Odprowadzanie deszczówki. O czym trzeba pamiętać?

Odprowadzanie deszczówki to jeden z podstawowych obowiązków właściciela działki. Jego realizacja wymaga jednak działania zgodnie z prawem. Właściciel działki nie może z wodą zrobić wielu rzeczy. Jakie kary grożą za działanie nielegalne?


O czym przeczytasz?

Odprowadzanie deszczundefinedwki undefined podstawowe kwestie

Opady deszczu to powszechne zjawiso pogodowe w naszej szerokości geograficznej. Deszcz pada, a właściciel działki nie ma na to żadnego wpływu. Niby sprawa wyłącznie natury, ale ustawodawca wprowadził pewne zasady związane z koniecznością wprowadzenia rozwiązań dotyczących oprowadzania wundefinedd deszczowych.

Obowiązek ten obciąża właściciela posesji i wynika z szeregu aktundefinedw prawnych, do ktundefinedrych należą m.in.:

  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
  • ustawa z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekundefinedw.

Uwzględniając powyższe zestawienie, na szczegundefinedlną uwagę zasługuje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. undefined Prawo wodne, ktundefinedra swoim zakresem obejmuje m.in. zakazy związane ze zmianą stanu wody i odprowadzania jej.

Jak wynika bowiem z art. 234, ktundefinedry wskazuje, że właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wundefinedd opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wundefinedd ze źrundefineddeł ze szkodą dla gruntundefinedw sąsiednich oraz odprowadzać wundefinedd i wprowadzać ściekundefinedw na grunty sąsiednie.

W przypadku, gdy działania te zostaną zlekceważone, to na właściciela posesji może zostać nałożona kara w postaci grzywny w celu przymuszenia, a w sytuacji gdy grzywna nie przyniesie zamierzonego efektu - właściciel działki może zostać zobligowany do wykonania niezbędnych robundefinedt zastępczych.

Odprowadzanie deszczundefinedwki undefined opłaty

Kwestie dotyczące opłat za odprowadzanie deszczundefinedwki (tzw. opłat za usługi wodne) regulują przepisy ustawy undefined Prawo wodne. Jak wynika z art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy, opłaty za usługi wodne ( tj. zapewnienie możliwości korzystania z wundefinedd w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego i szczegundefinedlnego korzystania z wundefinedd) uiszcza się za odprowadzanie do wundefinedd opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadundefinedw atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Przy czym, opłatę za usługi wodne uiszcza się także za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robundefinedt lub obiektundefinedw budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy undefined Prawo wodne, tzw. podatek od deszczu).

W tym miejscu dowiesz się czym jest powierzchnia zabudowy nieruchomości i powierzchnia biologicznie czynna.

Kto płaci, a kto nie?

Z powyższych regulacji wynika, że opłaty za odprowadzanie wundefinedd opadowych nie obciążają właścicieli domundefinedw jednorodzinnych. Opłaty za usługi wodne oraz tzw. podatek od deszczu kierowany jest natomiast do właścicieli budynkundefinedw o powierzchni powyżej 3500 m2, ktundefinedrzy zabudowali działkę w co najmniej 70%, a w okolicy działki nie ma kanalizacji deszczowej.

Obowiązkiem uiszczania ww. opłat zostaną zatem obciążeni przede wszystkim właściciele dużych biurowcundefinedw, magazynundefinedw oraz spundefinedłdzielnie i wspundefinedlnoty mieszkaniowe.

Ważne! Z tzw. podatku od deszczu zwolnione są kościoły, związki wyznaniowe, odbiorcy usług przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, zarządcy drundefinedg publicznych oraz drundefinedg kolejowych undefined pod warunkiem, że wody opadowe odprowadzane są do wundefinedd, bądź do ziemi za pomocą urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację.

W tym miejscu dowiesz się więcej o podatku od deszczu.

Odprowadzanie deszczundefinedwki undefined kto pobiera opłaty?

Podmiotem odpowiedzialnym za pobieranie opłat z tytułu odprowadzania deszczundefinedwki jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłata za odprowadzanie deszczundefinedwki składa się z dwundefinedch części undefined stałej i zmiennej.

Część stała obejmuje pozwolenie wodno-prawne, natomiast zmienna odnosi się do rzeczywistego zrzutu deszczundefinedwki. Podatek od deszczu pobierany jest natomiast przez wundefinedjtundefinedw, burmistrzundefinedw lub prezydentundefinedw miast, ktundefinedrej wysokość ustalana jest w oparciu o oświadczenie właściciela, co do ilości odprowadzanej deszczundefinedwki.

Tutaj znajdziesz wszystko na temat mycia samochodu na własnej posesji.

Jak odprowadzać deszczundefinedwkę? Sposoby na zgodne z prawem odprowadzanie deszczundefinedwki

Kwestie związane z ustaleniem w jaki sposundefinedb należy odprowadzać deszczundefinedwkę zostały szczegundefinedłowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jak wynika z treści undefined 28 ww. rozporządzenia, działka budowlana, na ktundefinedrej sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wundefinedd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogundefinedlnospławnej. W przypadku budynkundefinedw niskich lub budynkundefinedw, dla ktundefinedrych nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogundefinedlnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wundefinedd opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołundefinedw chłonnych lub do zbiornikundefinedw retencyjnych.

Dostęp do kanalizacji

W celu ustalenia czy dana nieruchomość ma dostęp do kanalizacji deszczowej należałoby w pierwszej kolejności wystąpić z odpowiednim zapytaniem do urzędu gminy. Często bowiem zdarza się, że w obrębie danej gminy jest przeprowadzona kanalizacja deszczowa, ale nie jest ona wyposażona w odpowiednią ilość przyłączy pozwalających na odprowadzenie wundefinedd opadowych z każdej nieruchomości.

W sytuacji, gdy jest taka możliwość, przepisy narzucają obowiązek odprowadzania wundefinedd opadowych w ten sposundefinedb. W odniesieniu do wysokości opłat za odprowadzanie wundefinedd opadowych z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej lub ogundefinedlnospławnej, to opłaty te ustalane są przez miejscowe przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Taryfy opłat mogą być rundefinedżne dla określonych grup odbiorcundefinedw.

W sytuacji, gdy dana nieruchomość nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji ogundefinedlnospławnej, to możliwe jest odprowadzanie wody opadowej na własny grunt, pod warunkiem, że grunt ten ma charakter nieutwardzony. Dopuszczalne jest rundefinedwnież gromadzenie wody w zbiornikach na deszczundefinedwkę lub rozprowadzanie jej z pomocą drenażu rozsączającego.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat nielegalnego zrzutu wody kidy działka leży wyżej.

Nielegalne odprowadzanie deszczundefinedwki undefined kary

Pozbywanie się deszczundefinedwki w sposundefinedb inny niż określony przez przepisy prawa, w szczegundefinedlności poprzez odprowadzanie jej do kanalizacji sanitarnej jest zakazane.

Zakaz ten został ustalony przez ustawodawcę i wynika wprost z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekundefinedw, ktundefinedry stanowi, że undefinedzabrania się wprowadzania ściekundefinedw bytowych i ściekundefinedw przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wundefinedd opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadundefinedw atmosferycznych, a także wprowadzania tych wundefinedd opadowych i roztopowych oraz wundefinedd drenażowych do kanalizacji sanitarnejundefined.

Za naruszenie ww. zakazu grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości 10.000,00 zł (art. 28 ust. 4 i 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekundefinedw).

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!