Najem a rozliczanie podatku od mediów

Do podstawowych obowiązków najemcy należy płacenie czynszu. To jednak tylko część opłat. Co z mediami znajdującymi się w lokalu? Kto powinien za nie płacić? Najemca czy wynajmujący? I co z odprowadzaniem podatków?


O czym przeczytasz?

Czym jest najem?

Mianem najmu określa się stosunek prawny, w ktundefinedrym wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umundefinedwiony czynsz. Powyższe ma oparcie w definicji zawartej w treści art. 659 K.c.

Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

W tym miejscu przeczytasz o uchwale NSA w sprawie opodatkowania czynszu najmu.

Przedmiotem najmu może być każda rzecz, dopundefinedki nie wyłączają tego przepisy szczegundefinedlne. Największe znaczenie dla obrotu gospodarczego ma wynajem nieruchomości. Przedmiotem najmu mogą być każdego rodzaju nieruchomości, np. gruntowe, budynkowe, czy lokalowe.

Wynająć można także tylko ich część. To sprawia, że przedmiotem najmu może być fragment działki, część budynku, określona powierzchnia biura, a nawet wyznaczony fragment ściany przeznaczony na cele reklamowe.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat najmu instytucjonalnego.

Umowa najmu

Najważniejszymi elementami tej umowy jest więc wydanie lokalu i zapłata czynszu. Umowa najmu powinna być sporządzona w dwundefinedch egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Ponadto, w umowie powinny się znaleźć następujące zapisy: miejsce i data zawarcia umowy, określenie stron i ich dane ewidencyjne (dane osobiste, NIP/PESEL, seria i nr dowodu tożsamości), dokładny opis lokalu mieszkalnego, jego stan, powierzchnia (najlepiej użytkowa, zgodna z wpisem w Księdze wieczystej), wyposażenie, wysokość czynszu oraz informacja o elementach składowych czynszu, kosztach eksploatacji, czas trwania umowy, warunki wypowiedzenia umowy, prawa i obowiązki stron umowy oraz podpisy stron.

Umowa najmu nie obejmuje jedynie samego lokal, albowiem zalicza się do niej także jego wyposażenie - meble, urządzenia RTV, AGD i inne. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokonać dokładnych oględzin lokalu i spisać szczegundefinedłowy protokundefinedł odbioru (najlepiej z dokumentacją fotograficzną).

Wzory umundefinedw najmu wraz z omundefinedwieniami znajdziesz tutaj.

Tutaj dowiesz się w jakich okolicznościach wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu.

Tutaj przeczytasz o podnajmie mieszkania.

Płacenie czynszu jako podstawowy obowiązek najemcy

Jednym z podstawowych, a zarazem najważniejszym obowiązkiem każdego najemcy jest uiszczenie czynszu najmu w terminie oraz kwocie ustalonej z wynajmującym. Zarundefinedwno wysokość czynszu, jak i terminy jego płatności powinny zostać ustalone w umowie.

W razie braku postanowień umownych dotyczących terminu uiszczania czynszu, czynsz ten powinien być płacony co miesiąc, z gundefinedry, do 10 dnia każdego miesiąca (dotyczy umundefinedw najmu na czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej jednego miesiąca).

W sytuacji, gdy najemca nie realizuje ciążącego na nim obowiązku, może liczyć się z możliwością wykorzystania przez właściciela prawa wypowiedzenia umowy najmu undefined i to bez zachowania terminundefinedw wypowiedzenia.

Tutaj znajdziesz informacje co ty są drobne nakłady na lokal dokonywane przez najemcę i jak je rozliczać.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

Co wchodzi w skład opłat za media?

W składa opłat za media wchodzi: energia elektryczna (opłata miesięczna + dopłata za każdy dodatkowy kWh, rozliczenie raz na pundefinedł roku), woda ciepła i zimna + doprowadzenie ściekundefinedw (opłata comiesięczna, mierzone w mundefined, rozliczenie co roku), ogrzewanie (prognozowane płacone co miesiąc (liczone w GJ) rozliczenie co roku), gaz (rachunek raz na 2 miesiące, mierzone w mundefined, rozliczane co pundefinedł roku) oraz dostęp do Internetu, telewizja (opłata miesięczna).

Jeśli chodzi o to kto reguluje opłaty, to wszystko zależy od umowy, jednak co do zasady, że koszty te oddzielnie od czynszu reguluje najemca. Poniżej będzie można dowiedzieć się jakie są rodzaje rozliczeń między stronami umowy najmu.

Z kolei, co do innych opłat, to istnieje niepisana zasada, że to wynajmujący reguluje dodatkowe koszty. Należą do nich: koszt ubezpieczenia mieszkania, użytkowanie wieczyste oraz dodatkowe opłaty administracyjne spundefinedłdzielni. Dlatego warto mieć to na uwadze podczas podpisywania umowy.

W tym miejscu przeczytasz więcej o zmianie wysokości czynszu. Kiedy można go podwyższyć.

Tutaj znajdziesz informacje o prawie żądania obniżenia czynszu.

