują także, że elementy wykończeniowe ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi.

Dlatego też zakazane jest umieszczanie ostro zakończonych elementów, np. powłoki z tłuczonych kawałków szkła na płocie poniżej wysokości 1,8 m.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement