Odpowiedzialność pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania umowy najmu. Idą zmiany w prawie cywilnym.

Jednym z podstawowych obowiązków najemcy jest płacenie czynszu. W życiu często się zdarza, że niezależnie od przyczyn, obowiązek ten bywa omijany. A co gdy w lokalu wraz najemcami są także ich dorosłe dzieci? Nowelizacja ma ujednolicić podejście.


O czym przeczytasz?

Projekt zmian w prawie cywilnym

Na stronie rządowych stronach znajduje się informacja z dnia 22 czerwca 2021 roku, że Rada Ministrundefinedw przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy undefined Kodeks cywilny oraz ustawy undefined Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

28 czerwca 2021 roku projekt został skierowany do Sejmu.

Założenia projektu

Najważniejsze zamiany dotyczą:

  • przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia;
  • wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntundefinedw rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spundefinedłdzielni produkcyjnej;
  • wyzysku;
  • odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemcundefinedw za zobowiązania rodzicundefinedw wynikające z tytułu umowy najmu.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemcundefinedw za zobowiązania rodzicundefinedw wynikające z tytułu umowy najmu w świetle projektu zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku undefined Kodeks cywilny.

Tutaj pisaliśmy o zmianach, ktundefinedre zajdą w przerywaniu i zawieszaniu biegu przedawnienia.

Umowa najmu

Na wstępie wyjaśnić należy, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umundefinedwiony czynsz.

Ubezpiecz mieszkanie od zalania, pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Sprawdź kalkulator ubezpieczeń undefined porundefinedwnaj i kup online.

Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Zatem umowa najmu zawarta zostaje na czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca w takiej umowie zobowiązuje się płacić czynsz najmu.

Praktyka pokazuje, że z reguły czynsz najmu płatny jest co miesiąc.

Wzory umundefinedw najmu wraz z omundefinedwieniami znajdziesz tutaj.

Obecny stan prawny

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem 6881 Kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Odpowiedzialność tych osundefinedb ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Przepis ten został dodany przez art. 26 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu prawa za zapłatę czynszu i innych opłat związanych z najmem lokalu mieszkalnego solidarnie z najemcą odpowiadają także osoby pełnoletnie stale z nim zamieszkujące.

Powyższsza regulacja ogranicza ich odpowiedzialność tylko do czynszu i innych opłat należnych za okres, kiedy stale zamieszkiwali w takim lokalu mieszkalnym.

Przepis ma zastosowanie to wszystkich osundefinedb pełnoletnich zamieszkujących w danym lokalu, zatem także do osundefinedb, ktundefinedre nie są stroną stosunku najmu takiego lokalu.

Powyższych zasad nie stosuje są do lokali użytkowych. Wyłączone spod tej regulacji są więc lokale mieszkalne inne niż wspundefinedłzamieszkiwane z najemcą.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Stałe zamieszkanie

Zgodnie z art. 28 roku Kodeksu cywilnego można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Stałe zamieszkiwanie stanowi kryterium faktyczne. Lokal najemcy stanowi zatem centrum życiowe mieszkającej z nim osoby pełnoletniej, ktundefinedrą może być rundefinedwnież osoba spoza gospodarstwa domowego najemcy (np. na podstawie nawiązanego z najemcą stosunku prawnego lub zamieszkująca z najemcą bez jego zgody).

Projektowane zmiany

Projekt ustawy zakłada zmianę paragrafu pierwszego tego przepisu i nadanie mu brzmienia:

"Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na jego utrzymaniu, ktundefinedrzy nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie."

Uzasadnienie projektu

Zgodnie z uzasadnieniem projektu undefinedArt. 6881 undefined 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Takie sformułowanie powoduje, że obecnie po osiągnięciu pełnoletności dzieci najemcundefinedw odpowiadają solidarnie z rodzicami za zobowiązania czynszowe oraz zapłatę innych należnych opłat z tytułu najmu, nawet w sytuacji, gdy faktycznie nie osiągnęły one zdolności samodzielnego utrzymania się i pozostają na utrzymaniu rodzicundefinedw czy też innych wstępnych.

W świetle trudnej kondycji polskich rodzin, borykających się często z problemami finansowymi i mieszkaniowymi, jak rundefinedwnież w obliczu utrudnionego startu w dorosłe życie dzieci wychowywanych w takich rodzinach, jest to sytuacja społecznie niepożądana.

Należy mieć rundefinedwnież na uwadze, że nie są one stronami stosunku najmu, ktundefinedry zawarł ich wstępny undefined nie mają wpływu na treść umowy, w tym wysokość czynszu etc.

Gdyby nie przepis szczegundefinedlny undefined art. 6881 undefined 1 Kodeksu cywilnego, osoby te w ogundefinedle nie odpowiadałyby za zobowiązania obciążające najemcundefinedw. Stąd konieczność poszukiwania kompromisowego rozwiązania w tym zakresie.

Sytuacja prawna dorosłych dzieci w innych aktach prawnych. Ujednolicenie

W odmienny sposundefinedb jest uregulowana sytuacja prawna dorosłych dzieci, ktundefinedrych rodzicowi czy też innemu wstępnemu przysługuje np. spundefinedłdzielcze prawo do lokalu.

Na mocy art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465, z pundefinedźn. zm.) z solidarnej odpowiedzialności są zwolnieni pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu osoby, ktundefinedrej to prawo przysługuje.

W celu ujednolicenia sytuacji prawnej wszystkich pełnoletnich osundefinedb mieszkających i pozostających jeszcze na utrzymaniu swoich wstępnych jest zasadne wprowadzenie uregulowania, zgodnie z ktundefinedrym także w przypadku najmu lokalu mieszkalnego pełnoletnie osoby wspundefinedlnie zamieszkujące z najemcą nie będą ponosić faktycznej odpowiedzialności za czynsz i inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Nie będzie to zatem dotyczyć sytuacji, gdy dana osoba pozostaje faktycznie na utrzymaniu swojego wstępnego, ale tylko z tego powodu, że nie przejawia żadnej aktywności w kierunku samodzielnego utrzymywania się. W przeważającej mierze będzie to dotyczyć osundefinedb, ktundefinedre pobierają naukę w systemie dziennym lub są osobami niepełnosprawnymi.

Tutaj znajdziesz kalkulator ubezpieczenia domu lub mieszkania - porundefinedwnaj i kup online.

Okres przed uzyskaniem pełnoletności

Jednocześnie, w ocenie projektodawcy, interwencja legislacyjna w zakresie sygnalizowanego w doktrynie problemu odpowiedzialności pełnoletnich zstępnych za czynsz należny za okresy przed uzyskaniem pełnoletności nie wydaje się konieczna.

Za dominujące należy bowiem uznać stanowisko wyrażane w literaturze, zgodnie z ktundefinedrym okres objęty odpowiedzialnością osundefinedb stale zamieszkujących z najemcą nie może rozciągać się na zamieszkiwanie w najętym lokalu przed osiągnięciem pełnoletności undefined w tym okresie odpowiedzialność danej osoby za zapłatę czynszu w ogundefinedle nie powstaje.

Tożsame argumenty należy odnieść do okresu, w ktundefinedrym osoba ta nie była w stanie utrzymać się samodzielnie undefined uzyskanie możliwości samodzielnego utrzymania nie może powodować powstania zobowiązania do zapłaty zaległego czynszu.

Od kiedy zmiana ma obowiązywać?

Projektowany przepis art. 6881 undefined 1 Kodeksu cywilnego ma mieć zastosowanie do roszczeń powstałych po wejściu w życie nowelizacji. W konsekwencji roszczenia powstałe przed wejściem w życie nowelizacji będą objęte na dotychczasowych zasadach solidarną odpowiedzialnością pełnoletnich zstępnych także wundefinedwczas, gdy pozostają na utrzymaniu rodzicundefinedw.

W wyjątkowych przypadkach dochodzenie od nich takich roszczeń może być jednak uznane za nadużycie prawa (art. 5 Kodeksu cywilnego).

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!