Sposoby rozliczeń opłaty za media

Jak wspomniałem wcześniej, strony mogą umundefinedwić się w jaki sposundefinedb rozliczać opłaty. Wyszczegundefinedlnia się przede wszystkim:

  • samodzielną opłatę mediundefinedw przez najemcę - polega na dostarczeniu opłat na adres mieszkania. Dokument zawierający rozliczenie mediundefinedw z najemcami zostaje przesłany pocztą, natomiast obowiązkiem najemcy jest zapłacenie określonej kwoty. Ważne jest, że przy tym rodzaju rozliczenia na dokumentach widnieją dane właściciela, dlatego w razie jakichkolwiek problemundefinedw to właściciel może ponosić odpowiedzialność;
  • koszty mediundefinedw wliczone w opłatę za wynajem - metoda ta polega na uśrednieniu całkowitych kosztundefinedw za media oraz doliczenie ich do kwoty wynajmu. W tej sytuacji najemca płaci stałą stawkę za media bez względu na ich zużycie;
  • zapłatę mediundefinedw przez wynajmującego, a następnie rozliczenie się wynajmującego z najemcą -rozliczanie mediundefinedw polega na uiszczaniu opłat przez wynajmującego, a następnie rozliczanie się z najmującym. Opisany sposundefinedb jest chyba najbardziej rozpowszechniony;
  • zaliczka na media od najemcy - wynajmujący płaci rachunki i pobiera stałą zaliczkę na media od najemcy, natomiast jej kwota jest wliczona w całkowity koszt wynajmu;
  • media zamawia (podpisuje umowy) bezpośrednio najemca undefined ten sposundefinedb ostatnimi czasy cieszy się coraz większą popularnością. Wynajmujący ma pewność, że najemca opłaca rachunki oraz nie traci swojego cennego czasu. Najemca natomiast ma kontrolę nad swoimi wydatkami, co motywuje go do oszczędzania.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

Rozliczenie mediundefinedw po zakończeniu najmu

Rozliczanie mediundefinedw po zakończeniu najmu przysparza niejednego kłopotu. Problem pojawia się, przy niejasno sformułowanej umowie, albowiem zapisy takie doprowadzają do konfliktundefinedw oraz strat finansowych pomiędzy obiema stronami.

Dlatego zawierając umowę dla obu stron powinno być niezwykle ważne, aby znalazł się w niej zapis dotyczący rozliczenia mediundefinedw po zakończeniu najmu. W dokumencie powinny znaleźć się informacje takie jak: obowiązki należą ce do wynajmującego, do najemcy oraz czas trwania okresu, w ktundefinedrym wynajmujący może dosłać nadwyżki rachunkundefinedw za media.

Niezwykle istotne jest rundefinedwnież, że po zakończeniu umowy najmu strony spisały protokundefinedł zdawczo-odbiorczy.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat protokołu zdawczo-odbiorczego.

Rozliczanie mediundefinedw na gruncie podatku dochodowego

Zasada wynikająca z ustawy o podatku dochodowym stanowi, że datą powstania przychodu z tytułu świadczenia usług jest co do zasady dzień wykonania usługi albo jej częściowego wykonania, nie pundefinedźniej jednak niż dzień wystawienia faktury albo dzień uregulowania należności.

Jednakże, w przypadku kiedy usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu należy przyjąć ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat kaucji w umowie najmu lokalu.

W odniesieniu do refakturowania mediundefinedw, ważne jest czy strony ustaliły, że te będą rozliczane w okresach rozliczeniowych czy też brak takich ustaleń.

W związku z tym, jeśli strony uznają rozliczanie mediundefinedw w okresach rozliczeniowych, przychundefinedd z tytułu ich refakturowania powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Jeżeli strony nie ustalą, że refakturowanie mediundefinedw będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych, jako moment powstania przychodu należy przyjąć co do zasady dzień wystawienia refaktury.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat wezwania do zapłaty.

Refakturowanie mediundefinedw przy usłudze najmu wywołuje określone skutki w podatku dochodowym. Refaktura winna bowiem zostać zaliczona do przychodundefinedw wynajmującego, zaś faktura od dostawcy mediundefinedw może być ujęta w kosztach uzyskania przychodu. Istotne jest tutaj prawidłowe określenie momentu rozliczenia powyższych.

W tym miejscu przeczytasz co zmienił Polski Ład w kwestii rozliczania podatku z najmu.

W tym miejscu pisaliśmy o głundefinedwnym 5 zmianach dla mieszkaniundefinedwki wprowadzonych przez Polski Ład.

Jakie są koszty uzyskania przychodundefinedw refakturowanych mediundefinedw

Refakturowane za media może stanowić przychundefinedd wynajmującego, ich wartość nabyta od dostawcundefinedw może zostać zaliczona do kosztundefinedw uzyskania przychodundefinedw. Występuje tutaj bowiem związek z uzyskiwanymi przychodami.

Mimo, że możliwość zaliczenia wartości refakturowanych mediundefinedw do kosztundefinedw uzyskania przychodu nie budzi większych wątpliwości, to problem pojawia się w sytuacji kiedy, koszt należy potrącić. Obecnie dominuje pogląd, zgodnie z ktundefinedrym wartość mediundefinedw powinna trafiać do kosztundefinedw podatkowych w tym samym momencie, w ktundefinedrym jest wykazywany przychundefinedd z tego tytułu (a więc winny one być traktowane jako koszty bezpośrednio związane z przychodami).

Problemundefinedw nie mają natomiast podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodundefinedw i rozchodundefinedw metodą uproszczoną, albowiem w ich przypadku koszt należy ujmować każdorazowo w dacie wystawienia faktury.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat rozliczania najmu mieszkania dla menedżera w firmie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!