Obowiązek dbania o „swój” grób. Czy prawo do grobu można stracić?

Wszystkich Świętych to poza czasem przeżywania duchowego dobry moment by uświadomić sobie czym jest prawo do grobu i jak należy je wykonywać. Jak wygląda kolejność uprawnionych do pochówku w danym miejscu?


O czym przeczytasz?

Status prawny miejsca pochundefinedwku

Powszechna i oczywista jest wiedza, że istnieje możliwość wykupu kwatery na grundefinedb od cmentarza i za odpowiednią opłatą można postawić grobowiec, a do czasu pochowania w nim kogoś dysponent grobu może go sprzedać w całości lub jego część. Możliwe jest także sprzedanie jednego lub kilku wybraych miejsc w danym grobowcu.

Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy ktoś zostanie w grobie pochowany. Na prawa majątkowe do grobu nakładają się wtedy prawa osobiste bliskich do kultywowania pamięci osundefinedb tam pochowanych, pielęgnowania grobu. Dość często pojawiają się spory, komu wolne miejsce ma przypaść, a zwykle dzieje się to wtedy, gdy umiera jeden z kilku uprawnionych, np. cundefinedrka, a w grobowcu chciałaby być pochowana obok męża jego żona.

Zdarzają się zakusy na dany grundefinedb, a prawo w tym zakresie nie jest zbyt precyzyjne. Jak pisze dziennik undefinedRzeczpospolitaundefined kolejny projekt ustawy o cmentarzach nie trafił jeszcze nawet do Sejmu.

Na stronie internetowej pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755/katalog/12819378#12819378 znajdziesz informację na temat projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Jak ustala się kolejność uprawnionych do pochundefinedwku?

Co do zasady zastosowanie ma art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ktundefinedry stanowi, że prawo pochowania zwłok ma najbliższa rodzina zmarłego, tj.:

  • małżonek,
  • zstępni (dzieci, wnuki),
  • wstępni (rodzice, dziadkowie),
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci do pierwszego stopnia w linii prostej (zięć, synowa).

Tu należy pamiętać, że prawo pochowania przysługuje osobie wymienionej w dalszej kolejności dopiero wtedy, kiedy nie ma osoby wymienionej w bliższej kolejności albo nie chce lub nie może tego prawa wykonać.

Kto decyduje o kolejności? Ważny wyrok SN

Wyżej wymienione reguły skierowane są głundefinedwnie do zarządcundefinedw cmentarzami i same w sobie nie określają pierwszeństwa w decydowaniu, kto i w jakiej kolejności miałby być pochowany w danym grobie, jeśli jest tam już jakaś osoba pochowana, ale w rzeczywistości mają pierwszorzędne znaczenie.

Zwykle decyduje kolejność wskazana w art. 10 ustawy o cmentarzach, ale w razie sporu o miejscu pochundefinedwku powinien decydować ten bliski, ktundefinedry działa najbardziej w zgodzie z wolą zmarłego, wskazał w uzasadnieniu jednego z wyrokundefinedw Sądu Najwyższego (Wyrok SN z dnia 19 listopada 2020 r. II CSK 30/19).

Spory o prawo do grobu w sądach. Inny istotny wyrok SN

Sprawy związanego z prawem do grobu, poszanowania pamięci zmarłych, nierzadko trafiają do sądundefinedw cywilnych. Zdarza się pochundefinedwek w grobowcu osoby, ktundefinedra nie miała do niego prawa, np. bardzo dalekiego krewnego, a więc z naruszeniem dundefinedbr osobistych rodziny wcześniej pochowanych.

W skrajnym przypadku może to być podstawą orzeczenia ekshumacji, ale sądy bardzo ostrożnie ją orzekają, zwłaszcza gdy poprzednie szczątki byłyby przenoszone do zbiorowych mogił albo spundefinedr sądowy się przedłuża. Wtedy bliscy bezprawnie pochowanej osoby mają prawo oddawać jej cześć na tym grobie, ale nie nabywają przez to prawa do grobu i kolejnego pochundefinedwku.

Należy pamiętać, że dysponujący grobem ma też obowiązki wobec innych grobundefinedw oraz moralności publicznej czy dobrych obyczajundefinedw.

Sąd Najwyższy rozstrzygał w pewnej sprawie i utrzymał wyroki sądundefinedw niższych instancji w Łodzi, ktundefinedre odmundefinedwiły zgody na wzniesienie erotyzującego nagrobka, jakiego sobie życzył mąż pochowanej na katolickim cmentarzu żony undefined cmentarz ten odmundefinedwił zgody. Sąd zaznaczył, że z takiego prawa mogą skorzystać też inne cmentarze wyznaniowe. (Wyrok SN sygn. II CSK 317/14). Warto podkreślić, że nie istnieją normy prawne w zakresie formy nagrobka.

Jakie są normy w kwestii ponownego pochundefinedwku?

Grundefinedb nie może być użyty do ponownego pochundefinedwku przed upływem 20 lat od przedniego, a jeżeli ktokolwiek wniesie opłatę (opłaty regulują regulaminy cmentarzy) może ten zakaz przedłużyć na dalszych 20 lat i tak dalej.

Nie dotyczy to pochundefinedwku w wolnym miejscu w grobie murowanym przeznaczonym dla zwłok więcej niż jednej osoby. Nierzadko dokonuje się też tzw. pogłębienia, gdy grundefinedb na jedno miejsce pogłębia się do dwundefinedch lub trzech miejsc. Dzięki temu więcej osundefinedb z danej rodziny może być w jednym miejscu pochowanych, a i koszty są niższe.

Miejsce pochundefinedwku a dobra osobiste

Prawo do pochowania ciała osoby zmarłej i do pamięci o niej są dobrami osobistymi jego bliskich i są chronione przez polskie prawo. Podstawą tejże ochrony są przede wszystkim art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.

Do dundefinedbr osobistych zalicza się kult pamięci o zmarłych, prawo do pochowania w przyszłości własnych zwłok w wybranym przez siebie miejscu, w szczegundefinedlności w sąsiedztwie swoich bliskich zmarłych.

Jak podaje dziennik undefinedRzeczpospolitaundefined dysponowanie wolnym miejscem w grobie przekracza zwykły zarząd i wymaga zgody wszystkich wspundefinedłuprawnionych. Kolizja uprawnień do pochundefinedwku powinna być zatem rozstrzygnięta przez odwołanie się do norm regulujących właśnie ochronę dundefinedbr osobistych.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!