Najem mieszkania przez małżonków. Jak to wygląda od strony prawnej?

Z rozmaitych przyczyn wynajęcie mieszkania przez małżeństwo ma miejsce dość często. Jak wygląda sytuacja prawna, gdy najemcy są w związku małżeńskim i oboje z małżonków są lokatorami?


O czym przeczytasz?

Umowa najmu

Umowa najmu została uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Na mocy tej umowy, jedna ze stron - wynajmujący, udostępnia odpłatnie lokal drugiej stronie undefined najemcy.

Zgodnie z definicją zawartą w treści art. 659 K.c., przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umundefinedwiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Przedmiotem najmu może być każda rzecz, dopundefinedki nie wyłączają tego przepisy szczegundefinedlne. Największe znaczenie dla obrotu gospodarczego ma wynajem nieruchomości. Przedmiotem najmu mogą być każdego rodzaju nieruchomości, np. gruntowe, budynkowe, czy lokalowe.

Wynająć można także tylko ich część. To sprawia, że przedmiotem najmu może być fragment działki, część budynku, określona powierzchnia biura, a nawet wyznaczony fragment ściany przeznaczony na cele reklamowe.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat najmu instytucjonalnego.

Elementy umowy najmu

Najważniejszymi elementami tej umowy jest więc wydanie lokalu i zapłata czynszu. Umowa najmu powinna być sporządzona w dwundefinedch egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Ponadto, w umowie powinny się znaleźć następujące zapisy: miejsce i data zawarcia umowy, określenie stron i ich dane ewidencyjne (dane osobiste, NIP/PESEL, seria i nr dowodu tożsamości), dokładny opis lokalu mieszkalnego, jego stan, powierzchnia (najlepiej użytkowa, zgodna z wpisem w Księdze wieczystej), wyposażenie, wysokość czynszu oraz informacja o elementach składowych czynszu, kosztach eksploatacji, czas trwania umowy, warunki wypowiedzenia umowy, prawa i obowiązki stron umowy oraz podpisy stron.

Umowa najmu nie obejmuje jedynie samego lokal, albowiem zalicza się do niej także jego wyposażenie - meble, urządzenia RTV, AGD i inne. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokonać dokładnych oględzin lokalu i spisać szczegundefinedłowy protokundefinedł odbioru (najlepiej z dokumentacją fotograficzną).

Wzory umundefinedw najmu wraz z omundefinedwieniami znajdziesz tutaj.

Tutaj przeczytasz o podnajmie mieszkania.

Obowiązki jakie ma najemca

Zarundefinedwno najemca jak i wynajmujący mają swoje prawa i obowiązki.

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest oczywiście zapłata czynszu określonego przez strony umowy. Nie jest jednak tak, że skoro najemca nie jest właścicielem lokalu, jego obowiązki kończą się na uiszczeniu opłat, albowiem korzysta z lokalu, używa go i przedmiotundefinedw w nim się znajdujących.

Do podstawowych obowiązkundefinedw najemcy zalicza się utrzymywanie wynajmowanego mieszkania we właściwym stanie oraz przestrzeganie porządku domowego.

Można w umowie najmu złożyć zastrzeżenie, że wartość nakładundefinedw poczynionych przez najemcę zostanie zwrundefinedcona przez wynajmującego przez systematyczne potrącanie kwoty z płaconego czynszu.

Tutaj znajdziesz informacje co ty są drobne nakłady na lokal dokonywane przez najemcę i jak je rozliczać.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

Obowiązki wynajmującego

Tak jak najemca, obowiązany jest do opłaty czynszu, tak wynajmujący powinien przede wszystkim wydać mieszkanie w stanie przydatnym do umundefinedwionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu.

Jeżeli wynajmujący wydałby lokal w stanie stwarzającym niebezpieczeństwo dla najemcy lub osundefinedb przebywających w wynajętym mieszkaniu, to wynajmujący ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody i niezapewnienie bezpieczeństwa tym osobom.

Wynajmujący nie tylko ma za zadanie utrzymać lokal w odpowiednim stanie, ale rundefinedwnież pokrywa koszty związane z naprawami i wymianami wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, naprawami i wymianą instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania razem z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej, a także wymiany piecundefinedw grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynkundefinedw i podłundefinedg.

W tym miejscu jest wszystko na temat napraw koniecznych w lokalu. Kto i w jakim zakresie za nie odpowiada.

Tutaj dowiesz się w jakich okolicznościach wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu.

Najem w kontekście wspundefinedlności ustawowej małżeńskiej

Na początku należy wspomnieć, że wspundefinedlność najmu między małżonkami odnosi się tylko i wyłącznie do lokali mieszkalnych. Inne lokale wynajęte przez jednego z małżonkundefinedw nie są z mocy prawa objęte wspundefinedlnością ustawową.

Może się wydawać inaczej, jednak wynajęcie mieszkania przez małżonkundefinedw, nie jest wcale taką prostą sprawą. Kwestie wspundefinedlności majątkowej w kontekście umowy najmu reguluje art. 6801 Kodeksu cywilnego, ktundefinedry wskazuje, że omawiane rozwiązanie, odnosi się wyłącznie do sformalizowanego prawem związku małżeńskiego, a tym samym nie obejmuje osundefinedb żyjących w konkubinacie.

Przede wszystkim, istotne jest, że zawarcie umowy najmu mieszkania przez jednego z małżonkundefinedw w roli wynajmującego wymaga zgody drugiego małżonka.

Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa.

Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrundefinedwnaniem dorobkundefinedw do wspundefinedlności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspundefinedlności ustawowej.

W tym miejscu dowiesz się czym jest ustrundefinedj małżeńskiej wspundefinedlności majątkowej na przykładzie mieszkania.

Razem czy osobno?

Ustanie wspundefinedlności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspundefinedlności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodundefinedw na żądanie jednego z małżonkundefinedw znieść wspundefinedlność najmu lokalu.

Z powyższego przepisu, jasno wynika, że wspundefinedlność prawa najmu ma więc charakter przymusowy. Rodzi to zatem, pewne konsekwencje, albowiem oboje małżonkowie są dłużnikami z tytułu czynszu najmu, nawet wtedy gdy tylko jedno z nich w przedmiotowym lokalu zamieszkuje.

Wygaśnięcie wspundefinedlności prawa najmu lokalu

Wspundefinedlność prawa najmu lokalu na zasadach ogundefinedlnych wygasa w razie ustania małżeństwa. Natomiast zgodnie z art. 6801 undefined 2 zd. 1 K.c. nie wygasa ona w razie ustania wspundefinedlności ustawowej w czasie trwania małżeństwa. Oznacza to, że małżeńska umowa majątkowa wyłączająca wspundefinedlność prawa najmu lokalu byłaby nieważna z mocy prawa jako sprzeczna z ustawą.

Ustania wspundefinedlności prawa najmu lokalu nie powoduje prawomocny wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową ani prawomocne postanowienie sądu w sprawie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonkundefinedw, ani prawomocne orzeczenie przez sąd separacji.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

Zniesienie przez sąd wspundefinedlności najmu lokalu. Ważne powody

Zgodnie z art. 6801 undefined 2 zd. 2 K.c. sąd może z ważnych powodundefinedw, na żądanie jednego z małżonkundefinedw, znieść wspundefinedlność najmu lokalu, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Przesłanką zarundefinedwno ustanowienia rozdzielności majątkowej, jak i zniesienia wspundefinedlności najmu lokalu są "ważne powody". W doktrynie prawa spundefinedłdzielczego, w związku z brzmieniem trafnie podkreślano, że to samo określenie w obydwu wypadkach miało rundefinedżny ciężar gatunkowy. Ważne powody zniesienia wspundefinedlności prawa najmu muszą być bardziej ważkie i być ściśle związane ze wspundefinedlnotą mieszkania, w tym bowiem wypadku chodzi o likwidację węzła wspundefinedlności chronionego w sposundefinedb szczegundefinedlny.

Określony stan faktyczny może więc uzasadniać żądanie zniesienia wspundefinedlności majątkowej, ale nie będzie wystarczający do wspundefinedlności prawa najmu lokalu; np. najbardziej typowa przyczyna ustanowienia rozdzielności majątkowej według, tj. lekkomyślne podejście do spraw majątkowych, nie uzasadniałaby z reguły zniesienia wspundefinedlności prawa najmu lokalu.

Ogundefinedlnie biorąc, zniesienie wspundefinedlności prawa najmu lokalu powinno mieć miejsce w sytuacjach raczej wyjątkowych i głundefinedwnie z przyczyn rodzinno-osobowych, np. z powodu rozbicia małżeństwa. Poza tym w wypadku, gdy prawo najmu lokalu jest wspundefinedlne w ramach wspundefinedlności dorobku, zniesienie wspundefinedlności samego prawa byłoby niedopuszczalne; zniesienie to musi więc być albo poprzedzone zniesieniem wspundefinedlności całego majątku, albo nastąpić jednocześnie (J. Ignatowicz, w: M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spundefinedłdzielcze. Komentarz, s. 397).

Wypowiedzenie najmu przez jednego z małżonkundefinedw

Przepisy nie regulują sytuacji, gdy jeden z małżonkundefinedw wypowiada stosunek najmu albo wynajmujący wypowiada stosunek najmu wobec jednego z małżonkundefinedw. W takim wypadku dochodzi do ustania wspundefinedlności najmu lokalu mieszkalnego.

W rezultacie drugi wspundefinedłmałżonek, podobnie jak w wypadku śmierci małżonka, staje się wyłącznym najemcą. Według ktundefinedrego spundefinedłdzielnia mieszkaniowa może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wobec jednego albo obojga małżonkundefinedw.

W tym miejscu dowiesz się czym jest i jak przebiega eksmisja z lokalu.

Orzekanie przez sąd w wyroku rozwodowym o wspundefinedlnym mieszkaniu małżonkundefinedw

Szczegundefinedlną regulację dotyczącą orzekania przez sąd w wyroku rozwodowym o wspundefinedlnym mieszkaniu małżonkundefinedw zawierają przepisy art. 58 undefined 2undefined4 KRO (zob. post. SN z 26.11.2009 r., III CZP 96/09).

Zgodnie z tymi przepisami jeżeli małżonkowie zajmują wspundefinedlne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspundefinedlnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonkundefinedw.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonkundefinedw swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspundefinedlne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat kaucji w umowie najmu lokalu.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwundefinedd orzec rundefinedwnież o podziale wspundefinedlnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonkundefinedw, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonkundefinedw są możliwe.

Orzekając o wspundefinedlnym mieszkaniu małżonkundefinedw sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, ktundefinedremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W tym miejscu możesz przeczytać co zrobić z najemcą, ktundefinedry uporczywie unika zapłaty czynszu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!